UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1331 /QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 19 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC PHỤCẤP KIÊM NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ TỈNH HÀ NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số; Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày05/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 30/2007/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số; Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờtrình số 1360/TTr-STC ngày 22 tháng 10 năm 2013 về việc quy định chế độ phụ cấpkiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Hà Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệmcủa các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Hà Nam như sau:

- Chủ tịch, PCT Hội đồng giám sát: Hệ số 0,9 mứclương cơ sở/người/tháng.

- Các thành viên Hội đồng giám sát: Hệ số 0,8mức lương cơ sở/người/tháng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Mức phụ cấp kiêm nhiệm được chi trả cho cácthành viên Hội đồng giám sát xổ số theo thời gian làm việc thực tế trong Hộiđồng giám sát xổ số hoặc số buổi tham gia giám sát xổ số.

- Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hà Nam chịutrách nhiệm đảm bảo kinh phí, thực hiện chi trả phụ cấp kiêm nhiệm cho cácthành viên Hội đồng giám sát xổ số theo quy định tại Quyết định này và các quyđịnh của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh HàNam, các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số Hà Nam và các tổ chức, cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- Lưu VT,KTTH.
QD PCHĐGSXS

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng