SỞ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh

______________________

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Khiếu nại tố cáo ngày 02/12/1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại tố cáo năm 2004 và năm 2005;

Căn cứ Nghị định 136/ 2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại tố cáo;

Căn cứ Quyết định số 155/2002/QĐ-BTC ngày 20/12/2002 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành tài chính;

Căn cứ Quyết định số 56/2006/QĐ-BTC ngày 18/10/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế tạm thời về thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành tài chính;

Căn cứ Quyết định 132/2006/QĐ-UBND ngày 05/9/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định 2872/1998/QĐ-UB-NC ngày 01/6/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Sở Tài chính-Vật giá;

Căn cứ Quyết định số 242/2003/QĐ-UB ngày 04/11/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên Sở Tài chính-Vật giá thành Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;

Căn cứ Quyết định 154/2006/QĐ-UBND ngày 25/10/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bản hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố;

Căn cứ Quyết định 63/2007/QĐ-UBND ngày 30/07/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành biểu mẫu nghiệp xử lý để giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố.

Căn cứ Chỉ thị 20/2006/CT-UBND ngày 06/07/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các hành chính Nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố;

Xét đề nghị của Phó Giám đốc Sở Tài chính phụ trách Thanh tra;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4797/QĐ .TC ngày 18/11/2003 của Sở Tài chính về việc ban hành Quy chế tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại Sở Tài chính.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban thuộc Sở, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở Tài chính thành phố và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Giám đốc

(Đã ký)

Nguyễn Thị Nhơn