ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
----------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
Về phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực
thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020
---------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020;
Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;
Thực hiện Công văn số 7169/VPCP-KGVX ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực các ngành, địa phương giai đoạn 2011-2020; Công văn số 6069/BKHĐT-CLPT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và Công văn số 5080/BKHĐT-CLPT ngày 02 tháng 8 năm 2011 Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn hoàn thiện, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực các Bộ, ngành và địa phương giai đoạn 2011-2020;

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020;
Căn cứ Chương trình hành động 09-CTrHĐ-TU ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015;
Căn cứ Chỉ thị số 16/2011/CT-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức thực hiện các Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX và Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1261/SKHĐT-VX ngày 01 tháng 3 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay phê duyệt kèm theo quyết định này Đề án Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?

PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

>> Xem thêm:  Người nước ngoài gốc Việt Nam có được mua đất không ? Thủ tục mua đất đứng tên hai vợ chồng ?