ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1323/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐỔI TÊN TRƯỜNG PTTH BẢO LỘC THÀNH TRƯỜNG THPT BẢO LỘC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhĐiều lệ trường Trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thôngcó nhiều cấp học;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáodục và Đào tạo tại Tờ trình số 999/TTr-SGDĐT ngày 03 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trường PTTHBảo Lộc thành Trường THPT Bảo Lộc.

Trường THPT Bảo Lộc là đơn vị sựnghiệp giáo dục đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tàikhoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định hiện hành.

Trường THPT Bảo Lộc chịu sự quản lýtrực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, đồng thời chịu sự quản lýhành chính theo vùng lãnh thổ của UBND thành phố Bảo Lộc.

Địa điểm của trường đặt tại số 101,đường Lê Hồng Phong, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2.Nhiệm vụ, quyền hạn,tổ chức và hoạt động của Trường THPT Bảo Lộc thực hiện theo Điều lệ trườngtrung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấphọc ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 củaBộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường có Hiệu trưởng và các Phóhiệu trưởng tùy theo quy mô hạng trường. Việc bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệutrưởng thực hiện theo phân cấp hiện hành.

Biên chế của Trường nằm trong tổngbiên chế sự nghiệp giáo dục đào tạo của Sở Giáo dục và Đào tạo được Ủy ban nhândân tỉnh giao hàng năm.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịchUBND thành phố Bảo Lộc và Hiệu trưởng Trường THPT Bảo Lộc căn cứ Quyết định thihành./.

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban tổ chức Tỉnh ủy;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S