THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1319/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CƠCHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG,TỈNH PHÚ THỌ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luậtngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng11 năm 2003; Luật đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi bổ sung mộtsố điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 tháng 2010 của Chính phủ quyđịnh chi tiết một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổibổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phêduyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Vănhóa,Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành một số cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án đầu tư tại Khu di tíchlịch sử Đn Hùng, tỉnh Phú Thọ như sau:

1. Về cơ chế, chính sách trong xâydựng cơ bản:

a) Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhPhú Thọ phê duyệt các nhóm dự án thành phần của Khu di tích lịch sử Đn Hùng, nhưng trước khi có quyết định phải được sự đồng ý bằng văn bảncủa Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành có liên quan.Riêng đối với các dự án tu bổ, tôn tạo và phục dựng các hạng mục di tích gốcphải thực hiện theo trình tự, thủ tục được quy định tại Luật di sản văn hóa,Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Nghị định số98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết một sốđiều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật disản văn hóa; Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủquy đnh thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quyhoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lamthắng cảnh;

b) y quyền choChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết các nhóm dự án thành phn của Khu di tích lịch sử Đền Hùng, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch.

2. Về cơ chế đấu thầu:

Thực hiện theo các quy định hiện hànhtheo Luật đấu thầu. Đối với những trường hợp đặc biệt cần áp dụng hình thức chỉđịnh thầu, cho từng dự án, từng công trình cụ thể, nếu thực sự cần thiết và cấpbách thì trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

3. Về tổ chức lễ hội:

Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọphối hợp với Ủy ban nhân dân các các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cácBộ, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Giỗ TổHùng Vương hàng năm theo Đán đã được Thủ tướng Chính phủđồng ý tại văn bản số 465/TTg-KGVX ngày 01 tháng 4 năm 2009, báo cáo Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch để tchức triểnkhai thực hiện.

4. Về cơ chế hỗ trợ và thu hút vốnđầu tư:

a) Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mụctiêu trong kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm cho tỉnh Phú Thọ để thực hiệnnhiệm vụ đầu tư các dự án thuộc Khu di tích lịch sử ĐnHùng theo Quy hoạch phát triển Khu di tích lịch sử Đền Hùng đến năm 2015 đãđược phê duyệt tại Quyết định số 48/2004/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2004. Mứchỗ trợ là 500 tỷ đồng trong cả giai đoạn 2013 - 2015, đượcbố trí căn cứ vào khả năng ngân sách hàng năm.

b) Được sử dụng nguồn tăng thu củangân sách trung ương và ngân sách địa phương (nếu có) theo quy đnh của Luật ngân sách nhà nước đ bsung thực hiện các nhiệm vụ của Quy hoạch.

c) Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọchủ động, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng phương án huy độngcác nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện các dự án thuộc Quy hoạch.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch:

Chỉ đạo và hướng dẫn Ủy ban nhân dântỉnh Phú Thọ về mặt chuyên môn, theo dõi giám sát đảm bảo các dự án tu bổ tôntạo di tích; phối hp với y ban nhândân tỉnh Phú Thọ trong việc phê duyệt các quy hoạch chi tiết các nhóm dự án,phê duyệt các dự án thành phần phù hp với quy định củaLuật di sản văn hóa và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hpvi Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Bộ Tài chính và Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch thống nhất lựa chọn danh mục các dự án đầu tư phù hợpvới khả năng cân đối nguồn vốn hàng năm và theo từng giai đoạn; xác định mức hỗtrợ từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ nêu tạiĐiểm a và b Khoản 4 Điều 1 của Quyết định này phù hợp với các quy định hiệnhành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Bộ Tài chính:

Chỉ đạo và hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ sử dụng và thanh quyết toán các nguồn vốntheo quy định hiện hành; nghiên cứu ban hành các cơ chế về tài chính nhằm huyđộng tối đa các nguồn lực đầu tư cho Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

4. Bộ Ngoại giao:

Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh PhúThọ lập quỹ ủng hộ, công đức xây dựng Đn Hùng tại Đại sứquán Việt Nam ở nước ngoài; phối hp với Bộ Thông tin vàTruyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá rộng rãi trong và ngoàinước về giá trị lịch sử văn hóa của Khu di tích lịch sử ĐnHùng, tỉnh Phú Thọ.

5. Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên vàMôi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với các Bộ, ngành và cáccơ quan liên quan trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với Ủy bannhân dân tỉnh Phú Thọ tham gia thực hiện Quyết định này.

6. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ:

- Chịu trách nhiệm thẩm định phêduyệt các dự án, quy hoạch chi tiết các nhóm dự án; lập kế hoạch và phân bổ cácnguồn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện các dự án đầu tư bảo đảm theođúng quy định pháp luật hiện hành về ngân sách nhà nước và quản lý đầu tư, xâydựng;

- Chịu trách nhiệm quản lý và sử dụngcác nguồn vốn đúng quy định hiện hành, bảo đảm hiệu quả, tiến độ đầu tư; chỉđạo và tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng các nguồn vốn theo đúng quy định.

- Chủ động cân đối ngân sách địaphương và huy động các nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn lực hợp pháp khác đểthực hiện các dự án.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộtrưởng các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch vàĐầu tư; Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Thủ trưởng các cơquan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, QHQT, V.III, NC, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng