ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1315/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC KHEN THƯỞNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởngngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua,Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thiđua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chínhphủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờtrình số 51/TTr-SYT ngày 17 tháng 5 năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tỉnhLâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen cho26 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (có danh sách kèm theo).

Đạt tiêu chí quốc gia về y tế xãgiai đoạn 2011 - 2020 vào năm 2012.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Giám đốc Sở Y tếtỉnh Lâm Đồng, các tập thể tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Ban TĐ-KT tỉnh;
- Cổng TTĐT HĐTĐKT tỉnh;
- Lưu: VP, TKCT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

DANH SÁCH

CÁCTẬP THỂ ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÂM ĐỒNG KHEN THƯỞNG
(Kèm theo Quyết định số: 1315/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2013)

1. Nhân dân và cán bộ Phường 1,thành phố Đà Lạt.

2. Nhân dân và cán bộ Phường 2,thành phố Đà Lạt.

3. Nhân dân và cán bộ Phường 3,thành phố Đà Lạt.

4. Nhân dân và cán bộ Phường 4,thành phố Đà Lạt.

5. Nhân dân và cán bộ Phường 6,thành phố Đà Lạt.

6. Nhân dân và cán bộ Phường 7,thành phố Đà Lạt.

7. Nhân dân và cán bộ Phường 8,thành phố Đà Lạt.

8. Nhân dân và cán bộ Phường 9,thành phố Đà Lạt.

9. Nhân dân và cán bộ Phường 11,thành phố Đà Lạt.

10. Nhân dân và cán bộ Phường 12,thành phố Đà Lạt.

11. Nhân dân và cán bộ xã Xuân Thọ,thành phố Đà Lạt.

12. Nhân dân và cán bộ xã TrạmHành, thành phố Đà Lạt.

13. Nhân dân và cán bộ thị trấnD'ran, huyện Đơn Dương.

14. Nhân dân và cán bộ xã Ka Đô,huyện Đơn Dương.

15. Nhân dân và cán bộ xã Lạc Xuân,huyện Đơn Dương.

16. Nhân dân và cán bộ xã Ka Đơn,huyện Đơn Dương.

17. Nhân dân và cán bộ xã Tân Hội,huyện Đức Trọng.

18. Nhân dân và cán bộ xã Phú Hội,huyện Đức Trọng.

19. Nhân dân và cán bộ xã HiệpThạnh, huyện Đức Trọng.

20. Nhân dân và cán bộ xã BìnhThạnh, huyện Đức Trọng.

21. Nhân dân và cán bộ thị trấnĐinh Văn, huyện Lâm Hà.

22. Nhân dân và cán bộ xã Phú Sơn,huyện Lâm Hà.

23. Nhân dân và cán bộ xã Hòa Bắc,huyện Di Linh.

24. Nhân dân và cán bộ phường LộcTiến, thành phố Bảo Lộc.

25. Nhân dân và cán bộ xã Đoàn Kết,huyện Đạ Huoai.

26. Nhân dân và cán bộ xã Gia Viễn,huyện Đạ Huoai.