UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 133/2007/QĐ-UBND

Vinh, ngày 19 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNHHÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 10/NQ-TU NGÀY 04/7/2007 CỦA BAN THƯỜNG VỤTỈNH UỶ VỀ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH NGHỆ AN, GIAIĐOẠN 2007-2010

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin; Luật Giao dịchĐiện tử;

Căn cứ Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển Công nghệ thôngtin và Truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007của Chính phủ về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhànước;

Căn cứ Quyết định số 05/2007/QĐ-BTTTT ngày 26/10/2007của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồnnhân lực công nghệ thông tin Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 26/6/2007của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Quy hoạch ứng dụng và phát triển Côngnghệ thông tin tỉnh Nghệ An đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 110/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Đề án Xây dựng thành phố Vinh thànhtrung tâm Công nghệ thông tin - truyền thông của vùng Bắc Trung bộ;

Để thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-TU ngày 04/7/2007của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển Công nghệ thôngtin tỉnh Nghệ An đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính - Viễn thôngtại Tờ trình số 658/TTr-BCVT ngày 09 tháng 11 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Chươngtrình hành động thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-TU ngày 04/7/2007 của Ban Thườngvụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Nghệ An,giai đoạn 2007-2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò; Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và các tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Đức Phớc

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 10/NQ-TUNGÀY 04/7/2007 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ VỀ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂNCÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2007-2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày 19/11/2007 của UBNDtỉnh Nghệ An)

I. MỤC TIÊU:

Chương trình hành động này xác địnhcác nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT)và đề ra kế hoạch hành động của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp trên địabàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2007 - 2010, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số10/NQ-TU về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT đến năm 2010 và định hướng đếnnăm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phấn đấu đến năm 2010 đạt các mục tiêu đềra: Mật độ thuê bao điện thoại đạt 28 máy/100 dân; 65% số xã có điểm truy nhậpInternet công cộng, trong đó 30% - 35% là truy nhập băng thông rộng; 100% cáccơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp huyện trở lên có mạng nội bộ (LAN), kếtnối mạng diện rộng (WAN) và Internet; trên 90% cơ quan, đơn vị thực hiện việcliên kết, trao đổi thông tin qua mạng; 100% doanh nghiệp kết nối Internet, trên30% doanh nghiệp có trang web và tham gia thương mại điện tử. Hình thành côngviên CNTT Nghệ An, tạo bước đột phá về phát triển công nghiệp CNTT.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Nâng cao nhận thức về ứng dụng và phát triển CNTT,tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBNDcác huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáodục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của CNTT cho cán bộ, đảng viên, côngchức, viên chức theo tinh thần Chỉ thị số 58/CT .TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chínhtrị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa; tuyên truyền hướng dẫn thực hiện tốt Luật CNTT, Luật Giao dịchđiện tử, Nghị định số 64/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về ứng dụng CNTT trong hoạtđộng của cơ quan Nhà nước, Nghị quyết số 10/NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vềđẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 vàQuy hoạch ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xãthành lập Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT của đơn vị theo hướng tinh gọntrên cơ sở hướng dẫn của Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Nghệ An đểthống nhất chỉ đạo phát triển CNTT có hiệu quả. Giao Sở Bưu chính - Viễn thông -Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo CNTT tỉnh tham mưu nội dung hướng dẫn.

- Sở Bưu chính - Viễn thông cụ thể hoácác văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành CNTT phù hợp với điều kiện của tỉnhđể tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về CNTT.

2. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lựcCNTT:

- Trong giai đoạn 2008 - 2010: SởNội vụ phối hợp với Sở Bưu chính - Viễn thông tổ chức đào tạo tin học cho khốicán bộ, công chức, chú trọng đào tạo đội ngũ giám đốc CNTT có đủ năng lực tổ chứcvà điều hành hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan, đơn vị, địa phương; quy hoạchvà xây dựng đội ngũ giám đốc CNTT cho các cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch biênchế cán bộ chuyên trách về CNTT cho các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thịnhằm hoàn thiện hệ thống chuyên trách về CNTT theo Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước và Quyếtđịnh số 05/2007/QĐ-BTTTT ngày 26/10/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông vềviệc phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực CNTT Việt Nam đến năm 2020.

- Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệptrên địa bàn tỉnh mở rộng và đa dạng hoá các loại hình đào tạo, liên kết đàotạo nhân lực CNTT với các trường, trung tâm trong và ngoài nước để đào tạo các chuyêngia về CNTT. Năm 2008, xúc tiến đầu tư xây dựng Trường Đại học CNTT Nghệ An(Đại học Vạn Xuân).

- Sở Giáo dục - Đào tạo: Tiếp tục tổchức giảng dạy đại trà môn tin học ở các trường trung học phổ thông và xây dựngkế hoạch đưa tin học vào giảng dạy trong khối trung học cơ sở, đến năm 2010 đạtkhoảng 50% số trường.

- Tỉnh Đoàn: Hàng năm tổ chức phổcập tin học, nối mạng tri thức cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh. Tổ chứcđào tạo tin học cho đội ngũ cán bộ Đoàn. Tổ chức các cuộc thi Tin học trẻ khôngchuyên tỉnh Nghệ An.

- Sở Bưu chính - Viễn thông: Tổ chứccác cuộc thi tin học khối cán bộ công chức và tin học trẻ không chuyên khu vựcThanh - Nghệ - Tĩnh theo chương trình hợp tác giữa 3 tỉnh.

- Nâng cao chất lượng đào tạo và đầutư mở rộng quy mô đào tạo của các trung tâm tin học, các cơ sở đào tạo hiện có;từ năm 2008, mở rộng và phát triển Trung tâm đào tạo CNTT thuộc Sở Bưu chính -Viễn thông với các chương trình đào tạo tiên tiến và cơ sở vật chất hiện đại.

- Sở Thương mại phối hợp Sở Bưu chính - Viễn thông, PhòngThương mại và

Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Nghệ An tổ chức đàotạo phổ cập, nâng cao kỹ

năng ứng dụng và khai thác CNTT trong khối doanh nghiệp,đào tạo về thương mại

điện tử (theo Quyết định 191/2005/QĐ-TTg của Thủ tướngChính phủ về Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển giaiđoạn 2005 - 2010)

3. Đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuậtCNTT-TT:

Đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực, nhất là cácnguồn lực từ các doanh nghiệp như Bưu điện Nghệ An, Tổng Công ty Viễn thông quânđội (Viettel), Công ty Viễn thông điện lực (VP Telecom), Công ty cổ phần Bưu chính- Viễn thông Sài Gòn...để phát triển hạ tầng viễn thông, xây dựng phương án vàkế hoạch cụ thể việc nâng cấp, bổ sung và đầu tư mới, ưu tiên phát triển chocác vùng phía Tây Nghệ An và nông thôn. Tranh thủ các nguồn vốn để mở rộng vànâng cao chất lượng hạ tầng CNTT-TT.

3.1. Các doanh nghiệp Viễnthông: Nắm bắt Quy hoạch phát triển BCVT và Quy hoạch ứng dụng và phát triểnCNTT tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Đề án phát triển mạng viễn thông tỉnh Nghệ Anđến năm 2010, Đề án phổ cập dịch vụ điện thoại và Internet cho các huyện miềnTây Nghệ An đến năm 2010 để chủ động đưa ra phương án phát triển của đơn vịmình, chủ động phối hợp với nhau để thực hiện, việc kết nối theo quy định đểtăng hiệu quả truyền dẫn; Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới và kếhoạch cung cấp dịch vụ Viễn thông trình Sở Bưu chính - Viễn thông để làm căn cứxây dựng phương án thực hiện. Trong giai đoạn 2007-2010 cần phải tập trung thựchiện như sau:

+ Phát triển mạng cáp quang, xây dựng các tuyến mới vềcác xã khó khăn, phục vụ phổ cập dịch vụ điện thoại và Internet.

+ Nâng cấp, mở rộng dung lượng tổngđài cố định ở TP Vinh, lắp đặt thêm các DSLAM để cung cấp dịch vụ Internet đến cáctrung tâm huyện, các xã, các điểm Bưu điện văn hoá xã, nhằm đáp ứng nhu cầu sửdụng dịch vụ Internet băng rộng ADSL, truyền số liệu và đáp ứng yêu cầu phổ cậpdịch vụ Internet.

+ Đầu tư trang bị máy tính, đường truyền, cơ sở vật chấtđể kết nối Internet đến các điểm Bưu điện Văn hoá xã.

3.2. Văn phòng Tỉnh uỷ: Tiếp tục triển khai cácnội dung tiếp theo của Đề án ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng,giai đoạn 2006-2010 (Đề án 06) thực hiện việc nâng cấp, xây dựng và kết nối mạngLAN, Internet cho tất cả các cơ quan Đảng.

3.3. Văn phòng UBND tỉnh: Giaiđoạn 2007-2008: triển khai thực hiện Công trình xây dựng đường truyền cáp quangtừ Trung tâm Tích hợp dữ liệu (đặt tại VP UBND tỉnh) đến các Sở, ban, ngànhtrong tỉnh, đáp ứng nhu cầu ứng dụng khai thác CNTT. Hệ thống đường truyền cápquang phải bảo đảm kỹ thuật, bảo mật an toàn, an ninh thông tin và phải đảm bảobăng thông, kết nối thông suốt, liên tục đến các Sở, ban, ngành;

3.4. Sở Bưu chính - Viễn thông: Phối hợp với CụcBưu điện Trung ương mở rộng mạng truyền số liệu đến tất cả các huyện trong tỉnhtrong giai đoạn 2009-2010; Chủ trì phối hợp với UBND thành phố Vinh và các đơnvị liên quan xây dựng Dự án Công viên CNTT Nghệ An. Năm 2008, tiến hành khảosát địa điểm, thành lập Ban quản lý Dự án, chuẩn bị đầu tư về hạ tầng, mặt bằng,quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng và kêu gọi đầu tư. Đến năm 2010, mộtsố công ty, đơn vị bắt đầu hoạt động tại Công viên.

4. Ưu tiên đầu tư và đẩy mạnh ứng dụng CNTT:

Kế thừa các kết quả đạt được, tiếp tục xây dựng và hoànthiện các hệ thống thông tin số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành và quản lý củaUBND tỉnh. Trong giai đoạn 2008-2010, cần ưu tiên thực hiện các nội dung sau:

- Hệ thống thông tin số tổng hợp kinh tế - xã hội;

- Hệ thống quản lý văn bản điện tử;

- Hệ thống thư điện tử;

- Sử dụng các phần mềm quản lý hoạt động nội bộ như: quảnlý tài chính, tài sản, cán bộ, công chức, thống kê, tổng hợp...;

- Số hoá nguồn thông tin theo thứ tự ưu tiên về thời gianvà tầm quan trọng; tăng cường sử dụng văn bản điện tử.

4.1. Sở Bưu chính - Viễn thông:

+ Chủ trì lập Dự án "Xây dựngCổng thông tin điện tử Nghệ An”; thống nhất quản lý các Website trên địa bàntỉnh. Hình thành và thúc đẩy phát triển môi trường giao dịch và thương mại điệntử thuận lợi, tin cậy.

+ Phối hợp các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, UBNDcác huyện, TP Vinh, TX Cửa Lò xây dựng và triển khai dự án ứng dụng dịch vụviễn thông công nghệ cao: truyền hình hội nghị trực tuyến giữa các đơn vị vớiUBND tỉnh.

+ Phối hợp với các Sở Kế hoạch & Đầu tư, Tài chínhhướng dẫn cho các Sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị xây dựng và triển khai kếhoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2007-2010 theoNghị định 64/2007/NĐ-CP của Chính Phủ và dự toán chi ngân sách nhà nước cho sựnghiệp ứng dụng và phát triển CNTT theo từng năm phù hợp với Quy hoạch của ngànhvà quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

+ Phối hợp với các Sở, ban, ngành, CụcThống kê triển khai xây dựng hệ thống các cơ sở dữ liệu (CSDL) và triển khaimột số dịch vụ công trọng điểm qua mạng, tạo nền tảng cơ bản để từng bước xâydựng chính quyền điện tử. Khi xây dựng các CSDL phải phù hợp quy định của cácBộ chuyên ngành được giao chủ trì xây dựng khung và đảm bảo tính tương thích,tính kế thừa các CSDL đã có. Giai đoạn 2008-2010 phấn đấu xây dựng 9 CSDL và 4dịch vụ công trọng điểm (trong danh mục kèm theo), trong đó cung cấp được tốithiểu 3 dịch vụ hành chính công trực tuyến phù hợp với yêu cầu cải cách hànhchính. (Các dịch vụ hành chính công trực tuyến dự kiến ưu tiên để triển khaigồm: Cấp chứng minh nhân dân, khai sinh, khai tử, quản lý nhân khẩu; Cấp phépxây dựng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đăng ký kinh doanh; Kê khaithuế).

4.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:

Tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí vốnngân sách để hỗ trợ thực hiện đồng bộ các dự án ứng dụng và phát triển CNTT,trước hết cho xây dựng hệ thống mạng thông tin và các dự án ứng dụng CNTT quantrọng trong hệ thống cơ quan Đảng, Nhà nước. Tập trung đầu tư một số dự án trọngđiểm, tạo nền móng cho ứng dụng và phát triển CNTT.

4.3. Sở Thương mại: chủ trì phối hợp với Sở Bưuchính - Viễn thông, các doanh nghiệp xây dựng Sàn giao dịch thương mại điện tử phụcvụ doanh nghiệp. Phát triển hệ thống Website trong doanh nghiệp.

4.4. Các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, các huyện,thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò:

+ Phối hợp với Sở Bưu chính - Viễn thôngđể nghiên cứu, thống nhất xây dựng Trang thông tin điện tử của đơn vị mình vàđăng tải lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An với đầy đủ thông tin theo Điều28 Luật CNTT.

+ Ngoài các chương trình, dự án trọngđiểm trong danh mục đã nêu; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp tụcnghiên cứu, rà soát, bổ sung các chương trình, dự án trọng điểm khác về ứng dụngvà phát triển CNTT của đơn vị mình trình UBND tỉnh (qua Sở Bưu chính - Viễnthông) phê duyệt bổ sung vào kế hoạch hàng năm trong giai đoạn từ nay đến năm2010 và các năm tiếp theo.

5. Phát triển Công nghiệp CNTT:

Tập trung phát triển công nghiệp phần cứng, phần mềm, côngnghiệp nội dung, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân xây dựng và phát triểncác dịch vụ cung cấp nội dung.

- Tổ chức sắp xếp lại và từng bước pháttriển các loại hình dịch vụ CNTT cao cấp như tư vấn, thiết kế hệ thống CNTT choứng dụng của các cơ quan, đơn vị; Đẩy mạnh công tác dự báo thị trường, phối hợpvới các doanh nghiệp thúc đẩy giao dịch điện tử, thương mại điện tử giới thiệuquảng bá thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm qua mạng.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Sản xuất, xuất nhậpkhẩu và tiêu thụ máy vi tính, thiết bị viễn thông, thiết bị điện tại khu côngnghiệp TX Cửa Lò, để tháng 4/2008 bắt đầu hoạt động và tháng 7/2008 tiến hànhsản xuất thương mại.

- Sở Kế hoạch & Đầu tư: Phối hợpvới Sở Bưu chính - Viễn thông tham mưu các cơ chế khuyến khích, tạo điều kiệnthuận lợi để thu hút các nguồn vốn đầu tư cho phát triển công nghiệp phần cứngsản xuất các sản phẩm điện tử, viễn thông, CNTT có chất lượng cao.

6. Đẩy mạnh xã hội hoá và tăng cường hợp tác, liênkết về CNTT:

- Tăng cường hợp tác, liên kết với các tổ chức, đơn vịtrong và ngoài nước để trao đổi, học tập kinh nghiệm.

- Sở Kế hoạch & Đầu tư chủ trì phốihợp với các Sở, ban, ngành liên quan lập danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giaiđoạn 2008-2010 để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Hỗ trợ, thành lập và tạo điều kiệnđể phát huy sức mạnh tổng hợp của các Hội nghề nghiệp về điện tử, viễn thông,Hội tin học góp phần thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếutrong Chương trình hành động và phụ lục kèm theo về những công việc cần triểnkhai, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Giám đốc các Sở, Thủ trưởngcác ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chủđộng tổ chức thực hiện tại ngành, địa phương mình; định kỳ hàng tháng, hàngquý, sáu tháng và năm báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Bưu chính - Viễn thông) kết quảthực hiện.

2. Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh xây dựngchương trình công tác 6 tháng và hàng năm theo tiến độ của Chương trình hànhđộng, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định để điều hành có hiệu lực và hiệu quả.

3. Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn và các đơnvị có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện,thành phố, thị xã trong việc thực hiện Chương trình.

4. Giám đốc Sở Bưu chính - Viễn thôngcăn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, theo dõi, đôn đốc việc triểnkhai thực hiện Chương trình hành động này của các Sở, ban, ngành, UBND cáchuyện, thành phố, thị xã; định kỳ hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và hàng nămbáo cáo và kiến nghị với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo ứng dụng,phát triển CNTT về các biện pháp cần thiết bảo đảm Chương trình được thực hiệnhiệu quả và đồng bộ.

Hàng năm, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức sơ kết, khen thưởngnhững đơn vị, cá nhân có thành tích trong việc triển khai, thực hiện chươngtrình và có hình thức xử lý đối với những đơn vị, cá nhân vi phạm.

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện,nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Chương trình, các Sở,ban, ngành đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động báocáo UBND tỉnh (qua Sở Bưu chính - Viễn thông) xem xét, quyết định./.

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNHĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 10/NQ-TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ VỀ ĐẨY MẠNH ỨNGDỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2007 - 2010
(Ban hành kèm theo Chương trình hành động của UBND tỉnh Nghệ An về việc thựchiện Nghị quyết 10/NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Các chương trình, dự án, đề án

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Dự trù kinh phí xây dựng / thực hiện

Nhiệm vụ, tiến độ thực hiện

NSTW, địa phương

NS DN, liên doanh

I

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT

1

Quy hoạch và xây dựng đội ngũ Giám đốc CNTT cho các cơ quan, đơn vị

Sở Nội vụ

Sở BCVT

2007-2009

20

- Quý 2/2008: Phê duyệt đề án

2

Tổ chức các chương trình đào tạo tin học cho khối CBCC.

Sở Nội vụ

Sở BCVT

2007-2010

2.000

- Quý 2/2008: Phê duyệt đề án

3

Tổ chức đào tạo đội ngũ Giám đốc CNTT (CIO).

Sở Nội vụ

Sở BCVT

2007-2010

150

- Quý 3/2008: Phê duyệt đề án

4

Xây dựng kế hoạch biên chế CB chuyên trách về CNTT cho các Sở, ngành, các huyện, thành, thị nhằm hoàn thiện hệ thống chuyên trách về CNTT

2008

10

- Quý 3/2008: Phê duyệt đề án

5

Tổ chức phổ cập tin học, nối mạng tri thức cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đoàn

Hội LHTN, UBND các huyện

2008-2010

200

Hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo cho thanh thiếu niên, ưu tiên các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, chỉ tiêu mỗi năm đào tạo từ 800-1000 người, góp phần nối mạng tri thức cho 20 triệu thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn tổ chức.

6

Tổ chức các cuộc thi tin học khối cán bộ công chức và tin học trẻ không chuyên khu vực Thanh - Nghệ - Tĩnh theo chương trình họp tác giữa 3 tỉnh.

Sở BCVT

VP UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Công đoàn viên chức, Đài PTTH

2008-2010

300

Căn cứ chương trình hợp tác giữa 3 tỉnh, Sở BCVT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức các cuộc thi của tỉnh, của khu vực theo sự phân công

7

Tổ chức các cuộc thi Tin học trẻ không chuyên tỉnh Nghệ An hàng năm.

Tỉnh đoàn

Sở BCVT, Sở KHCN, Đài PTTH

2008-2010

210

Hàng năm, Tỉnh Đoàn chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các cuộc thi của tỉnh, chọn và bồi dưỡng đội tuyển tham dự các cuộc thi Khu vực, Quốc gia

8

Đào tạo phổ cập, nâng cao kỹ năng ứng dụng Thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh

Sở Thương mại

Vụ Thương mại điện tử (Bộ Công Thương), Sơ BCVT

2008-2010

1.000

- Quý 2/2008: Phê duyệt đề án

9

Xây dựng trường Đại học CNTT NA

DN

2008

960.000

Xúc tiến khởi công và đi vào hoạt động

II

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT-TT

1

Nâng cấp, xây dựng và kết nối mạng LAN, Internet cho tất cả các cơ quan Đảng.

Văn phòng Tỉnh uỷ

Các Sở, ban, ngành,các huyện, thành, thị

2007-2010

3.000

- Tiến hành khảo sát chi tiết hiện trạng, nhu cầu và khả năng đầu tư đối với tất cả các hệ thống mạng LAN hiện có tại các cơ quan, đơn vị qua đó xây dựng phương án và kế hoạch cụ thể cho việc nâng cấp, bổ sung đầu tư mới; thực hiện việc trao đổi thông tin giữa các đơn vị. Đến 2010: 100% các cơ quan đơn vị từ cấp huyện đều được trang bị máy tính, kết nối mạng LAN và Internet băng rộng một cách đồng bộ.

2

Triển khai thực hiện Dự án Công trình xây dựng đường truyền cáp quang từ trung tâm THDL (đặt tại VP UBND tỉnh) đến các Sở, ban, ngành

Văn phòng Tỉnh uỷ

Các Sở, ban, ngành

2007-2008

3.430

- Quý 4/2007: Tổ chức đấu thầu

- Quý 1/2008: Tổ chức thực hiện và đưa vào sử dụng công trình

3

Triển khai thực hiện Công trình xây dựng mạng truyền số liệu đến tất cả các huyện trong tỉnh.

Sở BCVT

Cục Bưu điện Trung ương, các huyện, thành, thị

2009

3.000

- Quý 1/2009: Phê duyệt Dự án

- Quý 3/2009: Tổ chức thực hiện, đưa vào sử dụng công trình

4

Nâng cấp, mở rộng dung lượng tổng đài TP Vinh

DN

UBND TP Vinh

2008-2010

221.000

- Quý 1/2008: Triển khai thực hiện.

5

Đầu tư cho các điểm truy nhập Internet công cộng tại các Bưu điện Văn hoá xã gồm:

- Đầu tư trang bị máy tính

- Cải tạo điểm Bưu điện Văn hoá xã

- Thiết bị kết nối

- Đường truyền, thiết bị mạng

Các DN Viễn thông

UBND các huyện, TP, TX

2008-2010

3.220

80.017

- Quý 1/2008: Triển khai thực hiện

6

Triển khai xây dựng đề án Công viên CNTT Nghệ An (Giai đoạn 1)

Sở BCVT

UBND TP Vinh, Sở Xây dựng

2010

15.500

- Năm 2008-2009: Thành lập Ban quản lý Dự án. Chuẩn bị đầu tư về hạ tầng, mặt bằng. Quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng. Kêu gọi đầu tư

- Năm 2010: Một số công ty, đơn vị bắt đầu hoạt động tại Công viên

III.

Ưu tiên đầu tư và đẩy mạnh ứng dụng CNTT

1

Bổ sung, hoàn thiện hệ thống thông tin số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, quản lý của UBND tỉnh

- Quý 3/2008 Xây dựng đề án bổ sung, hoàn thiện hệ thống

- Quý 1/2009: Phê duyệt đề án

1.1

Hệ thống thông tin số tổng hợp kinh tế - xã hội;

Sở BCVT

Các Sở, ban, ngành,các huyện, thành, thị

2008-2010

1.000

1.2

Hệ thống quản lý văn bản điện tử;

2008-2009

500

1.3

Hệ thống thư điện tử

2008-2009

500

1.4

Sử dụng các phần mềm quản lý hoạt động nội bộ như: quản lý tài chính, tài sản, cán bộ, công chức, thống kê, tổng hợp...

Các cấp, các ngành

2008-2010

1.000

2

Xây dựng 9 hệ thống CSDL

2.1

CSDL văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp

2007-2008

500

- Quý 3/2008 trình UBND tỉnh phê duyệt đề án

2.2

CSDL đất đai, khoáng sản, môi trường

Sở TN&MT

2007-2010

10.000

- Quý 4/2008 trình UBND tỉnh phê duyệt đề án

2.3

CSDL dân cư

Công an tinh

2007-2010

1.000

- Quý 4/2008 trình UBND tỉnh phê duyệt đề án

2.4

CSDL doanh nghiệp

Sở KH& ĐT

2007-2008

500

- Quý 3/2008 trình UBND tỉnh phê duyệt đề án

2.5

CSDL về cán bộ công chức

Sở Nội vụ

2007-2008

500

- Quý 3/2008 trình UBND tỉnh phê duyệt đề án

2.6

CSDL lao động, việc làm & chính sách xã hội

Sở LĐ TB &XH

2007-2009

500

- Quý 4/2008 trình UBND tỉnh phê duyệt đề án

2.7

CSDL mạng lưới BCVT của tỉnh

Sở BCVT

2007-2009

500

- Quý 4/2008 trình UBND tỉnh phê duyệt đề án

2.8

CSDL quản lý ANTT

Công an tinh

2007-2008

500

- Quý 3/2008 trình UBND tỉnh phê duyệt đề án

3

Xây dựng 04 dịch vụ công

3.1

Cung cấp thông tin về KTXH

Cục Thống kê

Sở, ngành liên quan

2007-2008

500

- Quý 3/2008 trình UBND tỉnh phê duyệt đề án

3.2

Đăng ký và cấp giấy phép kinh doanh trực tuyến.

Sở KH& ĐT

2009-2010

500

- Quý 3/2009 trình UBND tỉnh phê duyệt đề án

3.3

Cung câp thông tin và giải quyết các vấn đề lao động, việc làm & chỉnh sách xã hội.

Sở LĐ TB &XH

2008-2009

500

- Quý 4/2008 trình UBND tỉnh phê duyệt đề án

3.4

Cung cấp thông tin QLNN về ANTT

Công an tinh

2009-2010

500

- Quý 3/2009 trình UBND tỉnh phê duyệt đề án

4

Ứng dụng, phát triển mạng thông tin giáo dục, tăng cường giao tiếp giữa gia đình, nhà trường, giữa xã hội và Sở Giáo dục

Sở Giáo dục Đào tạo

Các trường phổ thông, các đơn vị tổ chức liên quan

2009-2010

3.000

- Quý 3/2009 trình UBND tỉnh phê duyệt đề án

5

Xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An

Sở BCVT

VP UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị

2007-2010

2.500

- Giai đoạn 1 (2007-2008): Xây dựng và phát triển cổng giao tiếp điện tử, nhằm đáp ứng mọi nhu cầu giao dịch trao đổi thông tin liên ngành, các tổ chức và nhân dân.

- Giai đoạn 2 (2009-2010): Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch thông qua Cổng thông tin điện tử, đặc biệt là phát triển hệ thống dịch vụ công và giao dịch TMĐT.

6

Xây dựng và triển khai dự án ứng dụng dịch vụ viễn thông công nghệ cao: truyền hình hội nghị trực tuyến giữa UBND tỉnh với các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, TP Vinh, TX Cửa Lò

Sở BCVT

VP UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị

2008-2009

3.500

Quý 2/2008: Trình phê duyệt dự án

7

Xây dựng đề án Phát triển Thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2015

Sở Thương mại

Vụ Thương mại điện tử (Bộ Công thương), Sở BCVT

2008

50

Quý 2/2008: Trình phê duyệt đề án

8

Xây dựng Sàn giao dịch thương mại điện tử phục vụ DN

Sở Thương mai

Sở BCVT

2008-2010

500

500

- Quý 1/2009: Phê duyệt dự án

9

Xây dựng Trang thông tin điện tử của các đơn vị, tích hợp vào Cổng thông tin điện tử của tỉnh

Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị

Sở BCVT

2008

3.000

- Quý 1,2/2008 các đơn vị xây dựng đê án

- Quý 3/2008 phối hợp Sở BCVT xây dựng phương án tích hợp vào Cổng thông tin điện tử của tỉnh

IV

Phát triển Công nghiệp CNTT

1

Xúc tiến Dự án xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp máy tính và điện thoại di động giá rẻ và đi vào hoạt động

DN

2007-2010

316.000

- Tháng 10/2007: Khởi công xây dựng

- Tháng 02/2008: Lắp đặt thiết bị

- Tháng 4/2008: Bắt đầu hoạt động

- Tháng 7/2008: Sản xuât thương mại

2

Kiểm tra sau cấp giấy chứng nhận đầu tư, tạo mọi điều kiện để nhà đầu tư thực hiện đúng tiến độ Dự án xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp máy tính và điện thoại di động giá rẻ

Sở KH& ĐT

Tổng

62.590

1.578.517