UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1335/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 02 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYCHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN PHÙ YÊN PHÊ DUYỆT KÈMTHEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1862/QĐ-UBND NGÀY 27/8/2012 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 02 tháng10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệtQuy hoạch mạng lưới trường Cao đẳng nghề, Trường Trung cấp nghề, Trung tâm dạynghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hànhQuy định về thành lập, cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể trườngCao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề và Trung tâm dạy nghề;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án dạy nghề cho lao động nông thônđến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 250/TTr-SNV ngày 21 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửađổi, bổ sung Điều 5 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghềhuyện Phù Yên phê duyệt kèm theo Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm2012 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau:

1. Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trongsản xuất, dịch vụ ở trình độ sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lựcthực hành một nghề đơn giản hoặc năng lực thực hành một số công việc của mộtnghề, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp,có sức khoẻ, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làmhoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường laođộng.

2. Tổ chức tập huấn nghề,phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, kinh nghiệm sản xuất tiêntiến cho mọi đối tượng có nhu cầu. Xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp nôngthôn có hiệu quả, phù hợp với tình hình của địa phương.

3. Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình,giáo trình, tài liệu dạy nghề đối với ngành nghề được phép đào tạo. Đưa nộidung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật của nước mà người laođộng đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình dạynghề khi tổ chức dạy nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

4. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinhhọc nghề.

5. Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra, cấpchứng chỉ sơ cấp nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội.

6. Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ,nhân viên của trung tâm đủ về số lượng; phù hợp với ngành nghề, quy mô đào tạotheo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

7. Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí chongười học nghề.

8. Thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoahọc, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

9. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân,gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề; tổ chức cho người học nghềtham quan, thực tập tại doanh nghiệp.

10. Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và ngườihọc nghề tham gia các hoạt động xã hội.

11. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiệncác nhiệm vụ dạy nghề, ứng dụng khoa học công nghệ vào dạy nghề và hoạt độngtài chính.

12. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiếtbị và tài chính theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theoquy định.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định củapháp luật.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện Phù Yên; Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệulực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP, phòng VHXH;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D10b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh