THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1318/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ÔNG ĐỖ QUANG TRUNG, NGUYÊN BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ NGHỈ HƯU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị tại văn bản số 2301-CVNS/BTCTW ngày 07 tháng08 năm 2007;
Để thực hiện chính sách cán bộ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ÔngĐỗ Quang Trung, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nghỉ công tác từ ngày 01 tháng 10năm 2007 để nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

Điều 2. Bộtrưởng Bộ Nội vụ và ông Đỗ Quang Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận :
- Như Điều 2,
- Bộ Chính trị (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ CCHC, TCCB; Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS (2), H.27

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng