BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MUA SẮM VẬT TƯ HÓA CHẤT PHỤC VỤ PHÂN TÍCH
MẪU KHÍ MÊ TAN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHCN CẤP BỘ “NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ TƯỚI CHO LÚA NHẰM GIẢM THIỂU PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG ĐIỀU KIỆN
KHÔNG LÀM GIẢM NĂNG SUẤT LÚA”
--------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP ;
Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 3730/QĐ-BNN-KHCN ngày 26/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Danh mục các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp Bộ;

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

Xét đề nghị của Trường Đại học Thủy lợi tại Tờ trình số 700/TTr-ĐHTL ngày 18/8/2011 về việc phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu mua sắm vật tư hóa chất để phân tích mẫu khí Mê tan phục vụ nghiên cứu khoa học;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm vật tư hóa chất phục vụ phân tích mẫu khí mê tan của đề tài nghiên cứu KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu chế độ tưới cho lúa nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong điều kiện không làm giảm năng suất lúa”, nội dung chính như sau:
- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư hóa chất phục vụ công tác phân tích mẫu khí mê tan.
- Nguồn vốn: Thuộc kinh phí đề tài “Nghiên cứu chế độ tưới cho lúa nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong điều kiện không làm giảm năng suất lúa” từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học năm 2011.
- Giá gói thầu: 264 000 000 đồng (Hai trăm sáu mươi bốn triệu đồng).
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Hình thức hợp đồng: trọn gói.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: tháng 9/2011.

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp đất đai với chủ đất liền kề ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ngoài bìa đỏ ?

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng (từ tháng 9/2011).
Điều 2. Giao Trường Đại học Thủy lợi thực hiện các quy trình chỉ định thầu theo các quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KHCN.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Vũ Thanh

>> Xem thêm:  Tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai