ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 1993

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành quy định cấp báo động mực nước lũ sông Hồng tại thị xã Lào Cai

_________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành ngày 30/6/1989;

Theo đề nghị của Trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh và Giám đốc Sở thủy lợi Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành quy định cấp báo động mực nước lũ sông Hồng tại thị xã Lào Cai.

Điều 2. Giao cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, Giám đốc Sở thủy lợi phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, thủ trưởng các ngành của tỉnh, các cơ quan xí nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Chủ tịch UBND các huyện, thị thi hành quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Lâm