MO�T SO� CH� TIE�U KINH TE� � XAƠ HO�I CHU� YE�U NA�M 2006

ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH BẠC LI�U

-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 1322/Q Đ-UBND

Bạc Li�u, ng�y 21 th�ng 6 năm 2013

QUYẾTĐỊNH

VỀ VIỆC C�NGBỐ THỦ TỤC H�NH CH�NH MỚI BAN H�NH THUỘCPHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNHBẠC LI�U

CHỦ TỊCHỦY BAN NH�N D�N TỈNH BẠC LI�U

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nh�n d�n v� Ủy ban nh�n d�nng�y 26 th�ng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghịđịnh số 63/2010/N Đ-CP ng�y 08 th�ng 6 năm 2010của Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tục h�nhch�nh;

X�t đề nghị của Gi�mđốc Sở Y tế tại Tờ tr�nh số 93/TTr-SYT ng�y 11 th�ng 6 năm 2013 v� Ch�nh Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�ntỉnh Bạc Li�u,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. C�ng bố k�m theo Quyếtđịnh n�y 20 (hai mươi) thủ tục h�nh ch�nhmới ban h�nh thuộc phạm vi giải quyết củaSở Y tế.

Điều 2. Giao Sở Y tế tổchức thực hiện theo phạm vi, chức năng;th�ng b�o 20 thủ tục h�nh ch�nh mới ban h�nh đếnsở, ng�nh c� li�n quan v� Ủy ban nh�n d�n cấp huyện.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng Ủy bannh�n d�n tỉnh, Gi�m đốc Sở Y tế v� c�cđơn vị li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nhQuyết định n�y.

Quyết định n�y c� hiệulực thi h�nh kể từ ng�y k�./.

CHỦ TỊCH
Phạm Ho�ng B�

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu