ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1316 /QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 28 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ NGƯỜICÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG, GIAI ĐOẠN I - NĂM2013

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2013của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 98/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ ngườicó công cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1275/TTr-SXD ngày 27 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địabàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn I – năm 2013, với các nội dung sau:

1. Tên đề án: Đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địabàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn I – năm 2013.

2. Phạm vi Đề án: Thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh Cao Bằng, cả khu vực đô thịvà khu vực nông thôn, bao gồm 199 xã, phường, thị trấn của 13 huyện, Thành phố.

3. Mục tiêu:

- Huy động tổng hợp các nguồn lực (Nhà nước hỗ trợ, cộngđồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp và tự tổ chức xây dựng nhà ở) để hỗtrợ hộ gia đình mà người có công với cách mạng hiện đang ở trong nhà tạm hoặcnhà ở bị hư hỏng nặng, tiến hành sửa chữa, nâng cấp hoặc xây dựng mới, nhằm đảmbảo tất cả các hộ gia đình người có công với cách mạng có chỗ ở thích hợp, ổnđịnh và an toàn.

- Trong năm 2013, thực hiện xong việc hỗ trợ giai đoạn I,xây dựng mới 545 nhà ở và sửa chữa 1.985 nhà ở cho hộ gia đình người có côngvới cách mạng, thuộc danh sách 2.530 đối tượng mà UBND tỉnh và Đoàn Đại biểuQuốc hội tỉnh Cao Bằng đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hộinăm 2012, thông qua Cục Người có công – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Trong năm 2014, tiếp tục thực hiện hỗtrợ giai đoạn II đối với các hộ thuộc diện được hỗ trợ nhưng tỉnh Cao Bằng mớirà soát, thống kê, báo cáo trong quý IV/2013. Đảm bảo đến hết năm 2014, các hộgia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đều có chỗ ởthích hợp, an toàn và ổn định.

4. Nguyên tắc hỗ trợ:

- Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình có một hoặcnhiều người có công với cách mạng có nhà ở bị hư hỏng, dột nát (kể cả các hộ đãđược hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây, mà nay nhà ở đã bị hư hỏng, dộtnát) để các hộ gia đình này xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa nhà ở hiện có, bảođảm nâng cao điều kiện nhà ở của người có công với cách mạng.

- Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng phải bảođảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát, bảo đảm phân bổ công bằng và hợp lýcác nguồn lực hỗ trợ.

- Việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở được thựchiện theo phương châm Nhà nước hỗ trợ và khuyến khích cộng đồng giúp đỡ, hộ giađình tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và phùhợp với điều kiện cụ thể của từng hộ gia đình; kết hợp, lồng ghép với cácchương trình đầu tư, hỗ trợ khác của Trung ương và địa phương để phát huy hiệuquả chính sách.

- Việc hỗ trợ người có công với cách mạng xây dựng mới nhà ởhoặc sửa chữa nhà ở phải bảo đảm yêu cầu sau đây:

+ Đối với trường hợp nhà ở phải phá dỡ để xây dựng lại thìnhà ở mới phải bảo đảm tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, máicứng), có diện tích sử dụng tối thiểu là 30m2 (nếu là những hộ độc thân thì cóthể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn 30m2 nhưng không thấp hơn24m2), có tuổi thọ từ 10 năm trở lên;

+ Đối với trường hợp nhà ở phải sửa chữa khung, tường vàthay mới mái nhà ở thì sau khi sửa chữa phải bảo đảm tiêu chuẩn 2 cứng (khung -tường cứng, mái cứng), có tuổi thọ từ 10 năm trở lên, nhưng không yêu cầu phảiđúng tiêu chuẩn về diện tích sử dụng nêu trên.

5. Đối tượng được hỗ trợ vềnhà ở:

Đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định số22/2013/QĐ-TTg phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Là người có tên trong danh sách người có công với cáchmạng do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, Thành phố của tỉnhCao Bằng quản lý tại thời điểm Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thihành.

- Đang sinh sống và có đăng ký hộ khẩu thường trú trên địabàn tỉnh Cao Bằng trước ngày 15 tháng 6 năm 2013 (ngày Quyết định số22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành) tại nhà ở mà nhà ở đó có một trong cácđiều kiện sau:

+ Nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá đi xây dựng lại nhà ở mới;

+ Nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa phần khung -tường và thay mới mái nhà.

6. Mức hỗ trợ về nhà ở:

Theo quy định tại Quyết định số: 22/2013/QĐ-TTg ngày 26tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

- Hỗ trợ 40.000.000 đồng/1 hộ đối với hộ có nhà ở phải phádỡ để xây dựng mới;

- Hỗ trợ 20.000.000 đồng/1 hộ đối với nhà ở phải sửa chữaphần khung – tường và thay mới mái nhà.

7. Số lượng hộ người có công vớicách mạng cần hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn I – năm2013:

Tổng số hộ người có công với cách mạng thuộc diện đối tượngđược hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn I – năm 2013 là: 2.248hộ, cụ thể như sau:

TT

Huyện, Thành phố

Danh sách các đối tượng được hỗ trợ

Tổng số hộ

Xây mới

Sửa chữa

1

Huyện Bảo Lạc

72

36

36

2

Huyện Bảo Lâm

28

14

14

3

Huyện Hà Quảng

120

67

53

4

Huyện Hạ Lang

237

109

128

5

Huyện Thông Nông

89

50

39

6

Huyện Quảng Uyên

471

271

200

7

Huyện Trùng Khánh

175

65

110

8

Huyện Trà Lĩnh

162

82

80

9

Huyện Thạch An

223

111

112

10

Huyện Nguyên Bình

266

102

164

11

Huyện Phục Hòa

59

29

30

12

Huyện Hòa An

288

90

198

13

Thành phố Cao Bằng

58

12

46

Tổng cộng

2.248

1.038

1.210

8. Kinh phí hỗ trợ thực hiện Đề ángiai đoạn I - năm 2013:

a. Tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện Đề án:

66.048,6 triệu đồng

Trong đó:

- Tổng số tiền hỗ trợ để xây dựng mới nhà ở:

40 triệu đồng*1.038 hộ=

41.520,0 triệu đồng

- Tổng số tiền hỗ trợ để sửa chữa nhà ở:

20 triệu đồng*1.210 hộ=

24.200,0 triệu đồng

- Chi phí quản lý thực hiện đề án:

0,5%*(41.520,0+18.840,0)=

328,6 triệu đồng

b. Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện đề án giaiđoạn I – năm 2013 là: 66.048,6 triệu đồng.

9. Thời gian thực hiện đề án: Năm 2013 – 2014, trong đó:

- Giai đoạn I: Năm 2013: thực hiện xong việc hỗ trợ giaiđoạn I xây dựng mới 545 nhà ở và sửa chữa 1.985 nhà ở cho hộ gia đình người cócông với cách mạng, thuộc danh sách 2.530 đối tượng mà UBND tỉnh và Đoàn Đạibiểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốchội năm 2012, thông qua Cục Người có công – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Giai đoạn II: Năm 2014, tiếp tục thực hiện hỗ trợ giaiđoạn II đối với các hộ thuộc diện được hỗ trợ nhưng tỉnh Cao Bằng mới rà soát,thống kê, báo cáo trong quý IV/2013.

10. Tổ chức thực hiện:

a. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng thành lập Ban chỉ đạo thựchiện chương trình của Tỉnh, do 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm TrưởngBan, 01 đồng chí lãnh đạo Sở Xây dựng làm Phó trưởng ban Thường trực.

b. Trách nhiệm của các cấp, các ngành:

* Sở Xây dựng:

Sở Xây dựng là cơ quan thường trực Chương trình hỗ trợ ngườicó công với cách mạng về nhà ở của tỉnh Cao Bằng, có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các các sở, ngành có liên quan thammưu cho Trưởng ban chỉ đạo chương trình chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợpbáo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg giải quyết các vướngmắc theo thẩm quyền hoặc trình Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giảiquyết; Tổ chức thực hiện việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở đúngquy định của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg phù hợp với điều kiện thực tế củatừng địa phương, bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, đạt hiệuquả và tiến độ.

- Nghiên cứu, thiết kế tối thiểu 03 mẫu nhà ở điển hình, kèmtheo dự toán kinh phí đầu tư xây dựng, dự trù vật liệu chủ yếu, phù hợp vớiphong tục, tập quán của từng địa phương để phổ biến, giới thiệu cho các hộ giađình tham khảo, nghiên cứu áp dụng để xây dựng nhà ở; hoàn thành trong tháng8/2013.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hộivà các sở, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc UBND các huyện,Thành phố lập và phê duyệt danh sách giai đoạn II - năm 2014, các đối tượng vàmức hỗ trợ đối với hộ gia đình người có công với cách mạng thuộc diện được hỗtrợ về nhà ở theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2013/TT-BXD ;

- Sau khi có báo cáo của UBND các huyện, Thành phố, khẩntrương lập Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn toànTỉnh giai đoạn II - năm 2014, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và gửi về BộXây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30/10/2013.

- Hoàn thành báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện 3 thángmột lần; báo cáo kết quả thực hiện việc hỗ trợ trong năm 2013 và khi kết thúcChương trình, để UBND tỉnh gửi về Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch vàĐầu tư.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc đềnghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện hỗtrợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2013/TT-BXD.

* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp vớicơ quan liên quan và chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyệnrà soát, kiểm tra, đảm bảo đúng đối tượng thuộc diện được hỗ trợ.

* Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các các sở, ngành cóliên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí quản lý để triển khai thựchiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng theo quy địnhtại Khoản 1 Điều 4 của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và theo hướng dẫn của BộTài chính.

* Sở Thông tin Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Đài Phátthanh Truyền hình tỉnh, huyện, Báo Cao Bằng, Công thông tin điện tử tỉnh tổchức tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Thông tư số09/2013/TT-BXD trên Đài truyền hình, các báo đài địa phương trong suốt thờigian thực hiện đề án, để các cơ quan, đoàn thể và nhân dân được biết về chínhsách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

* Kho bạc Nhà nước tỉnh: Tổ chức thực hiện kiểm soát thanhtoán vốn đảm bảo số tiền hỗ trợ theo đúng danh sách phê duyệt của UBND cấphuyện và mức hỗ trợ theo quy định.

* Uỷ ban nhân dân các huyện, Thành phố:

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người cócông với cách mạng cấp huyện để tổ chức thực hiện hỗ trợ nhà ở.

- Tổng hợp và phê duyệt danh sách người có công được hỗ trợvề nhà ở trên địa bàn giai đoạn II - năm 2014.

- Ngoài nguồn vốn và số vốn quy định tại Quyết định số22/2013/QĐ-TTg tùy điều kiện thực tế, các huyện, Thành phố hỗ trợ thêm từ ngânsách địa phương, huy động từ các nguồn hỗ trợ khác để nâng cao chất lượng nhà ởcho các hộ gia đình được hỗ trợ;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc hỗ trợ người cócông với cách mạng về nhà ở của các xã trên địa bàn (gồm số hộ gia đình đã đượchỗ trợ, số nhà ở đã được xây dựng mới hoặc sửa chữa, số tiền hỗ trợ đã cấp chocác hộ gia đình, số tiền huy động được từ các nguồn khác, các khó khăn, vướngmắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện).

* Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người cócông với cách mạng cấp xã để tổ chức thực hiện hỗ trợ nhà ở.

- Tổ chức rà soát, lập danh sách các hộ gia đình người cócông với cách mạng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn.

- Niêm yết công khai danh sách và mức hỗ trợ người có côngvới cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Thông tư số09/2013/TT-BXD tại trụ sở của UBND cấp xã.

- Tổ chức việc lập Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoànthành theo giai đoạn và Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sửdụng theo quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BXD .

- Lập hồ sơ hoàn công cho từng hộ gia đình được hỗ trợ nhàở, theo quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BXD .

- Chỉ đạo, giám sát, giúp đỡ các hộ gia đình trong quá trìnhxây dựng, sửa chữa nhà ở, đảm bảo các hộ gia đình sử dụng tiền hỗ trợ về nhà ởđúng mục đích, đạt chất lượng nhà ở xây dựng mới hoặc sửa chữa theo quy định;vận động các tổ chức, đoàn thể giúp đỡ các hộ gia đình xây dựng nhà ở, tận dụngcao nhất khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng và hộ gia đình về nhân công,khai thác vật liệu tại chỗ như cát, đá, sỏi, gỗ... để giảm giá thành xây dựng.

- Tổng hợp, báo cáo UBND cấp huyện về kết quả thực hiện việchỗ trợ về nhà ở trên địa bàn (gồm số hộ gia đình đã được hỗ trợ, số nhà ở đã đượcxây dựng mới hoặc sửa chữa, số tiền hỗ trợ đã cấp cho các hộ gia đình và cáckhó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện trên địa bàn).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhândân các huyện, Thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UBND TỈNH CAO BẰNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hùng