NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định hệ thống mã ngân hàng và các tổ chức tín dụng,
kho bạc Nhà nước
________

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty Tài chính ngày 23-5-1990;

Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-03-1993 của Thủ tướng Chính phủ về quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Quyết định số 83-QĐ/NH2 ngày 9-04-1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy chế Ngân hàng thành viên tham gia thanh toán điện tử liên Ngân hàng;

Căn cứ Quyết định số 196/TTg ngày 1-4-1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng dữ liệu thông tin trên vật mang tin để làm chứng từ hạch toán và thanh toán của các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành theo Quyết định này "Quy định hệ thống mã Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước " để sử dụng trong giao dịch thanh toán giữa các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước.

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Kế toán Tài chính Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm quản lý, theo dõi và hướng dẫn sử dụng Mã Ngân hàng cho các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Kế toán Tài chính, Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố; Tổng Giám đốc, Giám đốc Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỐNG ĐỐC
Phó Thống đốc

(Đã ký)

Chu Văn Nguyễn