HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 133-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 1976

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠOCÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CHẶT CHẼ VIỆC THỰC HIỆN CÁC ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

Trong những năm vừa qua, cácngành quản lý sản xuất và các cơ sở đã bước đầu xây dựng các định mức lao độngđể giao việc cho công nhân, viên chức. Tuy nhiên, còn nhiều việc làm chưa có địnhmức, hoặc có nhưng rất thấp so với khả năng thực tế. Có nơi làm tùy tiện: để quầnchúng bình nghị, không có sự lãnh đạo chặt chẽ; có nơi lấy các loại định mức dựtoán, các chỉ tiêu tính toán kế hoạch, là những chỉ tiêu rất tổng hợp dùng chothời kỳ kế hoạch, để làm định mức cho sản xuất, thi công… Nhìn chung, thủ trưởngcác ngành, các cấp chưa nắm định mức để quản lý tốt lao động; làm định mức thiếucăn cứ khoa học kỹ thuật; không kết hợp với chấn chỉnh tổ chức sản xuất và tổchức lao động cho hợp lý. Chỉ đạo sản xuất chưa tạo những điều kiện cần thiết đểcông nhân, viên chức thực hiện tốt định mức; không theo dõi kiểm tra và phântích hiệu quả kinh tế của việc làm định mức để từng bước nâng cao chất lượng địnhmức.

Những thiếu sót đã gây lãng phílao động, lãng phí vốn đầu tư, không tận dụng được công suất của máy móc thiếtbị, làm tăng biên chế, tăng quỹ tiền lương một cách quá đáng, làm cho năng suấtlao động thấp, tiêu hao vật chất nhiều, hiệu quả kinh tế kém. Chẳng những thế,còn ảnh hưởng không tốt đến tư tưởng và thái độ của công nhân, viên chức, đến kỷluật lao động, đến nề nếp quản lý của các cơ sở.

Để kịp thời khắc phục những khuyếtđiểm nói trên, Hội đồng Chính phủ quyết định:

I

Để thực hiện các nghị quyết Hộinghị lần thứ 22 và 24 của Ban Chấp hành trung ương Đảng, tạo nên những chuyểnbiến mới trong công tác quản lý kinh tế, trước hết các ngành, các cấp phải xácđịnh tốt các loại tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật, trong đó phải hết sứccoi trọng làm tốt công tác xây dựng và quản lý thực hiện các định mức lao độngnhằm khai thác và sử dụng những khả năng tiềm tàng còn rất lớn trong sản xuất,động viên mọi người ra sức đẩy mạnh sản xuất, không ngừng tăng năng suất lao động,tăng số lượng và chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, từ đó, tăng tích lũy và cảithiện đời sống công nhân, viên chức một cách vững chắc.

Định mức lao động hợp lýlà cơ sở vững chắc cho việc xây dựng và thực hiện kế hoạch Nhà nước, cho việcchấn chỉnh và cải tiến tổ chức lao động, tổ chức sản xuất và trả lương theo laođộng; là mục tiêu phấn đấu cụ thể của mỗi người lao động và mỗi đơn vị kinh tếtrong phong trào thi đua lao động sản xuất và tiết kiệm để hoàn thành vượt mứcvà toàn diện kế hoạch Nhà nước.

Với ý nghĩa đó, việc xây dựng vàquản lý thực hiện các định mức lao động phải đạt những yêu cầu sau đây:

1. Định mức lao động phải có căncứ khoa học kỹ thuật. Phải phân tích đúng đắn những nhân tố kỹ thuật và tổ chứcvà mối quan hệ giữa các nhân tố đó ảnh hưởng đến hao phí thời gian lao động đểhoàn thành công việc. Từ đó, xác định các định mức lao động một các hợp lývà có tính chất tiên tiến để giao việc cho công nhân, viên chức trong quátrình lao động sản xuất, thực hiện kế hoạch Nhà nước.

2. Trong quá trình thực hiện cácđịnh mức lao động, một mặt phải động viên tinh thần nỗ lực và ý thức tuân thủkỷ luật của công nhân, viên chức, mặt khác phải đề cao trách nhiệm củacán bộ quản lý xí nghiệp, tích cực tạo mọi điều kiện thuận lợi để côngnhân, viên chức đạt và vượt các định mức lao động.

3. Quá trình xây dựng và quản lýthực hiện các định mức lao động phải là quá trình gắn liền với công tác chấnchỉnh và cải tiến tổ chức sản xuất, cải tiến tổ chức lao động và vậnđộng phong trào thi đua hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suấtlao động ở các cơ sở.

II

Để bảo đảm quán triệt những yêucầu nói trên, các ngành, các cấp phải tuân thủ những nguyên tắc chủ yếu về địnhmức lao động:

1. Định mức lao động phải điđôi với chấn chỉnh và cải tiến tổ chức sản xuất, tổ chức lao động. Phải dựavào quy trình công nghệ hợp lý, yêu cầu chất lượng sản phẩm, phân tích đúng đắnhao phí thời gian lao động theo các nhân tố chủ yếu như máy móc, thiết bị, côngcụ lao động, nguyên vật liệu, điều kiện làm việc và bố trí lao động tạinơi làm việc.

2. Phải xác định hợp lý cấp bậccông việc để bố trí đúng công nhân và áp dụng kịp thời những kinh nghiệm vàphương pháp làm việc tiên tiến có năng suất cao trong phong trào thi đua hợp lýhóa sản xuất và cải tiến kỹ thuật của công nhân, viên chức.

3. Phải tổ chức thu thập và từngbước xây dựng những tài liệu gốc như tiêu chuẩn chế độ làm việc của máymóc, thiết bị, tiêu chuẩn phục vụ, tiêu chuẩn biên chế… để làm căn cứ vững chắcxây dựng định mức lao động được đúng đắn và nhanh chóng.

4. Phải đồng thời xác địnhđúng đắn đơn giá trả lương theo sản phẩm. Cùng làm một việc trong các điềukiện sản xuất như nhau thì định mức và đơn giá như sau. Chất lượng sản phẩmkhác nhau, thì định mức và đơn giá khác nhau. Chỉ những sản phẩm làm ra đượcnghiệm thu, xác nhận đạt yêu cầu chất lượng, mới được thanh toán theo đúng đơngiá. Thực hiện việc trả lương đối với những trường hợp làm ra hàng hỏng, hàng xấutheo thông tư số 97-TTg ngày 29-9-1962 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Phải áp dụng thử và kiểmtra lại chất lượng định mức trước khi ban hành chính thức. Thời hạn và phạmvi áp dụng thử là tùy theo tính chất phức tạp của công việc, mức độ yêu cầuchính xác của định mức, khối lượng và thời gian tiến hành công việc đó mà quyếtđịnh. Trong thời gian đang áp dụng thử định mức mới thì công nhân, viên chức đượchưởng theo lương thời gian hoặc theo đơn giá trả lương sản phẩm đã được cấp trênxét duyệt trước đó (nếu có).

6. Trong lúc công nhân,viên chức làm việc theo định mức, cán bộ quản lý phải tăng cường hướng dẫn sảnxuất, thống kê, kiểm tra chặt chẽ. Những thời gian ngừng việc phải được xác nhậnnguyên nhân cụ thể và thi hành chế độ trả lương ngừng việc hiện hành đối vớicông nhân. Nếu do lỗi trực tiếp của cán bộ, nhân viên quản lý gây nên ngừng việc,thì tùy theo mức độ nặng nhẹ, cán bộ, nhân viên quản lý đó phải bồi thường mứcthiệt hại cho đến một tháng lương của mình.

7. Định kỳ hàng năm, khixây dựng kế hoạch sản xuất và kế hoạch tiến bộ kỹ thuật, xí nghiệp và Bộ chủ quảnphải lập kế hoạch sửa đổi định mức lao động cùng với việc áp dụng những biệnpháp tổ chức và kỹ thuật mới ở xí nghiệp.

8. Trong những trường hợp sauđây, phải thay đổi ngay định mức lao động: khi áp dụng kỹ thuật mớivào sản xuất; khi có thay đổi về quy cách vật tư kỹ thuật, chất lượng sản phẩmvà điều kiện làm việc; khi phát hiện định mức có sai lầm (hoặc quá cáo, hoặcquá thấp so với khả năng thực tế).

Trường hợp do có sáng kiến cảitiến kỹ thuật và phương pháp làm việc, đã thay đổi nhiều về định mức lao động,thì cán bộ quản lý phải tính toán hiệu quả kinh tế, kịp thời khen thưởng chođúng chế độ thưởng sáng kiến phát minh hiện hành. Đồng thời phải phổ biến để ápdụng những sáng kiến đó vào sản xuất. Sau khi đã khen thường và phổ biến để ápdụng sáng kiến, phải sửa ngay định mức lao động.

9. Cơ quan ban hành định mứccó quyền quyết định sửa đổi định mức sau khi báo cáo cho cấp có thẩmquyền duyệt định mức đó biết. Tuy vậy không được sửa đổi định mức một cách tùytiện, không được vì định mức mới ban hành, có một số công nhân, viên chức chưađạt, hoặc có một số công nhân, viên chức thực hiện vượt, đã sửa ngay định mức,mà phải có thời gian theo dõi, xem xét và phải trải qua phân tích, có lý do xácđáng mới quyết định sửa đổi.

10. Tất cả các trường hợp sửađịnh mức đều phải báo cho công nhân, viên chức biết trước 15 ngày cho đến mộttháng. Trong thời gian đó, công nhân, viên chức hưởng theo đơn giá trảlương cũ. Nhưng nếu định mức cũ quá tùy tiện, gây thiệt hại cho sản xuất, thìphải hủy bỏ ngay và công nhân, viên chức hưởng lương thời gian, chờ có định mứcmới. Trong khi công nhân hưởng lương thời gian, xí nghiệp cũng phải tổ chức kiểmtra tốt, giữ vững kỷ luật lao động. Cán bộ lãnh đạo phải làm tốt công tác tư tưởngđối với công nhân, viên chức, nói rõ lý do sửa đổi định mức, áp dụng những biệnpháp tổ chức và kỹ thuật mới và hướng dẫn cho công nhân, viên chức biết cáchlàm việc để đạt định mức mới. Khi chính thức áp dụng định mức và đơn giá mới,công nhân, viên chức được trả lương theo mức độ hoàn thành định mức mới, khôngbảo lưu lương cũ và không được khống chế tỷ lệ vượt định mức.

III

Để tăng cường công tác xây dựngvà quản lý thực hiện các định mức lao động một cách có hiệu quả, việc tổ chứcchỉ đạo hết sức quan trọng.

1. Trách nhiệm của các Bộ,ngành quản lý sản xuất, kinh doanh.

Thủ trưởng các Bộ, ngành chịutrách nhiệm chính trong công việc tổ chức, chỉ đạo xây dựng các định mức lao độngtrong Bộ, ngành mình, bảo đảm tốc độ tăng năng suất lao động đề ra trong kế hoạchNhà nước dài hạn và hàng năm, và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở thuộcquyền thực hiện tốt các định mức ấy.

a) Từng bước tổ chức việc xây dựngvà sửa đổi các định mức của ngành có căn cứ khoa học kỹ thuật cho những công việcáp dụng rộng rãi trong nhiều xí nghiệp, cơ quan của Bộ mình, ngành mình, nhưngchưa có trong các định mức chung của Nhà nước. Căn cứ vào chức năng của mỗi bộmôn trực thuộc Bộ, có kế hoạch huy động, giao nhiệm vụ và đề tài, tạo điều kiệnvà cấp kinh phí cần thiết cho các tổ chức chuyên trách định mức lao động ở nhữngcơ sở điển hình, các viện nghiên cứu khoa học, viện công nghệ, viện thiết kế,viện kinh tế, vụ lao động tiền lương và các trường đại học trực thuộc, nghiên cứuxây dựng các tiêu chuẩn và định mức lao động của ngành và của Nhà nước (khi đượcNhà nước phân công).

Những định mức và tiêu chuẩn củangành do thủ trưởng Bộ hoặc ngành đó ký ban hành, sau khi bàn bạc với công đoànngành (nếu có) và được Bộ Lao động thỏa thuận.

b) Ngay sau khi công bố quyết địnhnày, các Bộ, các ngành phải gấp rút tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra và giúp đỡcác cơ sở chấn chỉnh và nâng cao một bước chất lượng các định mức lao động, chịutrách nhiệm về việc xét duyệt các định mức ấy. Đặc biệt phải ổn định sản xuất, ổnđịnh mặt hàng, cung cấp đủ vật tư kỹ thuật và lao động để làm trước ở cáccơ sở trọng điểm của Bộ mình, ngành mình. Tổ chức soát xét lại các định mức hiệncó của Bộ, ngành mình, phân tích, chọn lọc từ các định mức đã xét duyệt cho cáccơ sở để sớm công bố những định mức của ngành, làm căn cứ để chỉ đạo sản xuất,thực hiện kế hoạch Nhà nước năm nay và tính toán lập kế hoạch cho các năm tới.

c) Dựa vào công đòan và côngnhân, viên chức tiên tiến, làm tốt công tác giáo dục công nhân, viên chức và ápdụng các biện pháp hành chính, tổ chức cần thiết để uốn nắn những tư tưởng vàcách làm sai của cán bộ và công nhân, viên chức trong Bộ mình, ngành mình về địnhmức lao động, nếu như cố ý hạ định mức, nâng đơn giá, khai man, làm dối…, giámsát và kiểm tra chặt chẽ chi tiêu quỹ tiền lương của các cơ sở thuộc quyền.

d) Có biện pháp khuyến khích cáccơ sở dựa vào việc tăng năng suất lao động mà hoàn thành nhiệm vụ mới được giaothêm, để hạn chế tuyển thêm lao động. Thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi chocác cơ sở chấn chỉnh và cải tiến tổ chức sản xuất và tổ chức lao động, cải thiệnđiều kiện lao động và chăm lo đời sống công nhân, viên chức.

e) Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo mộtđội ngũ cán bộ chuyên trách có đủ năng lực làm công tác định mức lao động củangành và của các cơ sở thuộc quyền. Điều động một số cán bộ có trình độ đại họcvà trung cấp về kỹ thuật và kinh tế, bồi dưỡng nghiệp vụ định mức và tổ chứclao động cho họ, để bố trí làm định mức lao động. Trong chương trình huấn luyệncho các kỹ sư và cán bộ trung cấp kỹ thuật, công nhân kỹ thuật phải có phần dạyvề định mức và tổ chức lao động để sau khi ra trường mỗi người đều hiểu, đềulàm được công tác định mức lao động và thực hiện tốt định mức.

g) Từ nay, trong báo cáo kết quảthực hiện kế hoạch Nhà nước hàng quý, hàng năm lên Hội đồng Chính phủ, thủ trưởngcác ngành quản lý sản xuất phải có phần báo cáo về kết quả và chất lượng xây dựngvà thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật nói chung và định mức lao động nóiriêng.

2. Trách nhiệm của các cơ sởsản xuất và kinh doanh.

Thủ trưởng các cơ sở chịu tráchnhiệm chỉ đạo thực hiện tốt các định mức lao động đã được ban hành.

a) Phải tích cực tạo điều kiện đểthực hiện tốt các định mức lao động của Nhà nước và của ngành mình đã ban hành.

b) Đối với những công việc màngành và Nhà nước chưa kịp ban hành định mức, thì cơ sở phải tạm xây dựng lấy cácđịnh mức hợp lý, bảo đảm những công việc có thể định mức đều phải có định mứclao động để giao việc cho công nhân, viên chức và để quản lý sản xuất, quản lýlao động ở đơn vị.

Những định mức do cơ sở tự xây dựng,sau khi được công đoàn cơ sở góp ý kiến và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếpxét duyệt, thì thủ trưởng cơ sở ban hành tạm thời.

c) Thủ trưởng các cơ sở phải thườngxuyên theo dõi và xem xét tình hình định mức và thực hiện định mức lao động ởđơn vị mình, huy động và giao trách nhiệm cho các bộ môn (lao động tiền lương,kỹ thuật, kế hoạch, thống kê…) dựa vào quy trình công nghệ và tình hình sử dụngthời gian lao động, tình hình thu nhập về tiền lương sản phẩm của công nhân,viên chức mà sóat lại các định mức lao động hiện hành, bảo đảm tính chất tiêntiến và hợp lý của định mức. Xây dựng định mức tiên tiến hợp lý cho những côngviệc chưa có định mức và sau khi được cấp trên trực tiếp duyệt thì công bố cácđịnh mức ấy trong đơn vị; dựa vào định mức để bố trí lại lao động trong các dâychuyền sản xuất và công tác một cách chặt chẽ, bảo đảm mỗi người làm việc phảicó việc làm có ích, thường xuyên và liên tục.

d) Khi đưa định mức vào sản xuất,phải có biện pháp tổ chức, kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi để công nhân, viênchức đạt và vượt các định mức. Chú trọng những việc sau đây:

- Bảo đảm các điều kiện tổ chứcvà kỹ thuật như đã quy định trong định mức lao động;

- Nắm chắc tình hình thực hiệncác định mức, kịp thời phát hiện và phân tích rõ nguyên nhân gây nên trường hợpkhông đạt hoặc vượt xa định mức;

- Tổng kết, phổ biến rộng rãikinh nghiệm tiên tiến về sử dụng hợp lý thời gian làm việc và về tháo tác lao động,vận hành máy móc, thiết bị, coi trọng nâng cao tay nghề cho công nhân, viên chức;

- Kiểm tra và áp dụng các biệnpháp thiết thực để chuẩn bị sản xuất, trang bị kỹ thuật, cung cấp vật tư,tổ chức tốt nơi làm việc, cải thiện điều kiện lao động và đời sống trong đơn vị;

- Tổ chức chặt chẽ công tác giaokhoán và kiểm tra, nghiệm thu số lượng và chất lượng các sản phẩm làm ra. Áp dụngđúng đắn hình thức trả lương và các chế độ tiền thưởng thích hợp để khuyếnkhích công nhân, viên chức làm việc theo định mức hiện hành.

3. Trách nhiệm của các cơ sởquan tổng hợp Nhà nước.

a) Ủy ban Khoa học kỹ thuậtNhà nước hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện điều lệ về kiểm tra chất lượngsản phẩm và chỉ thị về tăng cường quản lý kỹ thuật, tạo tiền đề cho việc định mứclao động có căn cứ kỹ thuật; kiến nghị với Nhà nước và các ngành quản lý kinh tếnhững tiến bộ kỹ thuật cần áp dụng rộng rãi để nâng cao chất lượng các định mứchiện có, làm tăng nhanh năng suất lao động; dành một phần thỏa đáng kinh phínghiên cứu khoa học cho công tác nghiên cứu các đề tài về tổ chức lao động và địnhmức của các ngành, các cấp.

Hệ quản lý kỹ thuật trong từngngành, nhất là ở cơ sở, phải tích cực và chủ động tham gia xây dựng, xét duyệtvà hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các tiêu chuẩn (tiêu chuẩn chế độ làm việc củamáy, tiêu chuẩn điều kiện lao động, tiêu chuẩn chất lượng…) và định mức lao động.

b) Ủy ban Kế hoạch Nhà nướcphát hiện những khả năng tiềm tàng của các ngành, hướng dẫn các ngành, các cơ sởlập kế hoạch tiến bộ kỹ thuật dài hạn và hàng năm, đặc biệt chú trọng các biệnpháp về hợp lý hóa sản xuất và tổ chức lao động khoa học nhằm nâng cao chất lượngcác định mức và tăng nhanh năng suất lao động; có kế hoạch tổ chức sản xuất tậptrung những công cụ có năng suất cao, thích hợp với từng loại nghề, loại việc,những trang bị cải thiện điều kiện làm việc và bảo hộ lao động của công nhân,viên chức mà các ngành, các cấp đang cần, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho côngnhân, viên chức thực hiện tốt các định mức lao động. Kế hoạch tăng sản lượnghàng năm ở mỗi xí nghiệp, mỗi ngành và cả nước phải tính riêng phần do tăng đầutư kỹ thuật mới, phần do tăng năng suất lao động.

Hệ quản lý kế hoạch trong từngngành, nhất là ở cơ sở thông qua chỉ đạo thực hiện kế hoạch từng thời kỳ, phảitích cực và chủ động tham gia xây dựng, xét duyệt và hướng dẫn, kiểm tra thựchiện các định mức lao động; đồng thời dựa vào việc nâng cao chất lượng định mứclao động mà từng bước nâng cao chất lượng các chỉ tiêu tính toán kế hoạchsản lượng, lao động, xây dựng và điều chỉnh kế hoạch hàng năm cho sát với khảnăng thực hiện.

c) Tổng cục Thống kê phốihợp cùng Bộ Lao động nghiên cứu và ban hành những biểu mẫu thống kê báo cáo địnhkỳ về tình hình tăng năng suất lao động và phân tích kết quả thực hiện công tácđịnh mức lao động và tổ chức lao động của các ngành, các cơ sở; cung cấp kịp thờinhững tài liệu thống kê phân tích này cho Bộ Lao động.

d) Bộ Tài chính quy địnhphương pháp và kiểm tra chặt chẽ các ngành, các cấp, các cơ sở sử dụng định mứclao động vào việc xác định quỹ tiền lương và hạch toán giá thành.

e) Bộ Lao động quản lý thốngnhất công tác định mức lao động của Nhà nước; hướng dẫn các Bộ, các ngành, cáccơ quan nghiên cứu khoa học kỹ thuật và các cơ sở xây dựng định mức lao động;phối hợp với các Bộ, các ngành xây dựng một cách có kế hoạch các định mức đối vớinhững công việc áp dụng rộng rãi trong nhiều ngành, và sau khi áp dụng thử có kếtquả, Bộ trưởng Bộ Lao động ban hành thành định mức lao động Nhà nước.

Bộ Lao động hướngdẫn phương pháp nghiệp vụ, các thủ tục và chế độ về xây dựng, xét duyệt, banhành và sửa đổi định mức lao động; theo dõi và giám sát việc xây dựng, áp dụng,sửa đổi định mức lao động và đơn giá trả lương sản phẩm trong các ngành, các cơsở, kiểm tra và yêu cầu thủ trưởng ngành chủ quản đình chỉ áp dụng những định mứcquá thấp không có căn cứ kỹ thuật, gây thiệt hại cho sản xuất và ảnh hưởng xấuđến tư tưởng công nhân, viên chức.

4. Vai trò của các đoàn thểquần chúng

a) Tổ chức công đoàn làtrường học quản lý, có vai trò rất quan trọng trong việc bàn bạc với chính quyềncùng cấp và tham gia xây dựng, sửa đổi, quản lý thực hiện các định mức lao độngđể bảo đảm tính chất tiên tiến của định mức. Công đòan các cấp cần giáo dục, độngviện và tổ chức công nhân, viên chức đề cao trách nhiệm làm chủ, nhiệt tìnhtham gia công tác định mức, kiến nghị và giám sát việc thực hiện các biện pháptổ chức và kỹ thuật trong từng đơn vị. Phát động phong trào quần chúng làm việccó định mức, phấn đấu đạt và vượt những định mức tiên tiến, tạo ra những kỷ lụcmới trong sản xuất. Kiên quyết phê phán tư tưởng vì lợi ích riêng, lười biếng,ngại khó mà giấu mức, định mức, “mà cả” định mức dễ làm khó bỏ, v.v…

b) Đoàn thanh niên lao động HồChí Minh động viên tinh thần xung kích của thanh niên ở các cơ sở tiếp nhậnđịnh mức tiên tiến, áp dụng rộng rãi kinh nghiệm tiên tiến và tiến bộ mới vềkhoa học kỹ thuật, phấn đấu đạt và vượt các định mức tiên tiến, nhiệt tình ủnghộ việc sửa đổi các định mức lạc hậu.

Công tác định mức lao động rấtquan trọng và phức tạp. Chấn chỉnh và cải tiến, nâng cao chất lượng định mứclao động mà trong tình hình mới là một cuộc vận động cách mạng. Phải quyết tâmlàm và làm thường xuyên.

Thủ trưởng các ngành, các cấp vàcác cơ sở chịu trách nhiệm vạch ngay kế hoạch cụ thể, khẩn trương thi hành quyếtđịnh này để kịp phục vụ yêu cầu thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1976 và kế hoạchNhà nước 5 năm (1976-1980)

Bộ Lao động có nhiệm vụ hướng dẫn,đôn đốc kiểm tra các ngành, các địa phương thi hành có kết quả quyết định này,tổ chức sơ kết, tổng kết, làm báo cáo thường kỳ lên Thủ tướng Chính phủ.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Duy Trinh