ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 133/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHMỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNHCHÍNH BỊ HỦY BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP, UBND CẤP XÃ TỈNHQUẢNG NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNGNINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chínhphủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp năm 2009;

Căn cứ Luật Nuôi con nuôi năm 2010;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chínhphủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;

Căn cứ Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 11/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tưpháp về việc hướng dẫn một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt độngcông chứng, quản lý nhà nước về công chứng; Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày14/10/2011của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị địnhquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị địnhhướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghềnghiệp của luật sư có hiệu lực từ ngày 01/12/2011;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tưpháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 vàThông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BTP ngày 8/10/2010 của Bộ Tưpháp hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài; Thôngtư số 146/2009/TT-BTC ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu,nộp, và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch; Thôngtư số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn mẫu giấy tờ vềquốc tịch và mẫu tiếp nhận các việc về quốc tịch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT /BTP-BNG-BCA ngày01/3/2010 của liên Bộ: Tư pháp, Ngoại giao, Công an hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam; Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụngbiểu mẫu nuôi con nuôi; Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tưpháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu sổ lý lịch tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 01/TTr-STP ngày 04 tháng 01 năm 2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành; thủtục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh QuảngNinh (có danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành trựcthuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhândân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN