ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1335/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 28 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ DỰÁN: ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI SÔNG THƯƠNG, ĐỀ XUẤT BIỆNPHÁP BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyênvà Môi trường: Số 02/2009/TT-BTNMT ngày 19/3/2009 quy định đánh giá khả năngtiếp nhận nước thải của nguồn nước; số 20/2009/TT-BTNMT ngày 05/11/2009 quyđịnh về định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sửdụng tài nguyên nước; số 21/2009/TT-BTNMT quy định về định mức kinh tế - kỹthuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nướcthải của nguồn nước;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 50/2005/QĐ-UB ngày 30/6/2005 về việc ban hành quy định quản lý tài nguyên nướctrên địa bàn tỉnh Bắc Giang; số 62/2010/QĐ-UBND ngày 09/6/2010 về việc sửa đổimột số điều của quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giangban hành kèm theo Quyết định số 50/2005/QĐ-UB ngày 30/6/2005 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày22/3/2010 của UBND tỉnh ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sửdụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường tại Tờ trình số 555/TTr-TNMT ngày 26/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả dự án: Điều tra,đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải sông Thương, đề xuất biện pháp bảo vệchất lượng nước sông Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, gồm các sản phẩm sau:

1. Báo cáo thuyết minh tổng hợp kết quả dự án"Điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước sông Thương, đề xuất biện phápbảo vệ chất lượng nước sông Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang"

2. Bản đồ vị trí các điểm xả nước thải vào nguồnnước; khả năng tiếp nhận nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/50.000, hệ tọa độVN-2000.

3. Tổng số sản phẩm giao nộp: 07 bộ (Bao gồm cả bảngiấy và bản số).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký.

Trên cơ sở kết quả của Dự án, các cấp, ngành, địaphương tiến hành khai thác, sử dụng thông tin, đánh giá, dự báo phục vụ choviệc khai thác, sử dụng, quản lý và bảo vệ chất lượng nước sông Thương.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm quản lýkết quả Dự án, hướng dẫn các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có nhucầu khai thác, sử dụng theo quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòngUBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính,Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cánhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Lại Thanh Sơn;
- Văn phòng UBND tỉnh;
+ LĐVP, TH, KTN, TN;
+ Lưu: VT, MT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn