ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 132/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG BẢN QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ TIỂUTHỦ CÔNG NGHIỆP- THỦ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/QĐ-UB NGÀY 18-01-1979 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

- Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm1962;
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ nhiệm Liên hiệp Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp,thủ công nghiệp thành phố (tờ trình số 201/LHX-1 A ngày 12-4-1979) , Trưởng banTổ chức chính quyền thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay bổ sung Bảnquy định về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp,thủ công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-UBngày 18-01-1979 của Ủy ban nhân dân thành phố) .

1) Mục 3, điều 9, chương II củaBản quy định xin đọc lại là : Phối hợp với Thành đoàn thanh niên Cộng sản HồChí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố để hướng dẫn công tác vận động quầnchúng thanh niên, phụ nữ; phối hợp với Liên hiệp Công đoàn thành phố và Hội laođộng Hợp tác trong quá trình vận động hợp tác sản xuất, trong việc thi hànhđúng Điều lệ hợp tác xã, bảo đảm công tác quản lý hợp tác xã đúng quy định củaĐảng và Nhà nước; tham gia ý kiến với Ban Tổ chức Thành ủy về công tác xây dựngĐảng, phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố để tổ chức dân quân tự vệ, phối hợp vớicơ quan quản lý của Nhà nước để tổ chức công tác bảo vệ kinh tế trong các hợptác xã tiểu công nghiệp - thủ công nghiệp.

2) Phần a, mục 2 điều 12, ChươngII xin đọc lại là:

Bộ máy giúp việc Ban Chủ nhiệmLiên hiệp xã thành phố gồm có:

1.- Văn phòng (gồm các mặt côngtác: tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ và quản trị);

2.- Phòng Quy hoạch và Kế hoạchsản xuất (quy hoạch, kế hoạch, thống kê);

3.- Phòng Kế toán – tài vụ;

4.- Phòng Vật tư;

5.- Phòng Hợp tác hoá và côngtác chính trị;

6.- Phòng tổ chức, lao động vàđào tạo.

7.- Ban Kiểm tra.

8.- Các đơn vị nghiên cứu, sựnghiệp và kinh doanh gồm có:

- Phân viên kỹ thuật và mỹ thuậttiểu công nghiệp - thủ công nghiệp

- Trường nghiệp vụ tiểu côngnghiệp - thủ công nghiệp;

- Trạm vật tư tiểu công nghiệp -thủ công nghiệp.

Điều 2.- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ nhiệm Liên hiệp Hợp tác xã tiểuthủ công nghiệp, thủ công nghiệp thành phố, Trưởng ban Tổ chức chính quyềnthành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thủ trưởng các sở, ban,ngành có liên quan trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công