ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:1328/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG THI SÁCH KÉO DÀI (ĐOẠN TỪ PHỐ HÒA MÃ ĐẾN PHỐ NGUYỄN CÔNG TRỨ), QUẬN HAI BÀ TRƯNG TỶ LỆ 1/500.
Địa điểm: quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND thành phố ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 558/TTr- QHKT-HTKT ngày 25 tháng 01 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường Thi Sách kéo dài, quận Hai Bà Trưng, tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập, hoàn thành ngày 22/12/2016, UBND quận Hai Bà Trưng thống nhất, được Sở Quy hoạch- Kiến trúc Hà Nội thẩm định với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và hướng tuyến đường:

- Vị trí tuyến đường: Tuyến đường có chiều dài khoảng 0,2km, thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Điểm đầu tuyến (điểm 1): tại nút giao phố Thi Sách với phố Hòa Mã.

- Điểm cuối tuyến (điểm 3): giao với phố Nguyễn Công Trứ.

2. Cấp hạng tuyến đường: Đường cấp khu vực (loại đường khu vực).

3. Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường:

Quy mô mặt cắt ngang đường B=16,5m, gồm lòng đường xe chạy rộng 10,5m, hè hai bên rộng 2x3m (thành phần cấu tạo mặt cắt ngang đường cụ thể sẽ được xác định theo Dự án đầu tư xây dựng được cấp thm quyền phê duyệt).

4. Tim đường và Chỉ giới đường đỏ tuyến đường:

- Tim đường quy hoạch đi qua các điểm 1, 2, 3 được xác định bởi các điểm tọa độ, các thông số kỹ thuật ghi trực tiếp tại bản vẽ.

- Chỉ giới đường đỏ: được xác định trên cơ sở tim đường quy hoạch, bề rộng mặt cắt ngang đường và các yếu tố kỹ thuật kết hp nội suy được xác định trực tiếp tại bản vẽ.

5. Các nút giao thông: Nút giao với các đường khác (phố Nguyễn Công Trứ, phố Hòa Mã) xây dựng nút giao thông cùng mức.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung Quyết định này. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt.

- Các Nhà đầu tư thực hiện Dự án tại khu đất 94 Lò Đúc và 67 Ngô Thì Nhậm cập nhật chỉ giới đường đỏ được duyệt để lập Dự án đầu tư trong quá trình nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch kiến trúc, đảm bảo tính thống nhất, đồngbộ.

- Giao UBND quận Hai Bà Trưng phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; tổ chức quản lý theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch-Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận ti, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng; Chủ tịch UBND phường có tuyến đường đi qua; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;- Đ/c Chtịch UBND TP (để b/c);- Các Đ/c Phó CT UBND TP;- VPUBTP: các đ/c PCVP, các phòng: TH, TKBT, KT, ĐT(chiến, năng);
- Lưu VT, ĐTa2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng