THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1315/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÀ NGUYỄN THỊ HẰNG, NGUYÊN BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘINGHỈ HƯU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị tại văn bản số 2301-CVNS/BTCTW ngày 07 tháng08 năm 2007;
Để thực hiện chính sách cán bộ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. BàNguyễn Thị Hằng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nghỉcông tác từ ngày 01 tháng 10 năm 2007 để nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

Điều 2. Bộtrưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và bà NguyễnThị Hằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 2,
- Bộ Chính trị (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ VX, TCCB; Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS (2), H.27

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng