ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1328/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNGCAO NĂNG LỰC TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Quyết định số: 1201/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2012của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia vềviệc làm và dạy nghề giai đoạn năm 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số: 1337/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2006của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt lại dự án đầu tư Trung tâm Giới thiệuviệc làm tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 146/TTr-KH &ĐT ngày 05 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Giới thiệu việc làmtỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2013 - 2015.

1. Tên dự án: Dự án đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Giớithiệu việc làm tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2013 - 2015.

2. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

- Chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh BắcKạn.

- Đơn vị hưởng lợi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh BắcKạn.

- Đơn vị lập dự án: Ban QLCDA/XDCB Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội.

3. Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư trang thiết bị, phương tiện, nâng cấp trang Website,phần mềm ứng dụng để Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Bắc Kạn thực hiện nhiệmvụ tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề và xuất khẩu lao động, thu thậpthông tin để phát triển thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp cho người laođộng trên địa bàn toàn tỉnh theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước về pháttriển thị trường lao động đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết địnhsố: 1201/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2012.

4. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Thiết bị phục vụ công tác văn phòng cho Ban Giám đốc, cácphòng chức năng (Văn phòng, Kế toán tài chính, Tư vấn giới thiệu việc làm, Quảnlý dạy nghề, Bảo hiểm thất nghiệp).

- Thiết bị phục vụ dùng chung cho việc kết nối, tra cứuthông tin về thị trường lao động cho doanh nghiệp và người lao động.

- Thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo định hướng, tư vấnhọc nghề và đào tạo nghề cơ bản gồm: Phòng học vi tính, Phòng Hội trường - Lýthuyết, các xưởng thực hành, Phòng chờ giáo viên.

- Thiết bị, phương tiện phục vụ công tác tư vấn, giới thiệuviệc làm lưu động tại các địa phương trong tỉnh.

- Thiết bị phục vụ các điểm giao dịch, thu thập, cung cấpthông tin về thị trường lao động đặt tại 07 huyện thuộc tỉnh Bắc Kạn (Là điểmthu thập thông tin về thị trường lao động và giao dịch bảo hiểm thất nghiệptheo chủ trương chung về phát triển mạng lưới thị trường lao động và Bảohiểm thất nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

- Nâng cấp trang Website của Trung tâm và đầu tư phần mềmbảo mật tiên tiến “ứng dụng điện toán đám mây”; phần mềm quản lí “văn phòngđiện tử”; phần mềm quản lý tài chính “đa đơn vị, đa vị trí”.

(Có biểu danh mục thiết bị, nội thất của dự án kèm theo).

5. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn của Dự án:

- Tổng mức đầu tư: 4.229.421.000 đồng. (Bốn tỷ hai trămhai mươi chín triệu bốn trăm hai mươi mốt nghìn đồng).

- Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm vàdạy nghề.

6. Hình thức quản lý:

Chủ đầu tư quản lý trực tiếp dự án; đơn vị hưởng lợi làTrung tâm Giới thiệu việc làm tổ chức tiếp nhận và khai thác sử dụng.

7. Thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm: Theo quy định hiệnhành của Nhà nước.

8. Địa điểm và thời gian thực hiện:

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh BắcKạn, tổ 8, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 đến 2015.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc SởLao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhànước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Bắc Kạn và Thủ trưởngcác đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

DANH MỤC THIẾT BỊ

DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC TRUNG TÂMGIỚI THIỆU VIỆC LÀM GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
(Kèm theo Quyết định số: 1328/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2013 của UBNDtỉnh)

1. Thiết bị dùng cho các phòng làm việc, phòng học lýthuyết, hội trường, điểm giao dịch:

STT

Tên thiết bị

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

I

Thiết bị cho các phòng làm việc, dạy nghề

Tầng 1 gồm:

1

Phòng thường trực (18m2)

Tủ sắt

Cái

01

Bộ bàn + ghế xoay làm việc

Bộ

01

2

Phòng Thông tin thị trường lao động (22m2)

Tủ sắt

Cái

02

Bộ bàn + ghế xoay làm việc

Bộ

02

Máy tính để bàn (ĐNA)

Bộ

02

Máy in canon

Cái

01

Lưu điện

Cái

02

Ghế gấp

Cái

04

3

Phòng Giới thiệu việc làm (22 m2)

Tủ sắt

Cái

02

Bộ bàn + ghế xoay làm việc

Bộ

02

Máy tính để bàn (ĐNA)

Bộ

02

Máy in canon

Cái

01

Lưu điện

Cái

02

Ghế gấp

Cái

04

4

Phòng quản lý dạy nghề (22m2)

Tủ sắt

Cái

02

Bộ bàn + ghế xoay làm việc

Bộ

02

Máy tính để bàn (ĐNA)

Bộ

02

Máy in canon

Cái

01

Lưu điện

Cái

02

Ghế gấp

Cái

04

5

Phòng Tài chính kế toán, Văn phòng (22m2)

Tủ sắt

Cái

02

Bộ bàn + ghế xoay làm việc

Bộ

02

Máy tính cấu hình cao để bàn

Bộ

02

Máy in canon

Cái

01

Lưu điện

Cái

02

Ghế gấp

Cái

04

Máy Scan

Cái

01

Máy Fax

Cái

01

Máy phô tô siêu tốc, tự đảo 02 chiều

Bộ

01

6

Phòng PGĐ (18m2)

Tủ sắt

Cái

01

Bộ bàn + ghế xoay làm việc cho lãnh đạo

Bộ

01

Bộ bàn ghế tiếp khách

Bộ

01

Điều hòa 12000 BTU

Bộ

01

Máy tính

Bộ

01

Máy in

Cái

01

Lưu điện

Cái

01

7

Thiết bị lắp ngoài hành lang tầng 1 để phục vụ thông tin, giao dịch

Bảng từ chống loá

Cái

02

Máy tra cứu thông tin màn cảm ứng

Bộ

02

Bảng Led chạy chữ 3 màu

m2

03

Cây nước nóng lạnh

Cái

02

Ghế dây ngồi chờ loại 4 chỗ

Bộ

03

Tầng 2

8

Phòng Giám đốc (18m2)

Tủ gỗ 4 buồng

Cái

01

Bộ bàn + ghế làm việc cho GĐ

Bộ

01

Bộ bàn ghế tiếp khách

Bộ

01

Điều hoà 12000 BUT

Bộ

01

Máy tính để bàn ĐNA

Bộ

01

Máy in

Cái

01

Lưu điện

Cái

01

Tủ lạnh 150L

Cái

01

9

Phòng Bảo hiểm thất nghiệp (45,36m2)

Tủ sắt 6 buồng

Cái

06

Bộ bàn + ghế xoay làm việc

Bộ

06

Máy tính để bàn ĐNA

Bộ

04

Máy in canon

Cái

01

Lưu điện

Cái

06

Ghế gấp

Cái

12

10

Phòng học vi tính (45,36m2), ngoại ngữ phục vụ dạy nghề và xuất khẩu lao động

Bảng từ chống lóa

Cái

01

Bàn + ghế học vi tính

Bộ

30

Máy tính, tai nghe

Bộ

30

Lưu điện

Bộ

30

Bộ máy tính chủ

Bộ

01

Máy chiếu + Phông chiếu

Bộ

01

Bàn + ghế giáo viên

Bộ

01

Dây kết nối mạng LAN và Internet

Mét

300

Đầu Rj 45 Internet bấm đầu mạng

Cái

01

Điều hòa 12000 BTU

Bộ

02

11

Phòng chờ của giáo viên

Tủ sắt đựng tài liệu

Cái

01

Bàn Oval

Cái

01

Ghế gấp ngồi

Cái

10

Cây nước nóng lạnh

Cái

01

Bảng phoóc phân lịch giảng dạy

Cái

01

Tầng 3

12

Phòng dạy lý thuyết kiêm hội trường (60m2)

Bàn dùng để họp và học lý thuyết

Cái

30

Ghế ngồi bọc nỉ

Cái

30

Tượng Bác Hồ + Bục

Bộ

01

Bục phát biểu

Cái

01

Bảng chống lóa có chân bằng thép di động

Cái

Cái

Phông hội trường

M2

30

Khẩu hiệu Đảng

Cái

01

Cờ Đảng, Cờ tổ quốc, ngôi sao

Bộ

01

Máy chiếu + Màn chiếu

Bộ

01

Máy tính phục vụ giảng dạy

Bộ

01

Máy in canon

Cái

01

Lưu điện

Cái

01

Bàn + ghế giáo viên

Bộ

01

Tivi 46 inch (phục vụ giảng dạy)

Cái

01

Bộ loa, âm ly, đầu đĩa Caliphonia.

Bộ

01

Bộ micro không dây, có dây

Bộ

02

Điều hòa 28.000 BTU tủ đứng

Cái

02

13

Phòng chờ của giáo viên

Tủ sắt đựng tài liệu

Cái

01

Bàn Oval

Cái

01

Ghế gấp ngồi

Cái

10

Cây nước nóng lạnh

Cái

01

Bảng phoóc phân lịch giảng dạy

Cái

01

14

Thiết bị kết nối, thu thập, cung cấp thông tin tại 07 huyện

Máy tính để bàn ĐAN

Bộ

07

Máy in canon

Cái

07

Lưu điện

Cái

07

Bàn + ghế ngồi

Bộ

07

Tủ sắt đựng tài liệu

Cái

07

Bộ đấu nối mạng

Bộ

07

15

Thiết bị, phương tiện tư vấn, giới thiệu việc làm lưu động

Bộ Loa, âm ly, đầu đĩa Caliphonia.

Bộ

01

Bộ micro không dây, có dây

Bộ

02

Máy chiếu + Màn chiếu

Bộ

01

Máy tính xách tay

Bộ

01

Xe ô tô bán tải chuyên chở đi các địa phương

Chiếc

01

16

Nâng cấp trang Website của trung tâm

Web

01

17

Đầu tư phần mềm bảo mật tiên tiến “ứng dụng điện toán đám mây”; phần mềm quản lí “văn phòng điện tử”; phần mềm quản lí tài chính “đa đơn vị, đa vị trí”.

Bộ

03

2. Thiết bị dạy nghề cho xuất khẩu lao động và việc làmtrong nước:

TT

Tên thiết bị

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

I

Xưởng: Điện tử dân dung

1

Đồng hồ VOM DE - 960 TR

Cái

20

2

Đồng hồ số WELLINK HL - 1250

Cái

10

3

Loa Bass loại nhỏ

Cặp

02

4

Loa Bass loại to

Cặp

02

5

Amplifier CaliNew PRO - 888A

Cái

02

6

Amplifier CaliNew KNF - 2218A

Cái

02

7

Micro không dây

Bộ

02

8

Micro dây

Cái

02

9

DVD/MP4

Cái

02

10

DVD/MP5

Cái

02

11

Tivi JVC phẳng 21”

Cái

02

12

Tivi LCD Samsung 32”

Cái

02

13

Tivi LCD Toshiba 32”

Cái

02

14

Tivi LCD Sony 32”

Cái

02

15

Tivi LCD LG 32”

Cái

02

16

Tivi LCD Panasonic 39’’

Cái

02

17

Tivi LCD Toshiba 46”

Cái

01

18

Máy tính để bàn

Bộ

01

19

Loa vi tính

Bộ

05

20

Máy cấp nguồn

Bộ

05

21

Máy khò

Cái

02

22

Mỏ hàn

Cái

20

23

Máy khoan tay BOS loại nhỏ

Máy

02

II

Xưởng: Hàn

1

Máy hàn điện tử 220V-200A

Cái

02

2

Máy hàn điện 220V-250A

Cái

02

3

Máy cắt tôn 220V

Cái

01

4

Máy hàn điểm 220V

Cái

01

5

Máy cuốn tôn

Cái

01

III

Xưởng: Điện dân dụng

1

Máy giặt tự động 1 hộc 7Kg Electrolux 220V

Cái

02

2

Mô tơ cửa cuốn 220V Đài Loan

Bộ

02

3

Mô hình thực tập đấu nối động cơ KĐB 1 pha

Bộ

02

4

Mô hình thực tập đấu nối động cơ KĐB 3 pha

Bộ

02

5

Máy bơm nước Gold Star PC-401E-220V

Cái

01

6

Máy bơm nước hút + đẩy thông thường

Cái

02

7

Máy hút bụi 220V Electrolux

Cái

01

8

Máy say sinh tố - xay thịt 220V- 50Hz

Cái

02

9

Máy khoan bê tông

Cái

01

10

Động cơ 1 pha - 220V. 1450vòng/phút - VTC 1,5 KW

Cái

02

11

Động cơ 3 pha - 220V/380 V - Thiboco 2,2 KW

Cái

02

12

Ổn áp 1 pha – Sutudo 90 V ÷ 140 V (dải rộng) 5KVA

Cái

02

13

Máy sạc ắc quy - 6 V – 12DC 12A/h KDK

Cái

02

14

Thiết bị cấp nhiệt:

Cái

10

15

Máy tắm nước nóng P ≈ 3,5KW÷ 4 KW loại trực tiếp 220V

Bộ

02

16

Máy vi tính ĐNA

Bộ

01

17

Máy cắt bê tông cầm tay 1100 - 200 V

Cái

01