UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động

của Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng

-----------------------------------------------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư địa phương;
Căn cứ Quyết định số 07/2008/QĐ-BTC ngày 29/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;
Căn cứ Quyết định số 1202/QĐ-UB ngày 19/7/1997 và Quyết định số 771/QĐ-UB ngày 15/5/1998 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ đầu tư Hải Phòng (nay là Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng);
Căn cứ Quyết định số 2356/2006/QĐ-UBND ngày 30/10/2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng;
Xét đề nghị của Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng tại Công văn số 253/ĐTPT-TDII ngày 05/8/2008 về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản lý và Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2356/2006/QĐ-UBND ngày 30/10/2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng, Thủ trưởng các ngành, các cấp, các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Trịnh Quang Sử