ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1321/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 07 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC CỦA TỈNH PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN TỪ NAYĐẾN NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông quangày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cáchchế độ công vụ, công chức”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 312/TTr-SNV ngày 02 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này “Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức củatỉnh Phú Yên giai đoạn từ nay đến năm 2015”.

Điều 2. Giao Giám đốc SởNội vụ (Thường trực Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chứctỉnh Phú Yên) triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết địnhnày.

Điều 3. Các ông, bà:Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chếđộ công vụ, công chức tỉnh Phú Yên, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban,ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu tráchnhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

KẾ HOẠCH

ĐẨYMẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC CỦA TỈNH PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾNNĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh Phú Yên)

I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM VÀNỘI DUNG ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung: Xây dựng nềncông vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.

b) Mục tiêu cụ thể đến 2015:

- Xác định danh mục vị trí việclàm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan hành chính nhà nước cấptỉnh, cấp huyện. Phấn đấu đến năm 2015, có trên 100% các cơ quan hành chính nhànước từ cấp tỉnh đến cấp huyện xây dựng và được phê duyệt Danh mục vị trí việclàm, cơ cấu công chức theo ngạch;

- Nâng cao chất lượng tuyểndụng công chức; thi nâng ngạch công chức. Thực hiện ứng dụng công nghệ tin họccủa Bộ Nội vụ xây dựng vào công tác thi tuyển, thi nâng ngạch công chức ở mộtsố môn thi. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác báo cáo thống kê, tổnghợp, quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức để theo dõi, đánh giá và xây dựng,phát triển đội ngũ công chức;

- Thực hiện thí điểm đổi mớiviệc tuyển chọn công chức, lãnh đạo, quản lý từ cấp Phó Giám đốc sở và tươngđương trở xuống theo phương pháp thi tuyển cạnh tranh;

- Tổ chức thực hiện công tácđánh giá công chức theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu và gắn với kếtquả thực hiện công vụ;

- Xây dựng và triển khai thựchiện cơ chế buộc thôi việc, giải quyết cho thôi việc và miễn nhiệm công chứckhông hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật,...;

- Đẩy mạnh thực hiện chính sáchthu hút, tiến cử, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người thật sự có tài năngtrong hoạt động công vụ;

- Thực hiện đổi mới cơ chế quảnlý và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạtđộng không chuyên trách ở cấp xã theo quy định.

2. Quan điểm

- Quán triệt kịp thời các chủ trương,đường lối của Đảng về tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức. Thống nhấtvề nhận thức, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và then chốt của cảicách nền hành chính hiện nay.

- Đẩy mạnh cải cách chế độ côngvụ, công chức phải gắn với Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cáchhành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Tỉnh, góp phần xây dựng hệ thốngcác cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở thống nhất, thông suốt, trongsạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả trong phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

- Đẩy mạnh cải cách chế độ côngvụ, công chức theo lộ trình, bước đi thích hợp và phù hợp với đặc điểm, tìnhhình thực tế của Tỉnh.

3. Các nội dung đẩy mạnh cảicách chế độ công vụ, công chức

a) Đẩy mạnh phân cấp quản lý vàhoàn thiện việc tổ chức công vụ gọn, nhẹ: đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trongquản lý công chức. Từng bước gắn thẩm quyền tuyển dụng với thẩm quyền sử dụng.Giảm quy mô công vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy gọn nhẹ, tránh chồng chéo, tiếp tụctinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

b) Đẩy mạnh thực hiện việc xácđịnh vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan Nhà nướccấp tỉnh, cấp huyện.

c) Xây dựng và hoàn thiện tiêuchuẩn công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

d) Nâng cao chất lượng thituyển, thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh, lựa chọn đúng ngườicó phẩm chất, trình độ và năng lực để tuyển dụng vào công vụ hoặc bổ nhiệm vàocác ngạch cao hơn, từng bước đổi mới chế độ công vụ, công chức theo hướng năng động,linh hoạt; Triển khai thực hiện kịp thời các quy định sửa đổi về chế độ côngchức.

đ) Đề cao trách nhiệm của cánhân trong hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức và gắn chế độ tráchnhiệm cùng kết quả thực thi công vụ với các chế tài về khen thưởng, kỷ luật, thăngtiến, đãi ngộ. Đặc biệt là đề cao trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu.

e) Tiếp tục đổi mới công tácđánh giá cán bộ, công chức. Việc đánh giá phải căn cứ vào kết quả, hiệu quảcông tác của cán bộ, công chức; thẩm quyền đánh giá thuộc về trách nhiệm củangười đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức. Thành tích, công trạng, kếtquả công tác của cán bộ, công chức là thước đo chính để đánh giá phẩm chất,trình độ, năng lực của cán bộ, công chức. Thực hiện quy trình đánh giá côngchức, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, chính xác và trách nhiệm đối vớiviệc đánh giá công chức.

g) Thực hiện chính sách thu hútnhân tài gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

h) Thực hiện các quy định đổimới về phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp phó sở và tương đương; cấp phòng;triển khai thực hiện chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý.

i) Thực hiện tốt các quy địnhcủa Chính phủ và của các Bộ, ngành có liên quan về chức danh, số lượng và chếđộ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những ngườihoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

k) Tiếp tục thực hiện chínhsách tinh giản biên chế gắn với công tác đánh giá để nâng cao chất lượng độingũ cán bộ, công chức theo hướng dẫn của Trung ương.

Ngoài các nội dung chính nêutrên, để việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức đạt được kết quả, cầnđẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thực thi công vụvề quản lý cán bộ, công chức; thống kê tổng hợp, quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ,công chức...

II. CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆNĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

1. Xây dựng và triển khai thựchiện các quy định về vị trí việc làm, về tuyển dụng, thi nâng ngạch và tiêuchuẩn công chức:

a) Triển khai thực hiện kịpthời các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

b) Thực hiện quy định về vị tríviệc làm và cơ cấu công chức.

c) Thực hiện tốt các quy địnhvề tổ chức thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh, quy chế tổ chứckỳ thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh và nội quy thi nâng ngạch theonguyên tắc cạnh tranh.

d) Triển khai thực hiện các quyđịnh về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn ngạch công chức.

đ) Tổ chức thực hiện các quyđịnh về chế độ đánh giá công chức gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danhcông chức và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

2. Thực hiện xác định vị tríviệc làm, cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, cấphuyện:

a) Tổ chức tuyên truyền, thốngnhất về nhận thức và hành động để triển khai thực hiện nhiệm vụ xác định vị tríviệc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, tổ chức.

b) Tổ chức tập huấn nghiệp vụxác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, tổchức.

c) Triển khai thực hiện việcxác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, tổchức cấp tỉnh, cấp huyện.

3. Đưa chế độ báo cáo thống kêvào nề nếp; Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu đội ngũ công chức:

a) Triển khai thực hiện quyđịnh chế độ báo cáo thống kê về công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức.

b) Sử dụng thống nhất phần mềmcủa Bộ Nội vụ về quản lý cán bộ, công chức, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng, tàiliệu thiết kế, mô tả kỹ thuật, quy trình quản lý kỹ thuật, tài liệu hướng dẫnsử dụng trong các cơ quan quản lý cán bộ, công chức.

c) Thực hiện việc quản lý thốngnhất các thông tin của hồ sơ cán bộ, công chức trong tỉnh và hệ thống các biểumẫu, báo cáo thống kê.

d) Lưu giữ đầy đủ và thườngxuyên cập nhật các thông tin hồ sơ đội ngũ cán bộ, công chức; hình thành hệthống thông tin quản lý cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý.

4. Đổi mới và nâng cao chấtlượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức:

a) Xây dựng bộ các câu hỏi vàđáp án thi tuyển công chức đối với từng môn thi theo hướng gắn với yêu cầu vềtrình độ và năng lực của cơ quan, tổ chức, đơn vị cần tuyển dụng.

b) Ứng dụng công nghệ thôngtin, đổi mới phương thức thi tuyển và thi nâng ngạch công chức để đảm bảonguyên tắc khách quan, công bằng, chất lượng, thực tài.

5. Đổi mới phương thức tuyểnchọn lãnh đạo cấp sở, cấp phòng. Thực hiện các quy định về chế độ thực tập, tậpsự lãnh đạo, quản lý:

a) Thực hiện tuyển chọn lãnhđạo cấp sở, cấp phòng theo hướng chú trọng nguyên tắc thực tài, đề cao tráchnhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương thức và nội dung lấy phiếu tín nhiệm.

b) Hoàn thiện các quy định vềđiều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

c) Thực hiện thí điểm chế độtập sự, thực tập công chức lãnh đạo, quản lý.

6. Thực hiện chế độ tiến cử vàchính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng tronghoạt động công vụ:

a) Triển khai thực hiện quyđịnh về chế độ tiến cử, giới thiệu những người có tài năng để tuyển dụng, bổnhiệm vào các vị trí trong hoạt động công vụ.

b) Tiếp tục ban hành và triểnkhai thực hiện các chính sách thu hút, phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng và đãingộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.

7. Nâng cao chế độ kỷ luậttrong hoạt động công vụ, duy trì trật tự kỷ cương và phát huy tinh thần tráchnhiệm trong hoạt động công vụ:

a) Thực hiện chế độ sát hạchbắt buộc đối với công chức lãnh đạo, quản lý và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

b) Thực hiện chế độ trách nhiệmgắn với chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong hoạt độngcông vụ.

c) Thực hiện việc miễn nhiệm,từ chức đối với công chức lãnh đạo, quản lý.

d) Xây dựng đội ngũ công chứcthanh tra công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

8. Tổ chức triển khai thực hiệntốt quy định của Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương về chế độ, chính sách đốivới đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt độngkhông chuyên trách ở cấp xã:

a) Rà soát, sửa đổi quy định vềchức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động khôngchuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

b) Tổ chức thực hiện chế độ,chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức về công tác tại các xã thuộc địabàn khó khăn.

c) Thực hiện việc khoán kinhphí đối với các chức danh không chuyên trách ở thôn, buôn theo nguyên tắc:Người kiêm nhiều chức danh thì hưởng phụ cấp cao hơn, khắc phục việc tăng thêmsố lượng cán bộ không chuyên trách.

9. Tiếp tục thực hiện chínhsách tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theoquy định của Trung ương.

III. TỔCHỨC THỰC HIỆN

1. Thờigian thực hiện: Từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 10 năm 2015.

2. Phâncông trách nhiệm thực hiện

a) Sở Nội Vụ:

- Là cơ quan thường trực củaBan Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Tỉnh, chịu tráchnhiệm giúp Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa, tổ chức triển khaivà hướng dẫn các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện;

- Chủ trì, phối hợp với các cơquan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tiến hành tổng kết, đánh giá kết quảthực hiện nội dung theo Kế hoạch này; báo cáo định kỳ kết quả thực hiện đếnTrưởng Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương (Bộ Nội vụ).

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tàichính: Cân đối, bố trí nguồn lực và hướng dẫn sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sáchnhà nước để thực hiện các nội dung của Kế hoạch này. Đồng thời, khai thác cácnguồn lực khác từ các dự án (nếu có) để hỗ trợ cho quá trình tổ chức thực hiện.

c) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợpvới Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan đônđốc, giám sát việc triển khai thực hiện và xây dựng hệ thống các văn bản vềquản lý công vụ, công chức.

d) Sở Khoa học và Công nghệ: hỗtrợ, phối hợp với Sở Nội vụ để triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học vàoviệc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này (kể cả các nguồn lực khác nếu có).

đ) Sở Thông tin và Truyền thông:

- Hỗ trợ, phối hợp với Sở Nộivụ để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện các nhiệm vụcủa Kế hoạch này (kể cả các nguồn lực khác nếu có);

- Phối hợp với Sở Nội vụ chỉđạo các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện công tác thông tin, tuyên truyềnvề đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.

e) Các sở, ban, ngành tỉnh vàUBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch để cụ thểhóa và triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Hàng năm, tiến hành tổng kếtđánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Nội vụ)cùng với thời gian báo cáo năm về công tác cải cách hành chính (trước ngày 25tháng 11 hàng năm).

- Căn cứ hướng dẫn của Ban Chỉđạo tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức củacơ quan, đơn vị mình để chỉ đạo và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo nộidung Kế hoạch này. Ban Chỉ đạo thực hiện chế độ kiêm nhiệm, không tổ chức bộmáy và biên chế riêng.

3. Nguồn kinhphí thực hiện

a) Kinh phí thực hiện các nhiệmvụ của Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn lực khác(nếu có) theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

b) Thủ trưởng các sở, ban,ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinhphí thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm đượcgiao.

Trong quá trình triển khai thựchiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện,thị xã, thành phố phản ánh trực tiếp về Sở Nội vụ để tổng hợp, xem xét giảiquyết hoặc đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Kế hoạch nàycho phù hợp với tình hình thực tế./.