ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1318/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 31 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

THÀNHLẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ CÁC XÃ BIÊN GIỚI VIỆTNAM - CAMPUCHIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2013 - 2015, ĐỊNH HƯỚNGĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-TTg ngày 10/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch bố trí, ổnđịnh dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình bố trídân cư các vùng: "Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cưtự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hànhđịnh mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thểphát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu:

Căn cứ Thông tư số 03/TT-BKH ngày01/7/2008 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều củaNghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nôngnghiệp & PTNT tại Tờ trình số 162/TTr-SNN ngày 23/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Hội đồngthẩm định Quy hoạch bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam -Campuchia trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2013-2015 và định hướng đếnnăm 2020 và Tổ giúp việc, gồm những ông (bà) có tên sau đây:

I. Hội đồng thẩm định.

1. Ông: Nguyễn Văn Lợi PCT.TT UBND tỉnh - Chủ tịch hội đồng

2. Ông: Nguyễn Văn Tới GĐ.Sở NN&PTNT - Phó Chủ tịch hội đồng

3. Ông: Đinh Văn Cảnh PCHT.Bộ CH BĐBP - Thành viên

4. Ông: Nguyễn Thanh Bình PGĐ.Sở KH&ĐT - Thành viên: phản biện 1

5. Ông: Trần Văn Thu CT.UBND. H Lộc Ninh - Thành viên

6. Ông: Đặng Thế Nhàn PCT.UBND. H Bù Đốp - Thành viên

7. Ông: Điểu Điều PCT.UBND. H Bù Gia Mập - Thành viên

8. Mời ông: Lê Cảnh Định - Tiến sĩGĐ. Trung tâm Phát triển nông thôn - Viện Thiết kế nông nghiệp Miền Nam. -Thành viên: phản biện 2

II. Tổ giúp việc.

1. Ông: Huỳnh Văn Nghĩa CCT.Chi cục PTNT - Tổ trưởng

2. Ông: Huỳnh Hữu Nhưng PCCT.Chi cục PTNT - Thư ký

3. Ông: Lê Xuân Trí GĐ.TTĐTQHNN & PTNT - Tổ viên

4. Ông: Trần Hùng Việt TP.KH&TCSở GTVT - Tổ viên

5. Bà: Nguyễn Thụy Phương Thảo PTP.TC&HCSN SởTC - Tổ viên

6. Ông: Phan Anh Tuấn TP.KT&XDSở XD - Tổ viên

7. Ông: Đoàn Trung Thành CV.PKTNVăn phòng UBND tỉnh - Tổ viên

8. Ông: Lê Văn Tuấn PTP.THVP.Tỉnh ủy - Tổ viên

9. Ông: Lê Thanh Bình TP.TN&MT.HLộc Ninh - Tổ viên

Điều 2. Nhiệm vụ của Hộiđồng thẩm định.

Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thẩmđịnh Quy hoạch bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchiatrên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020theo đúng quy định hiện hành và báo cáo kết quả thẩm định cho Trưởng ban Banchỉ đạo thực hiện Quy hoạch bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam -Campuchia trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đếnnăm 2020.

Hội đồng thẩm định tự giải thể saukhi thực hiện xong nhiệm vụ thẩm định quy hoạch trên, trình Chủ tịch UBND tỉnhphê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp & PTNT, Kế hoạch & Đầu tư,Chỉ Huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch UBND 3 huyện: Lộc Ninh,Bù Đốp, Bù Gia Mập, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà)có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP; Phòng KTN;
- Lưu VT (qd 15-013).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm