ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1330/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHÂN LOẠI THÔN, TỔDÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số: 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nộivụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 1155/TTr-SNV ngày 02 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định phân loại thôn, làng, xóm, bản (gọi chung là thôn); tiểu khu,tổ dân phố, tổ nhân dân (gọi chung là tổ dân phố) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn gồm03 loại sau:

1. Đối với thôn loại I, loại II và loại III

- Thôn loại III dưới 70 hộ;

- Thôn loại II từ 70 hộ đến dưới 100 hộ;

- Thôn loại I từ 100 hộ trở lên.

2. Đối với tổ dân phố loại I, loại II và loại III

- Tổ dân phố loại III dưới 100 hộ;

- Tổ dân phố loại II từ 100 hộ đến dưới 130 hộ;

- Tổ dân phố loại I từ 130 hộ trở lên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số: 1664/QĐ-UB ngày15/8/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh mức phụ cấp sinhhoạt phí cho Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, bản, Tổ trưởng tổ dân phố, Phó Chủtịch Mặt trận Tổ quốc và Phó các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tàichính; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường