CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 132-CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Về việc điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng thủ đô Hà Nội

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Căn cứ thông báo số 20/TB-TW ngày 25 tháng 3 năm 1992 của Bộ Chính trị về việc điều chỉnh qui hoạch tổng mặt bằng Thủ đô Hà Nội và kết luận của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trong Hội nghị Thường trực Hội đồng Bộ trưởng ngày 10 tháng 1 năm 1992;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Phê duyệt phương hướng chủ yếu trong đề án điều chỉnh qui hoạch tổng mặt bằng Thủ đô Hà Nội đến năm 2000 do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình (tờ trình số 2207/UB-BXD ngày 13 tháng 12 năm 1991).

Cần lưu ý mấy điểm sau đây:

Việc tính toán giảm bớt diện tích sử dụng đất trên đầu người cần có đầy đủ luận cứ khoa học.

Về đường sắt vẫn theo quy định trước đây là chuyển tuyến đường sắt ra ngoài khu vực trung tâm thành phố để đảm bảo yêu cầu vận tải và môi trường đô thị nhưng cần làm kỹ luận chứng kinh tế kỹ thuật.

Điều 2. - Phê duyệt những nguyên tắc chính trong Điều lệ quản lý xây dựng tại thành phố Hà Nội do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình (văn bản số 608/CV-UB ngày 9 tháng 4 năm 1992) làm cơ sở quản lý xây dựng tại Thủ đô Hà Nội, bảo đảm việc xây dựng theo đúng qui hoạch đã được duyệt.

Điều 3. - Cho phép Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện qui chế Kiến trúc sư trưởng thành phố trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội để tập trung đầu mối trong quản lý xây dựng cơ bản tại Thủ đô Hà Nội, giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành qui chế Kiến trúc sư trưởng Thành phố Hà Nội.

Điều 4. - Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng triển khai thực hiện qui hoạch tổng mặt bằng Thủ đô Hà Nội:

Lập những dự án đầu tư xây dựng ở Thủ đô Hà Nội.

Hướng dẫn thực hiện đúng qui hoạch tổng mặt bằng Thủ đô Hà Nội phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới.

Qui hoạch tiếp việc xây dựng Thủ đô trong các thập kỷ tiếp theo từ năm 2000 đến 2010 và từ năm 2000 đến 2020.

Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, các ngành, bảo đảm dành ưu tiên thích đáng cho việc xây dựng Thủ đô Hà Nội.

Điều 5. - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch hội đồng bộ trưởng

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt