ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1326/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ HỎA TÁNG TẠI CÔNG VIÊN NGHĨA TRANG VĨNH HẰNG HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

Căn cứ Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND Thành phố về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 891/TTrLS :TC-LĐTBXH ngày 16/02/2016 đề nghị phê duyệt giá dịch vụ hỏa táng tại Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng do Công ty cổ phần Ao Vua làm chủ đầu tư dự án,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá dịch vụ hỏa táng tại Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, do Công ty cổ phần Ao Vua làm chủ đầu tư cơ sở hỏa táng là 5.000.000 đồng/ca (Năm triệu đồng/ca), đây là mức giá tối đa để thực hiện.

Điều 2. Công ty cổ phần Ao Vua có trách nhiệm tổ chức, quản lý việc thu và niêm yết giá công khai đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có biến động liên quan đến các chi phí cấu thành giá, Công ty lập hồ sơ, gửi Liên Sở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội thẩm định, trình UBND Thành phố quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Ba Vì; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ao Vua và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT Nguyễn Văn Sửu;
- VPUB: PCVP Kỳ, Chiến; KT, VX, TH;
- Lưu: VT, KTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu