ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1318 /QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 06 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHQUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủyban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 22tháng 02 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉđạo phát triển du lịch tỉnh Phú Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thaovà Du lịch tại công văn số: 1192/SVHTTDL-NVDL ngày 16 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Trưởng Ban và các thành viên BanChỉ đạo phát triển du lịch của tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan vàchủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Điều 3.Quyết định này thay thế Quyếtđịnh số 2347/QĐ-UBND ngày 18/10/2005 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quychế làm việc của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Phú Yên và có hiệu lực thihành kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BANCHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 06 /8/2013 của UBND tỉnhPhú Yên)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định nhiệm vụ, quyền hạn,nguyên tắc hoạt động, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạophát triển du lịch (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) với các cơ quan, đơn vịliên quan.

2. Quy chế này áp dụng đối với các thành viênBan Chỉ đạo, Bộ phận giúp việc và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến chínhsách phát triển du lịch tỉnh; hoạt động Ban Chỉ đạo đảm bảo thường xuyên, có kếhoạch, thiết thực có hiệu quả, nhằm từng bước củng cố và đưa ngành du lịch PhúYên phát triển.

Điều 2. Nguyên tắc và chế độ làm việc

1. Ban Chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc tập thểbàn bạc và Trưởng ban quyết định trên cơ sở ý kiến của các thành viên. Trongtrường hợp có nhiều ý kiến khác nhau giữa các thành viên, Trưởng ban báo cáoChủ tịch UBND Tỉnh xem xét, quyết định.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chếđộ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm về lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ tráchvà bảo đảm sự phối hợp các mặt công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban Chỉđạo.

3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngânsách tỉnh cấp hàng năm theo kế hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Chương II

QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM

Điều 3. Trưởng ban

Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBNDTỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ được giao và có quyền hạn, trách nhiệm sau đây:

1. Điều hành chung hoạt động của Ban Chỉ đạo, tổchức điều hành và phối hợp hoạt động của các sở, ban, ngành có liên quan đếnviệc hoạt động phát triển du lịch của tỉnh. Kiểm tra, giải quyết những vấn đềliên ngành, những vướng mắc của các sở, ban, ngành trong viêc tham gia thựchiện các nội dung liên quan đến hoạt động phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

2. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp thường kỳhoặc bất thường của Ban Chỉ đạo; tuỳ từng cuộc họp cụ thể, khi thấy cần thiếtmời thêm lãnh đạo các cơ quan chức năng có liên quan tham dự các cuộc họp củaBan Chỉ đạo và kết luận các vấn đề đã được thảo luận trong các cuộc họp đó.

3. Phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng ban vàtừng thành viên của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năngliên quan trên địa bàn để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.Đôn đốc, kiểm tra việc thưc hiện nhiêm vụ đã giao cho các thành viên của Banchỉ đạo.

4. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Tỉnh vềcác mặt hoạt động của Ban Chỉ đạo.

5. Được sử dụng con dấu của UBND Tỉnh trong quátrình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác điều hành chỉ đạo phát triển dulịch tỉnh.

Điều 4. Phó Trưởng ban Chỉ đạo

Phó Trưởng ban Thường trực chịu trách nhiệmtrước Trưởng ban về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao và có quyền hạn,trách nhiệm sau đây:

1. Giúp Trưởng ban tổ chức triển khai thực hiệncác nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền củaTrưởng ban trong thời gian đi công tác vắng khi được Trưởng ban uỷ quyền. Trựctiếp điều hành bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo.

2. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụđược giao đối với các thành viên Ban. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ chuyênviên giúp việc và chỉ đạo tổ chuyên viên giúp việc thực hiện nhiệm vụ theo yêucầu.

3. Chịu trách nhiệm chỉ đạo nghiên cứu, đánh giávà tham mưu cho Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phát triểndu lịch trên địa bàn tỉnh.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan doTrưởng ban phân công.

5. Được sử dụng con dấu của Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác phát triểndu lịch của tỉnh.

6. Hằng năm, dự trù kinh phí hoạt động của BanChỉ đạo để trình UBND Tỉnh phê duyệt. Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí phục vụhoạt động Ban Chỉ đạo theo đúng mục đích và chịu trách nhiệm quyết toán kinhphí được cấp theo quy định, đồng thời thông báo tình hình tài chính trong cáccuộc họp của Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Các thành viên Ban Chỉ đạo

Các thành viên Ban Chỉ đạo đại diện cho các sở,ban, ngành, địa phương mình chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về việc thực hiệnnhiệm vụ được giao và có quyền hạn, trách nhiệm sau đây:

1. Thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng ban phâncông theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách; thay mặt sở, ban, ngành, địa phươngthành viên chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ đượcphân công và cùng Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đếnphát triển du lịch thuộc chức năng quản lý của sở, ban, ngành, địa phương thànhviên.

2. Phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng các văn bảnhướng dẫn liên quan đến phát triển du lịch do sở, ban, ngành, địa phương mìnhphụ trách; chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, hoạtđộng liên quan đến công tác phát triển du lịch tỉnh.

3. Phản ánh đầy đủ ý kiến chính thức của sở,ban, ngành mình về những vấn đề có liên quan đến phát triển du lịch để tập thểBan chỉ đạo thảo luận xem xét và quyết định, truyền đạt ý kiến kết luận cácphiên họp của Ban chỉ đạo tới sở, ban, ngành mình.

4. Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất củaBan Chỉ đạo và tham gia có hiệu quả vào công tác chỉ đạo của Ban Chỉ đạo. Nếuvắng mặt trong các cuộc họp thì phải báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo BanChỉ đạo. Chịu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các ý kiến kết luậncủa Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban Thường trực có liên quan đến lĩnh vực, địabàn mình phụ trách.

5. Thực hiện chế độ báo cáo về các hoạt động củasở, ban, ngành mình liên quan đến công tác du lịch khi Trưởng ban yêu cầu.

6. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chếđộ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ do Trưởngban phân công.

7. Chỉ đạo cán bộ, công chức trong cơ quan, đơnvị mình thực hiện phần việc được giao; chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặcđột xuất hoạt động của cơ quan, đơn vị mình liên quan đến công tác phát triểndu lịch tỉnh theo yêu cầu của Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban Thường trực.

8. Được cung cấp tài liệu có liên quan đến côngtác phát triển du lịch tỉnh để nghiên cứu, vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ doTrưởng ban giao.

Điều 6. Bộ phận giúp việc

Bộ phận giúp việc đặt tại Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch do Giám đốc Sở văn Trưởng ban quyết định thành lập, gồm có Tổ trưởngvà các chuyên viên thuộc biên chế của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vănphòng UBND Tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư.

Bộ phận giúp việc có nhiệm vụ sau đây:

1. Giúp Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, kếhoạch công tác hàng năm và các đề án về phát triển du lịch tỉnh, đồng thờichuẩn bị nội dung, tài liệu cho các kỳ họp Ban Chỉ đạo và giải quyết các côngviệc có liên quan theo yêu cầu của Thường trực Ban Chỉ đạo .

2. Chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của Thườngtrực Ban Chỉ đạo (báo cáo, kế hoạch, chương trình công tác, hội họp, sơ kết vàcác hoạt động khác vv…) về phát triển du lịch.

3. Giúp Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức theodõi, đánh giá tình hình thực hiện công tác phát triển du lịch của các sở, ban,ngành, các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Giúp Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai cácnội dung hoạt động của các bộ, ngành Trung ương về công tác đào tạo, tuyêntruyền, phổ biến thông tin, kiến thức về phát triển du lịch đến các cơ quan đơnvị cơ sở và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Trực tiếp xử lý, giải quyết các nhiệm vụchuyên môn do Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu có liên quan đến phát triển dulịch thuộc địa bàn tỉnh.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan doTrưởng ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 7. Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo

1. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và tổ giúpviệc Ban Chỉ đạo đặt tại trụ sở Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch.

2. Giúp Trưởng ban điều hành xử lý các công việcthường xuyên của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc, thôngbáo ý kiến kết luận của Trưởng ban tới các tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Giúp Trưởng ban tổ chức và phối hợp với cácsở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc nghiên cứu, đềxuất, kiến nghị các chính sách, giải pháp về phát triển du lịch; tổng hợp báocáo theo định kỳ và đột xuất.

4. Bảo quản hồ sơ, tài liệu của Ban Chỉ đạo;cung cấp đầy đủ các thông tin về chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉđạo và các thông tin khác liên quan đến công tác phát triển du lịch cho cácthành viên của Ban Chỉ đạo.

5. Tham mưu triển khai chương trình công táchàng năm của Ban Chỉ đạo.

6. Quản lý khoản kinh phí do ngân sách cấp choBan Chỉ đạo hoạt động theo đúng qui định.

7. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tạo điều kiệnbố trí phương tiện, cơ sở vật chất phù hợp cho Thường trực Ban Chỉ đạo và tổgiúp việc làm việc có hiệu quả.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Điều 8. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo quyđịnh như sau:

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm,kết hợp trách nhiệm của tập thể với việc đề cao quyền hạn và trách nhiệm cánhân của Trưởng ban Chỉ đạo; Phó Trưởng ban Chỉ đạo và mỗi thành viên Ban Chỉđạo.

2. Tổ chức họp định kỳ 6 tháng một lần và họpbất thường khi cần thiết Trưởng ban Chỉ đạo quyết định triệu tập cuộc họp. Thờigian, địa điểm và nội dung cuộc họp do Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban Thườngtrực quyết định và sẽ được thông báo đến các thành viên.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định những vấn đềcần thiết phải đưa ra lấy ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo hoặc chỉ thông qua hộiý giữa Trưởng ban, các phó trưởng ban và một số thành viên có liên quan.

5. Sau mỗi cuộc họp, Trưởng ban hoặc Phó trưởngban Thường trực sẽ có kết luận giao công việc cho các thành viên để triển khaithực hiện. Các thành viên có nhiệm vụ triển khai công việc và báo cáo Trưởngban, Phó Trưởng ban Thường trực theo quy định hoặc trong các cuộc họp của BanChỉ đạo.

Điều 9. Chế độ báo cáo và cung cấp thông tin

1. Các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo căn cứchương trình, kế hoạch của UBND Tỉnh liên quan đến lĩnh vực du lịch và chươngtrình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo để tổ chức thực hiện và báo cáo về Thường trựcBan Chỉ đạo để theo dõi, tổng hợp.

2. Định kỳ 6 tháng và năm hoặc theo yêu cầu độtxuất, các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo kịp thờiThường trực Ban Chỉ đạo về tình hình và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụđược giao, đề xuất các biện pháp, kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện có hiệu quảcông tác phát triển du lịch của tỉnh.

3. Định kỳ 6 tháng, cả năm, Thường trực Ban Chỉđạo báo cáo về tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo cho Chủ tịch UBND Tỉnh.

4. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch) là nơi tiếp nhận, tổng hợp và xử lý mọi thông tin liênquan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Điều 10. Chế độ phối hợp công tác giữa Ban Chỉđạo với các sở, ban, ngành.

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quanThường trực Ban Chỉ đạo) có nhiệm vụ xây dựng Chương trình công tác hàng nămcủa Ban Chỉ đạo trình Trưởng ban ban hành; cung cấp đầy đủ các thông tin vềchương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo và các thông tin khác liênquan đến công tác phát triển du lịch cho các Sở, Ban, ngành, địa phương và cácthành viên của Ban Chỉ đạo.

2. Ban Chỉ đạo thường xuyên phối hợp chặt chẽvới các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố để triển khai các hoạt độngtheo chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến lĩnh vực du lịch. Các sở,ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố cử đại diện của mình tham giacác cuộc họp khi Ban Chỉ đạo mời.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lậpBan Chỉ đạo của địa phương mình. Xây dựng kế hoạch phát triển du lịch gửi vềBan Chỉ đạo tỉnh để tổng hợp, theo dõi và chỉ đạo.

Điều 11. Chế độ hội họp

- Họp Ban Chỉ đạo 6 tháng 1 lần; khi cần thiếthọp đột xuất.

- Sơ kết: 2 năm 1 lần.

Điều 12. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh lập dự toánkinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo hàng năm gửi Sở Tài chính tổng hợp, trìnhUBND Tỉnh phê duyệt để bố trí kinh phí hoạt động theo quy định. Việc quản lý,sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiệnhành.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Các Thành viên Ban Chỉ đạo , Thủtrưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có tráchnhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Quy chế này.

Điều 14. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch(Thường trực Ban Chỉ đạo ) có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các quy địnhtại Quy chế này, tổng hợp các vấn đề phát sinh báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét giảiquyết.

Điều 15. Việc sửa đổi bổ sung Quy chế nàydo tập thể Ban Chỉ đạo thảo luận và Trưởng ban xem xét quyết định./.