UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc thành lập các Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thị xã, trực thuộc

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV , ngày 12/4/2005 của liên Bộ: Y tế - Nội vụ, hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về Y tế ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT , ngày 09/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế, về việc ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 216/2004/QĐ-UB , ngày 27/12/2004 của UBND tỉnh, về việc qui định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Sở Y tế và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 50/TTr-SNV , ngày 15/6/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập các Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thị xã, bao gồm:

1. Trung tâm Y tế dự phòng huyện Yên Phong;

2. Trung tâm Y tế dự phòng huyện Từ Sơn;

3. Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tiên Du;

4. Trung tâm Y tế dự phòng huyện Quế Võ;

5. Trung tâm Y tế dự phòng huyện Thuận Thành;

6. Trung tâm Y tế dự phòng huyện Gia Bình;

7. Trung tâm Y tế dự phòng huyện Lương Tài;

8. Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Bắc Ninh.

Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thị xã là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở Y tế, sự quản lý nhà nước của UBND các huyện, thị xã và sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của các Trung tâm thuộc hệ dự phòng, các Trung tâm chuyên ngành tuyến tỉnh.

Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thị xã là đơn vị có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy:

1, Chức năng:

Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thị xã có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và truyền thông giáo dục sức khoẻ trên địa bàn huyện, thị xã.

2, Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1, Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và truyền thông giáo dục sức khoẻ trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn huyện, thị xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.2, Tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

a, Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn thương tích, sức khoẻ lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ môi trường, sức khoẻ trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khoẻ theo phân cấp và theo qui định của pháp luật;

b, Hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các trạm y tế xã, phường, thị trấn, các cơ sở y tế trên địa bàn;

c, Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ tráchcho cán bộ y tế cấp xã, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và các cán bộ khác;

d, Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan;

đ, Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công;

e, Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo qui định của pháp luật;

g, Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo qui định của pháp luật;

h, Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khác do Giám đốc Sở Y tế và UBND huyện, thị xã giao.

3, Tổ chức bộ máy gồm có:

- Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và các Phó Giám đốc.

- Các phòng chức năng, nghiệp vụ.

- Các khoa chuyên môn.

4, Kinh phí hoạt động gồm:

- Ngân sách sự nghiệp y tế;

- Ngân sách chương trình mục tiêu y tế quốc gia;

- Thu phí theo qui định của pháp luật;

- Viện trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 3: Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm xây dựng qui chế làm việc; quyết định thành lập và qui định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng thuộc các Trung tâm theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 4:Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thị xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan và các Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Ngọ