UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1326/2005/QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 01 tháng 9 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH HÀ NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giám định tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.

a. Chức năng, nhiệm vụ:

- Thực hiện giám định pháp theo quy định của pháp luật tố tụng và Pháp lệnh giám định tư pháp;

- Nghiên cứu khoa học về pháp y;

- Báo cáo Sở Y tế, Sở Tư pháp về tổ chức, hoạt động giám định pháp y ở địa phương;

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

b. Cơ cấu tổ chức:

Trung tâm giám định Pháp y tỉnh có Giám đốc Trung tâm, Phó giám đốc Trung tâm và các bộ phận chức năng gồm:

- Khoa giám định tổng hợp

- Khoa xét nghiệm cận lâm sàng

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp

Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm Giám định pháp y tỉnh do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm.

c. Hoạt động của Trung tâm:

Trung tâm Giám định Pháp y là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng hoạt động theo quy định của Pháp lệnh giám định tư pháp, Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 và các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế nội dung Quyết định số 518/QĐ-UB ngày 31/7/1997 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ chức giám định pháp y tỉnh Hà Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Cương