UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1320/ QĐ-TCCQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 8 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-UB ngày 12/2/1996 của UBND thành phố về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố;

Xét đề nghị của thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố và Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung ông Phạm Văn Huấn, Chủ tịch Hội nông dân thành phố tham gia thành viên và giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố; thay ông Vũ Đình Đông – nguyên Chủ tịch Hội nông dân thành phố, Phó chủ tịch Hội đồng, nay đã nhận công tác khác.

Điều 2. Các ông: Chánh văn phòng UBND thành phố, Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền thành phố, Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố và các ông Phạm Văn Huấn, Vũ Đình Đông căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng