ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1332/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 04 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 46 THỦ TỤC HÀNHCHÍNH BỔ SUNG MỚI, THỦ TỤC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNHYÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊNBÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 63/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2010của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số: 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi,bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hànhchính;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12

Căn cứ Nghị định số: 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 09 năm 2011của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Khám bệnh, chữa bệnh.

Căn cứ Nghị định số: 92/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm2010 của Chính phủ về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.

Căn cứ Thông tư số : 41/2011/TT-BYT về việc hướng dẫncấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đốivới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Căn cứ Thông tư số: 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013của Bộ tài chính về Quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện;thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược lệ phí cấp giấy phép xuất,nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấyphép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y Tế và Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh Yên Bái.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính bổ sung mới, thủ tụchành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y Tế tỉnh Yên Bái;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành;

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT- UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- STTTT
- Cổng TT
- Lưu: VT, PKSTTHC.

CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN