UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1324/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 24 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2007/QĐ-UBND NGÀY 06 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA UBND TỈNH BẾN TRE BAN HÀNH QUYĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾNTRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôngiáo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 370/SNV-TTr ngày 29 tháng 7 năm 2013 và đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 1153/BC-TP ngày 15 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2007 của Uỷban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nướcthuộc lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởngcác sở, ban ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố vàcác tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng