UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1329/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 21 VÀCHỈ THỊ SỐ 48-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 21-CT/TWngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo côngtác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới và Chỉ thị số 48-CT/TWngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vớicông tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;

Xét Tờ trình số 705/TTr-CAT-PV11 ngày 05/8/2013 của Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt Kếhoạch kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chốngvà kiểm soát ma tuý trong tình hình mới và Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng,chống tội phạm trong tình hình mới (kèm theo Kế hoạch số 54/KH-BCĐ ngày 07tháng 8 năm 2013 của BCĐ Phòng, chống tội phạm trong tình hình mới tỉnh).

Điều 2. Giao Thường trựcBCĐ Phòng, chống tội phạm trong tình hình mới tỉnh (Công an tỉnh) chịu tráchnhiệm tổ chức, thực hiện Kế hoạch này theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, thành viên BCĐ phòng, chống tội phạm trong tình hình mới tỉnh, thủtrưởng các sở, ban ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thànhphố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

UBND TỈNH VĨNH LONG
BCĐ PHÒNG, CHỐNG
TỘI PHẠM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/KH-BCĐ

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 8 năm 2013

KẾ HOẠCH

KIỂMTRA VIỆC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 21-CT/TW VÀ CHỈ THỊ 48-CT/TW CỦA BỘCHÍNH TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 của Chủ tịchUBND tỉnh Vĩnh Long)

Để chuẩn bị tham mưu cho Tỉnh uỷsơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của BộChính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống vàkiểm soát ma tuý trong tình hình mới và 03 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tácphòng, chống tội phạm trong tình hình mới đạt kết quả tốt, trên cơ sở đó rútkinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Bộ Chínhtrị, tạo chuyển biến tích cực hơn về tình hình TTATXH trên địa bàn tỉnh trongthời gian tới; Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểmtra việc thực hiện Chỉ thị 21 và Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnhnhư sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Đánh giá đúng thực trạng tìnhhình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, Chỉ thị 48-CT/TW của BộChính trị tại từng đơn vị, địa phương, làm rõ những mặt đạt được, chưa được,nguyên nhân, những kinh nghiệm rút ra trong quá trình chỉ đạo thực hiện. Từ đó,đề xuất những giải pháp, biện pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện có hiệu quảcông tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, góp phần đảm bảo tốt ANTTtrên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

2. Yêu cầu:

Công tác kiểm tra phải được tiếnhành toàn diện, chặt chẽ, đến tận cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránhqua loa, hình thức.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA:

1. Kiểm điểm, đánh giá kết quảcông tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng trong việc tổ chức triển khai,thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăngcường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tìnhhình mới; Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sựlãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới kểtừ khi các Chỉ thị được ban hành đến nay.

2. Kết quả thực hiện các mụctiêu, nhiệm vụ trong Chương trình, mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm,phòng chống ma tuý 6 tháng đầu năm 2013.

(Có đề cương chi tiết kèm theo)

III. THÀNH PHẦN, ĐỐI TƯỢNG,THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Đối tượng kiểm tra:

- Đoàn kiểm tra sẽ làm việc trựctiếp với các ngành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đàotạo, Tỉnh Đoàn; Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm cấp huyện và 01 xã (phường,thị trấn) các địa phương: Vũng Liêm, Long Hồ, thị xã Bình Minh và thành phốVĩnh Long.

- Các ngành, BCĐ PCTP các huyệncòn lại tự kiểm tra theo nội dung kế hoạch và báo cáo BCĐ PCTP tỉnh trước30/8/2013.

2. Thời gian, địa điểm kiểm tra:

* Thời gian: Dự kiến trungtuần tháng 8/2013 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

* Địa điểm: Do ngành, địa phươngđược kiểm tra chọn.

3. Thành phần tham dự làm việcvới Đoàn kiểm tra của tỉnh:

+ Tại các ngành, đoàn thể tỉnh:Ban lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ có liên quan;

+ Tại Ban Chỉ đạo Phòng, chốngtội phạm cấp huyện:

- Đại diện lãnh đạo Huyện uỷ,Thị uỷ, Thành uỷ.

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịchUBND, kiêm Trưởng ban Chỉ đạo.

- Trưởng các ngành: Công an,Toà án, Viện kiểm sát, Lao động - Thương binh & Xã hội, Y tế, Giáodục, Phụ nữ, Đoàn thanh niên, UBMTTQ, Tư pháp.

+ Tại xã (phường, thị trấn):Giống như thành phần làm việc tại cấp huyện (giao BCĐ PCTP cấp huyện thông báocho cấp xã). Mời đại diện Ban Chỉ đạo cấp huyện cùng dự làm việc với đoàn kiểmtra.

IV. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:

1. Đoàn làm việc trực tiếp vớicác ngành, địa phương, nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các mặt côngtác nêu trên và những đề xuất, kiến nghị của ngành và địa phương.

2. Xem các hồ sơ tài liệu cóliên quan đến việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các công việc nêu trên củangành, địa phương (kế hoạch thực hiện, các báo cáo, kế hoạch và báo cáo của cácngành, danh sách người nghiện có hồ sơ quản lý, toàn bộ hồ sơ quản lý từngngười nghiện cụ thể, hồ sơ xử lý việc trồng cây chứa chất ma tuý,…). Tài liệudo ngành, địa phương chuẩn bị.

3. Đánh giá, nhận xét kết quảthực hiện của ngành, địa phương; hướng dẫn, trao đổi trực tiếp với ngành, địaphương về những vấn đề có liên quan.

4. Đoàn kiểm tra tổng hợp kếtquả, báo cáo Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh nắm để theo dõi, chỉ đạo.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Đoàn kiểm tra củaBan Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tỉnh gồm các đồng chí sau:

a) Ông Phạm Văn Ngân, Phó Giámđốc Công an tỉnh, kiêm Uỷ viên thường trực BCĐ PCTP tỉnh làm Trưởng đoàn.

b) Ông Lê Quang Đạo, Giám đốc SởLao động - Thương binh và Xã hội, Phó ban Chỉ đạo PCTP tỉnh làm Phó Trưởng đoàn.

c) Ông Nguyễn Hoà Bình, Giám đốcSở Tư pháp, Uỷ viên BCĐ PCTP tỉnh làm Phó Trưởng đoàn.

d) Ông Phạm Thanh Liêm, PhóChánh Văn phòng Công an tỉnh làm thành viên.

e) Ông Phan Vĩnh Mặn, PhóTrưởng phòng Cảnh sát ĐTTP và Ma tuý, Công an tỉnh làm thành viên.

g) Ông Lê đồng Khởi, PhóTrưởng phòng Nội chính - Văn phòng UBND tỉnh làm thành viên.

h) Ông Võ Công Sáu, Văn phòngCông an tỉnh: Thư ký.

i) Mời ông Nguyễn Văn Nhanh, PhóTrưởng phòng Nội chính - Văn phòng Tỉnh uỷ làm thành viên.

k) Mời ông Trần Văn Ý, Chánh Vănphòng - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm thành viên.

2. Các ngành, địa phương đượckiểm tra chuẩn bị nội dung, hồ sơ, tài liệu có liên quan, địa điểm làm việc vàthông báo các thành phần có liên quan đến dự làm việc với Đoàn kiểm tra theothời gian quy định. Cấp huyện chọn 01 xã (hoặc phường, thị trấn) và hướng dẫncấp xã chuẩn bị nội dung, thành phần dự làm việc với Đoàn kiểm tra.

3. Giao Công an tỉnh (Thườngtrực Ban Chỉ đạo PCTP tỉnh) chuẩn bị phương tiện, kinh phí phục vụ công táckiểm tra và tổng hợp tình hình, kết quả kiểm tra báo cáo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh vàTrung ương theo dõi, chỉ đạo; Đoàn kiểm tra tự giải thể khi hoàn thành kế hoạchđề ra.

4. Đề nghị thành viên Đoàn kiểmtra sắp xếp công việc cơ quan, đơn vị để tham gia kiểm tra theo lịch; chuẩn bịnội dung, các tài liệu có liên quan để trao đổi, hướng dẫn các ngành, địa phươngđược kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ của ngành phụ trách.

Trong quá trình thực hiện nếu cógì khó khăn, vướng mắc, các ngành và địa phương liên hệ với Văn phòng Ban Chỉđạo Phòng, chống tội phạm tỉnh (Văn phòng Công an tỉnh - Đ/c Phạm Thanh Liêm. ĐT:090.8686758) để trao đổi, hướng dẫn./.

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Văn Thanh