UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành đơn giá kiểm định phương tiện đo trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

_____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí-lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ; Thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

Căn cứ Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/07/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ, về việc ban hành Danh mục phương tiện đo phải kiểm định.

Theo đề nghị của Sở Tài chính Lâm Đồng tại Tờ trình số: 1131/TTr-STC ngày 10 tháng 6 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành đơn giá kiểm định phương tiện đo trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Kèm theo Bảng đơn giá).

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh căn cứ Quyết định này và các

văn bản pháp luật có liên quan hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện đơn giá kiểm định phương tiện đo trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Yên