ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1331/2005/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 06 tháng 07 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP TUYỂN DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của nhà nước;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp tuyển dụng công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh như sau:

1. Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh tuyển dụng các loại công chức, viên chức sau:

- Công chức hành chính.

- Viên chức thuộc 2 ngành: Giáo dục - Đào tạo Y tế.

2. Hội đồng tuyển dụng Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã tuyển dụng các loại viên chức:

- Viên chức sự nghiệp Văn hóa – Thể dục thể thao

- Viên chức sự nghiệp khác.

3. Hội đồng tuyển dụng đơn vị sự nghiệp có thu tuyển dụng viên chức thuộc biên chế tăng thêm do UBND tỉnh phê duyệt và biên chế do đơn vị tự quyết định đã quy định tại Quyết định số 2314/QĐ-UB ngày 27/9/2004 của UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ xây dựng Quy chế Xét tuyển công chức, viên chức phù hợp với quy định hiện hành của nhà nước và quy định phân cấp trên trình UBND tỉnh ban hành để thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3- CT, PCT UBND tỉnh- PVP UBND tỉnh- Các Sở, Ban, Ngành, huyện, TX- Sở Nội vụ- Lưu: VT, NC

TM. UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc