CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1328/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG QUÀ NHÂN DỊP KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SĨ (27/7/1947 -27/7/2015)

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam;

Xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trìnhsố: 933/TTr-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng quà cho đối tượng có công vớicách mạng nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2015), cụ thể như sau:

I. Mức quà 400.000 đồng tặng:

1. Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưuđãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹViệt Nam Anh hùng trước ngày 28/7/2015 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợcấp ưu đãi hàng tháng;

2. Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôidưỡng hàng tháng; Thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàngtháng;

3. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sáchnhư thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81%trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31tháng 12 năm 1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

4. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độchoá học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãihàng tháng.

II. Mức 200.000 đồngtặng:

1. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sáchnhư thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80%trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31tháng 12 năm 1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Thương binh đang hưởngchế độ mất sức lao động;

2. Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ,vợ, chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ);

3. Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em,người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ);

4. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độchoá học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãihàng tháng.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịchnước, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ tài chính,các cơ quan nhà nước có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- CTN, PCTN;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ LĐ - TB & XH;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- CN, các PCN VPCTN;
- Lưu: VT, Vụ TĐKT, Vụ TC -HC.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang