ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1334/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 28 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTDANH MỤC MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN SẢN - NHI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầuxây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Bệnh viện Sản - Nhi tại Tờ trìnhsố 190/TTr-BVSN ngày 05/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt danh mục mua sắm thiết bịy tế của Bệnh viện Sản - Nhi, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Chủ đầu tư: Bệnh viện Sản - Nhi.

2. Danh mục thiết bị: (Có biểu chi tiết kèmtheo).

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp và Quỹ pháttriển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chứcmua sắm trang thiết bị được phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành của Nhànước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòngUBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi vàcác đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ CVP, TKCT, KT;
+ Lưu: VX(2),VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

DANH MỤC

MUA SẮM THIẾT BỊ YTẾ CỦA BỆNH VIỆN SẢN - NHI
(Kèm theo Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Danh mục hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

1

Máy siêu âm xách tay

Bộ

01

2

Thiết bị Xquang di động cao tần

Bộ

01

3

Máy theo dõi sản khoa

Bộ

02

4

Máy soi đáy mắt

Bộ

01

5

Máy hút dịch

Bộ

04

6

Máy bơm truyền dịch

Bộ

05