ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1332/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 29 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANHSÁCH CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG, CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔITRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 2năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn phân loại vàquyết định danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định tiêu chí xác địnhcơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường tại Tờ trình số 1128/TTr-STNMT ngày 15 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách các cơ sở gâyô nhiễm môi trường nghiêm trọng (Phụ lục số I) và danh sách các cơ sở gây ônhiễm môi trường (Phụ lục số II) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Chủ các cơ sở gây ô nhiễm môitrường nghiêm trọng và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường phải đầu tư hệ thống xửlý và các biện pháp liên quan để xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trườngdo hoạt động của đơn vị gây ra theo đúng thời gian quy định.

Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trườngchủ trì, phối hợp các ngành và địa phương liên quan tổ chức theo dõi, giám sátviệc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường của các cơ sở theo quyđịnh pháp luật; báo cáo UBND tỉnh tiến độ và kết quả thực hiện trước ngày 30tháng 12 hằng năm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành liên quan; Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã và thành phố; Giám đốc các cơ sở tại Phụ lục số I và Phụ lục sốII chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quân Chính

PHỤ LỤC SỐ I

DANH SÁCH CÁC CƠSỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ(Ban hành kèm theo Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2013của UBND tỉnh Quảng Trị)

STT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Cơ quan quản lý trực tiếp

Cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc đăng ký cam kết bảo vệ môi trường

Lý do đưa vào danh sách

Biện pháp xử lý

Tiến độ và thời gian hoàn thành xử lý

1

Nhà máy chế biến cà phê, Công ty TNHH một thành viên Thương Phú

Thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

UBND huyện Hướng Hóa

UBND tỉnh Quảng Trị

pH không đạt.

TSS vượt 3,0 lần.

BOD5 vượt 13,1 lần.

COD vượt 7,0 lần.

Coliform vượt 9,2 lần

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

Xây dựng phương án xử lý ô nhiễm trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt

30/10/2013

Xây dựng hoàn thành hệ thống xử lý

30/7/2014

Nghiệm thu đưa hệ thống xử lý đi vào hoạt động, lập hồ sơ xác nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm trình Sở Tài nguyên và Môi trường

30/12/2014

2

Nhà máy chế biến cà phê, Hợp tác xã bản địa Khe Sanh

Thôn Phùng Lâm, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

UBND xã Hướng Phùng

UBND huyện Hướng Hóa

Ph không đạt.

TSS vượt 2,4 lần.

BOD5 vượt 19,6 lần.

COD vượt 11,7 lần.

Tổng N vượt 10,8 lần.

Coliform vượt 5,7 lần

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

Xây dựng phương án xử lý nước thải trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt

30/10/2013

Xây dựng hoàn thành hệ thống xử lý

30/7/2014

Nghiệm thu đưa hệ thống xử lý đi vào hoạt động, lập hồ sơ xác nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường

30/12/2014

3

Nhà máy tinh bột sắn Hải Lăng

Xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị

BOD5 vượt 6,39 lần.

Tổng N vượt 10,3 lần.

Colifrom vượt 48 lần

Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

Xây dựng phương án xử lý nước thải trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt

30/10/2013

Xây dựng hoàn thành hệ thống xử lý

30/7/2014

Nghiệm thu đưa hệ thống xử lý đi vào hoạt động, lập hồ sơ xác nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường

30/12/2014

PHỤ LỤC SỐ II

DANH SÁCH CÁC CƠSỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ(Ban hành kèm theo Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2013 củaUBND tỉnh Quảng Trị)

STT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Cơ quan quản lý trực tiếp

Cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường

Lý do đưa vào danh sách

Biện pháp xử lý

Tiến độ và thời gian hoàn thành xử lý

1

Xưởng tái chế đùn hạt nhựa - Công ty TNHH một thành viên Cường Anh

Cụm công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

UBND huyện Vĩnh Linh

UBND tỉnh Quảng Trị

BOD5 vượt 3,1 lần.

COD vượt 2,3 lần

Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

Hoàn thành khảo sát xây dựng hệ thống xử lý nước thải

30/10/2013

Hoàn thành cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

30/7/2014

Nghiệm thu đưa hệ thống xử lý đi vào hoạt động, lập hồ sơ xác nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường

30/12/2014

2

Nhà máy sản xuất giấy - Công ty Cổ phần Bắc Trung Bộ

Cụm công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá,, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

UBND huyện Vĩnh Linh

UBND tỉnh Quảng Trị

TSS vượt 2,8 lần.

BOD5 vượt 6,9 lần.

COD vượt 2,6 lần

Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

Hoàn thành việc xây dựng phương án xử lý nước thải.

30/10/2013

Hoàn thành cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

30/7/2014

Nghiệm thu đưa hệ thống xử lý đi vào hoạt động, lập hồ sơ xác nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường

30/12/2014

3

Cơ sở tái chế bao bì thuộc Doanh nghiệp tư nhân Anh Huy

Cụm công nghiệp Đông Lễ, thành phố Đông Hà

UBND Thành Phố Đông Hà

UBND tỉnh Quảng Trị

TSS vượt 3,5 lần.

BOD5 vượt 5,2 lần.

COD vượt 3,1 lần.

Colifrom vượt 920 lần

Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

Hoàn thành việc xây dựng phương án xử lý nước thải.

30/10/2013

Hoàn thành cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

30/7/2014

Nghiệm thu đưa hệ thống xử lý đi vào hoạt động, lập hồ sơ xác nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường

30/12/2014

4

Nhà máy chế biến cao su thuộc Công ty Cổ phần cao su Trường Sơn

Xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

UBND tỉnh Quảng Trị

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị

BOD5 vượt 1,64 lần.

TSS vượt 1,75 lần

Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

Hoàn thành việc xây dựng phương án xử lý nước thải.

30/10/2013

Hoàn thành cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải.

30/7/2014

Nghiệm thu đưa hệ thống xử lý đi vào hoạt động, lập hồ sơ xác nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường

30/12/2014