UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1330/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 359/QĐ-UBND NGÀY 18/02/2013 CỦA CHỦ TỊCH UBNDTỈNH VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CỬ CÁN BỘ CHUYÊN MÔN LUÂN PHIÊN TỪBỆNH VIỆN TUYẾN TRÊN VỀ HỖ TRỢ CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN DƯỚI NHẰM NÂNG CAO CHẤTLƯỢNG KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NHÂN DÂN CỦA SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH LONG, NĂM 2013

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạchthực hiện Đề án cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗtrợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhândân của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, năm 2013;

Xét Tờ trình số 1207/TTr-SYT ngày 30/7/2013 của Giám đốc Sở Y tế về việc xin thay đổi nhu cầu và thời gianthực hiện 03 nội dung của kế hoạch thực hiện Đề án 1816 tại Bệnh viện Đa khoatỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh nhucầu và thời gian thực hiện một số nội dung của kế hoạch thực hiện Đề án 1816tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo Quyết định 359/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm2013 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Bệnh viện Chợ Rẫy cử bác sỹđến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để chuyển giao cho tập thể bác sỹ Bệnh viện Đa khoatỉnh kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh (giảm 18.000.000 đồng).

2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh cử:

- 01 bác sỹ, 01 điều dưỡng lênBệnh viện Chợ Rẫy tập huấn với thời gian 03 tháng (ba tháng), tăng 9.000.000đồng (chín triệu đồng).

- 01 bác sỹ Khoa Chẩn đoán hìnhảnh lên Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh, với thời gian học 03 tháng về siêu âmthai kỳ và tim bẩm sinh (kinh phí không thay đổi).

- 01 điều dưỡng lên Bệnh việnPhạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh học lớp phụ nội soi phế quản, với thờigian tập huấn 02 tuần (giảm 6.000.000 đồng).

- 01 bác sỹ sản, 01 bác sỹ gâymê hồi sức, 01 kỹ thuật viên gây mê, 01 nữ hộ sinh lên Bệnh viện Từ Dũ thànhphố Hồ Chí Minh, với thời gian học 01 tháng, kinh phí tăng 1.800.000 đồng (mộttriệu, tám trăm ngàn đồng).

Các nội dung khác của Quyết định359/QĐ-UBND ngày 18/02/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 2. Chánh Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bệnhviện Đa khoa tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từngày ký ban hành./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh