ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1328/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTLẠI GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QSDĐ ĐỊA ĐIỂM: XÃ LÝ NHÂN, XÃ BÌNH DƯƠNG-HUYỆNVĨNH TƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày12/10/2012, quyết định số 3419/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúcvề việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá QSDĐ tại các xã: Lý Nhân, Tân Cương,Bình Dương, Vĩnh Sơn, Vũ Di-huyện Vĩnh Tường;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 366/TTr-STC ngày 17/5/2013 (có biên bản thẩm định kèm theo),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt lại giá khởi điểm để đấugiá QSDĐ tại xã Lý Nhân, xã Bình Dương-huyện Vĩnh Tường, nội dung cụ thể nhưsau:

TT

Khu vực, vị trí

Tổng D.T (m2)

Tổng số ô

Giá đã phê duyệt

Giá trình (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

I

Xã Lý Nhân

1

Các thửa đất 1 mặt đường: Thửa số 02,14,15; từ thửa số 18 đến thửa số 31, diện tích 100m2/thửa

1.700

17

6.000.000

4.000.000

4.000.000

2

Các thửa đất 2 mặt đường: Thửa số 01;16;17 98m2/thửa

294

3

7.200.000

4.800.000

4.800.000

II

Xã Bình Dương

1

Đường QL 2C băng 1

-

Thửa số 03 đến thửa số 16 (100m2/thửa)

1.400

14

8.000.000

7.000.000

7.000.000

-

Thửa số 02

145

01

9.600.000

8.600.000

8.600.000

2

Đường QL 2C (băng 2):

-

Thửa số 75: 100m2; 76: 97m2; 77: 92m2; 78: 87m2; 79: 120m2;

496

05

5.000.000

4.000.000

4.000.000

-

Thửa số 80

120

01

6.000.000

5.000.000

5.000.000

Tổng số

4.155

41

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Căn cứ quyết định này, UBNDhuyện Vĩnh Tường: Chỉ đạo thực hiện, tổ chức đấu giá QSDĐ theo quy định tạiNghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ; giao đất và cấp giấyCNQSDĐ cho các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởngcác ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Cục thuế,Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường; Chủ tịch UBNDcác xã nơi có đất và Thủ trưởng các cơ quan, cá nhân liên quan căn cứ quyếtđịnh thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHĐặng Quang Hồng