ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1324/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG " NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNGVIỆT NAM" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày17 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộcvận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam";

Thực hiện Kế hoạch số 327/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 20/02/2013 về việc triển khai các hoạt động của Banchỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng ViệtNam";

Xét đề nghị của Giám đốc Sở CôngThương tại văn bản số 113/SCT-QLTM ngày 29 tháng 01 năm 2013 và đề nghị củaGiám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 1589/STC-HCSN ngày 08 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiêndùng hàng Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Các bộ: Công Thương, Tài Chính;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT-UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp; Đài PTTH, Báo Lâm Đồng;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Như Điều 2;
- Lưu VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

KẾ HOẠCH

THỰCHIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM" TRÊNĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Tuyên truyền vàtổ chức các chương trình, hoạt động thực hiện Cuộc vận động "Người ViệtNam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chítự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Namvà sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứngnhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

2. Yêu cầu:

- Tuyên truyền, vận động nhân dânthay đổi nhận thức, hành vi trong tiêu dùng theo hướng ưu tiên sử dụng các loạihàng hóa, sản phẩm và dịch vụ do các doanh nghiệp, nhà sản xuất, kinh doanh trongnước sản xuất;

- Tuyên truyền, vận động các doanhnghiệp, nhà sản xuất, kinh doanh Việt Nam nhận thức rõ vai trò, trách nhiệmnâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thựchiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; từng bước xây dựng, bảovệ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam;

- Các cấp, các ngành, các tầng lớpnhân dân trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động "NgườiViệt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" để mọi đối tượng trong xã hội thamgia hưởng ứng thực hiện, góp phần phát triển mạnh mẽ thị trường nội địa.

II. NỘI DUNG:

1. Công tác thông tin, tuyêntruyền, vận động:

- Tổ chức công tác thông tin, tuyêntruyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của cuộc vận động; cácchương trình, hoạt động hưởng ứng cuộc vận động; hàng hóa, sản phẩm Việt bảođảm chất lượng, an toàn; doanh nghiệp Việt uy tín tới mọi tầng lớp trong xãhội. Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền bằng các hình thức, nội dung phùhợp trên các phương tiện truyền thông, tại các địa điểm công cộng, trụ sở cáccơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội;

- Tuyên truyền, vận động cán bộ,đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu sử dụng hàng Việt Nam khi tiêu dùngcá nhân, coi đó là thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng củangười Việt Nam. Từ đó, vận động gia đình và người thân hưởng ứng thực hiện tốtcuộc vận động;

- Tuyên truyền để các cơ quan, đơnvị và tổ chức chính trị - xã hội nhận thức đúng yêu cầu của cuộc vận động đểthực hiện mua hàng Việt Nam khi có nhu cầu mua sắm bằng nguồn kinh phí thuộcNgân sách Nhà nước; các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh trong nước khimua sắm vật tư, thiết bị để thực hiện các dự án, công trình thì ưu tiên sử dụngcác trang thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ trong nước bảo đảm chất lượng;

- Tuyên truyền, vận động các doanhnghiệp trong tỉnh nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sứccạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo vệquyền lợi của người tiêu dùng; từng bước xây dựng, bảo vệ và phát triển thươnghiệu cho các sản phẩm, hàng hóa Lâm Đồng tại thị trường trong nước và nướcngoài;

- Tuyên truyền để người tiêu dùnghiểu, biết, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khả năngsản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, của doanh nghiệp Việt Nam;vận động nhân dân tích cực sử dụng hàng Việt Nam, tham gia giám sát và đấutranh, tố giác những hành động sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, mất vệsinh an toàn thực phẩm, hành vi đổi, tráo hàng, dán mác hàng ngoại thành hàngnội.

2. Cơ chế, chính sách:

- Hàng năm bố trí kinh phí thíchhợp từ ngân sách tỉnh phục vụ cho công tác thông tin tuyên truyền; chươngtrình, hoạt động thực hiện hưởng ứng cuộc vận động trên địa bàn tỉnh; đầu tư hạtầng thương mại; chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường;

- Tập trung rà soát, bãi bỏ và giảmcác thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho sản xuất, lưu thông phân phốihàng hóa và tiêu dùng;

- Áp dụng các cơ chế, chính sách hỗtrợ của Trung ương ban hành, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàntỉnh phát triển sản xuất kinh doanh, hệ thống dịch vụ phân phối đưa hàng Việtvề nông thôn, vùng sâu, vùng xa để tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cậnvà lựa chọn mua sắm, sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt.

3. Tổ chức các chương trình,hoạt động:

- Khuyến khích, hỗ trợ các doanhnghiệp tích cực tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm giớithiệu, quảng bá sản phẩm Việt có chất lượng bảo đảm an toàn; tổ chức các hoạt độngđưa hàng Việt về nông thôn; chợ truyền thống; các chương trình khuyến mại hàngViệt Nam như "Ngày hàng Việt", "Tuần hàng Việt","Tháng hàng Việt";

- Từng bước hình thành hệ thống,kênh phân phối hàng Việt bền vững; vận động các đơn vị kinh doanh siêu thị,trung tâm thương mại, các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh ưu tiên kinhdoanh hàng hóa Việt; thiết lập các điểm bán hàng Việt bền vững tại vùng nôngthôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh;

- Tăng cường công tác kiểm tra,kiểm soát thị trường, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng lậu,hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vànhững hành vi gian lận thương mại. Thông tin kịp thời diễn biến thị trường vàcác trường hợp vi phạm để mọi đối tượng trong xã hội cùng tham gia đấu tranh vàbảo vệ đối với hàng sản xuất trong nước đạt chất lượng, giữ uy tín và nâng caothương hiệu sản phẩm Việt;

- Cập nhật và thông tin kịp thờiDanh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được trêncác phương tiện truyền thông đại chúng để phục vụ các tổ chức, cá nhân khaithác, sử dụng;

- Triển khai chương trình bình ổnthị trường một cách phù hợp, gắn với việc thực hiện các mục tiêu của cuộc vậnđộng; ưu tiên đưa hàng Việt vào hệ thống các điểm bán hàng bình ổn giá;

- Hướng dẫn các hiệp hội, doanhnghiệp và các tổ chức liên quan trong việc đăng ký xác lập quyền và thực hiệncác biện pháp bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mạicủa hàng Việt;

- Giới thiệu và đưa hàng hóa củaLâm Đồng đến với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; giúp các doanh nghiệptrong tỉnh nắm bắt thông tin và các cơ hội xuất khẩu sang thị trường nướcngoài;

- Hướng dẫn, khuyến khích, đôn đốc,kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về mua sắm tài sản,hàng hóa của các cơ quan, đơn vị từ nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm đáp ứngmục tiêu, yêu cầu của cuộc vận động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương: Thực hiệncác chương trình xúc tiến thương mại như hoạt động đưa hàng Việt về vùng nôngthôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh; hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnhthực hiện bán hàng Việt về vùng nông thôn; tăng cường công tác kiểm tra kiểmsoát thị trường; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; liên kết tiêu thụ sản phẩmgiữa Lâm Đồng với các tỉnh, thành trong chương trình liên kết.

2. Sở thông tin và Truyền thông:Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí triển khai xây dựng các chương trìnhthường kỳ, các chuyên mục để quảng bá về sản phẩm, hàng hóa Việt, doanh nghiệpViệt; phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hìnhthực hiện Cuộc vận động của các ngành, các cấp.

3. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Rà soát, cung cấp thông tin cácquy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng đối với hàng hóa, bảo đảm kiểmsoát được hàng hóa nhập khẩu có tiêu chuẩn chất lượng không đáp ứng yêu cầu, cónguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng, môi trường;

- Hướng dẫn các hiệp hội, doanhnghiệp và các tổ chức liên quan trong việc đăng ký xác lập quyền và thực hiệncác biện pháp bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mạicủa hàng Việt.

4. Sở Ngoại vụ:

- Phối hợp thực hiện giới thiệu vàđưa hàng Lâm Đồng đến với cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài, đưa các hoạtđộng này vào kế hoạch và chương trình hoạt động về ngoại giao kinh tế của tỉnh;

- Phối hợp với các đơn vị liên quanđể giúp doanh nghiệp Lâm Đồng nắm bắt thông tin, cơ hội xuất khẩu sang thịtrường nước ngoài, nhất là các khu vực tập trung nhiều người Việt Nam ở nướcngoài sinh sống.

5. Sở Tài chính:

- Áp dụng Thông tư số 88/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗtrợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốcgia và các văn bản hướng dẫn khác của Trung ương vào các chương trình, hoạt độnghưởng ứng cuộc vận động trên địa bàn tỉnh;

- Nghiên cứu, hướng dẫn về nguồnkinh phí và kiểm soát sử dụng kinh phí của chương trình bình ổn thị trường;phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc bánhàng theo giá cam kết của Chương trình;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạchvà Đầu tư, các sở, ngành chức năng hàng năm căn cứ nội dung, nhiệm vụ cụ thểthuộc trách nhiệm triển khai thực hiện của từng sở, ban, ngành và khả năng cânđối của ngân sách địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Cuộc vậnđộng Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam theo quy định (theo phụ lục danhmục đính kèm).

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sátviệc thực hiện các quy định của pháp luật về mua sắm tài sản, hàng hóa của cáccơ quan, đơn vị từ nguồn ngân sách nhà nước, bảo đảm đáp ứng mục tiêu, yêu cầucủa cuộc vận động.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Sở CôngThương, các địa phương xem xét, tổng hợp kế hoạch đầu tư xây dựng chợ hàng nămđề xuất bố trí nguồn vốn hỗ trợ đầu tư chợ từ ngân sách trung ương; đồng thời,cân đối, bố trí vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư hạ tầng chợ trình Ủy ban nhândân tỉnh theo quy định của Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chínhphủ về phát triển và quản lý chợ, tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa của tỉnhthuận lợi, thông suốt;

- Nghiên cứu, đề xuất bổ sung lĩnhvực đầu tư phát triển hạ tầng thương mại vào danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãiđầu tư (các loại hình và cấp độ chợ, khu triển lãm giới thiệu sản phẩm) và danhmục lĩnh vực ưu đãi đầu tư (siêu thị, trung tâm thương mại, kho, trung tâmlogistics, trung tâm dịch vụ chuyên ngành) trong quá trình sửa đổi, bổ sungNghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

- Cập nhật và thông tin thườngxuyên, kịp thời danh mục hàng hóa sản xuất trong nước để thực hiện miễn, giảm,xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu theo quyđịnh của pháp luật.

7. Sở Văn hóa Thể thao và Dulịch: Đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch gắnvới quảng bá các sản phẩm, hàng hóa Lâm Đồng; chương trình du lịch kết hợp muasắm hàng hóa đặc trưng của tỉnh.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổchức tuyên truyền về Cuộc vận động trong nhà trường và các cấp học.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn:

- Hướng dẫn và kiểm tra, kiểm soátbảo đảm người sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm thực hiện nghiêm các quyđịnh về vệ sinh, an toàn thực phẩm, tạo lòng tin cho người tiêu dùng Việt Nam;

- Tổ chức đánh giá việc thực hiệnmô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp để tiếp tục triển khainhân rộng có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Y tế:

- Tổ chức tuyên truyền và thực hiệnĐề án "Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam" do Bộ Y tế banhành; khuyến khích sử dụng thuốc chữa bệnh, các dịch vụ y tế trong nước; tăngcường công tác truyền thông, cung cấp thông tin chính xác đối với các dịch vụ ytế và thuốc sản xuất trong nước để người dân từng bước nhận thức đầy đủ về khảnăng cung cấp và chất lượng của các sản phẩm thuốc chữa bệnh trong nước đã sảnxuất được;

- Chỉ đạo và tăng cường kiểm tra,giám sát các bác sĩ, thầy thuốc, các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao trách nhiệmtrong công tác tư vấn, kê đơn thuốc cho người bệnh, từ đó hạn chế tình trạnglạm dụng kê đơn thuốc ngoại đắt tiền, bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu, yêu cầucủa cuộc vận động;

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanhtra an toàn thực phẩm để bảo đảm chất lượng của sản phẩm thực phẩm Việt Nam,thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng thực phẩm trong nước và xuất khẩu, bảo vệ quyềnlợi người tiêu dùng.

11. Trung tâm Xúc tiến Đầu tưThương mại và Du lịch tỉnh: Tổ chức và phối hợp tổ chức các chương trìnhxúc tiến thương mại, du lịch bảo đảm mục tiêu, yêu cầu của cuộc vận động. Xâydựng chương trình, hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà sản xuất của tỉnhnâng cao năng lực sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm mang nhãn hiệu (rau,hoa Đà Lạt, trà B'lao, cà phê Di Linh, dứa Đơn Dương, lúa gạo Cát Tiên,…); nângcao hiệu quả kết nối giữa nhà sản xuất và nhà phân phối sản phẩm đến tay ngườitiêu dùng.

12. Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố:

- Tập trung chỉ đạo và tổ chức thựchiện cuộc vận động ở địa phương; gắn với các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụphát triển kinh tế ở địa phương và thực hiện các chương trình bình ổn thịtrường tại địa phương;

- Tích cực phối hợp với các sở,ban, ngành của tỉnh triển khai các chương trình, hoạt động hưởng ứng cuộc vậnđộng trên địa bàn;

- Tập trung rà soát, bãi bỏ và giảmcác thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho sản xuất, lưu thông phân phốihàng hóa và tiêu dùng; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ViệtNam có thương hiệu tham gia lưu thông, phân phối hàng hóa tại địa phương;

- Chú trọng việc xây dựng và banhành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bànphát triển sản xuất kinh doanh, hệ thống dịch vụ phân phối đưa hàng về nôngthôn, vùng sâu, vùng xa để tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cận và lựachọn mua sắm, sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phốihợp với các sở, ban, ngành, các địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ củatừng đơn vị triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động; định kỳ 6 tháng (trướcngày 20 tháng 6 hàng năm) và 1 năm (trước ngày 20 tháng 12 hàng năm) các sở,ban, ngành tổng hợp tình hình báo cáo kết quả, hiệu quả thực hiện gửi Sở CôngThương tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng thời hạn quy định./.

PHỤ LỤC

KẾHOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆTNAM" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2013 củaUBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Chương trình hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

01

Công tác thông tin, tuyên truyền về sản phẩm, hàng hóa Việt, doanh nghiệp Việt; phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình thực hiện Cuộc vận động của các ngành, các cấp.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

Hàng năm

02

Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn

Sở Công thương

UBND các huyện, thành phố

Hàng năm

Mỗi năm tổ chức 02 phiên chợ

03

Hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện hoạt động bán hàng Việt về vùng nông thôn

Sở Công thương

Doanh nghiệp trong tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Hàng năm

Địa bàn xã

04

Tổ chức hội nghị giao thương, kết nối doanh nghiệp sản xuất của tỉnh với các nhà phân phối tại các tỉnh, thành trong chương trình liên kết giữa Lâm Đồng với các tỉnh, thành trong cả nước

Sở Công thương

Doanh nghiệp, sở, ngành trong tỉnh và các tỉnh, thành trong chương trình liên kết

Hàng năm

Tại Lâm Đồng và tại các tỉnh, thành

05

Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Sở Công thương

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; doanh nghiệp

Hàng năm

06

Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ từ các sản phẩm sản xuất trong nước

Trung tâm Khuyến Công Lâm Đồng

Doanh nghiệp

Hàng năm

07

Thu thập thông tin, điều tra khảo sát hệ thống phân phối hàng Việt tại hệ thống các chợ, cửa hàng tiện ích, các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn toàn tỉnh

Chi cục Quản lý Thị trường

Đơn vị kinh doanh

2014

08

Đánh giá, cung cấp thông tin về hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu CN, không an toàn VSTP,… trên các phương tiện truyền thông

Chi cục Quản lý Thị trường

Cơ quan truyền thông

Hàng năm

09

Hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp, đơn vị tham gia chương trình bình ổn thị trường là các sản phẩm, hàng hóa Việt có hoạt động vay vốn

Sở Tài chính

Sở Công thương, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trong tỉnh

Hàng năm

10

Cân đối, bố trí vốn đầu tư hạ tầng cho 03-05 chợ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Công thương, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố

Hàng năm

11

Hoạt động quảng bá du lịch, chương trình du lịch gắn với quảng bá và mua sắm sản phẩm, hàng hóa đặc trưng của Lâm Đồng

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh; các đơn vị liên quan và doanh nghiệp

Hàng năm

12

Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, bảo vệ và quảng bá sản phẩm mang nhãn hiệu (rau, hoa Đà Lạt, trà B'lao, cà phê Di Linh, dứa Đơn Dương, lúa gạo Cát Tiên,…).

Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh

Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, doanh nghiệp

Hàng năm

Tại Lâm Đồng và các tỉnh, thành

13

Tổ chức và tham gia các hội chợ triển lãm trong khu vực và cả nước đối với các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh

Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh

Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, doanh nghiệp

Hàng năm

Tại Lâm Đồng và các tỉnh, thành

14

Giới thiệu và đưa hàng Lâm Đồng đến với cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài

Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh

Sở Ngoại vụ, sở, ngành liên quan, doanh nghiệp

Theo kế hoạch, chương trình hoạt động về ngoại giao kinh tế của tỉnh

Tại nước ngoài