ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1336/2010/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 10 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 5 CỦA QUY ĐỊNHVỀ MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG, LÂM, NGƯ VÀ HỖ TRỢ PHÁTTRIỂN SẢN XUẤT, PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIAGIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2006-2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNHSỐ 520/2010/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đãđược Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 520/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhândân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Dự án khuyếnnông, lâm, ngư và mức hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghềthuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 trên địabàn tỉnh Phú Yên;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Tờ trìnhsố 154/TTr-SNN-PTNT ngày 25 tháng 8 năm 2010) và đề nghị của Sở Tài chính (tạiVăn bản số 1374/STC ngày 19 tháng 8 năm 2010),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi Điều 5. Hóa đơn thanh toán của Quy định về một số nội dung thựchiện Dự án khuyến nông, lâm, ngư và mức hỗ trợ phát triển sản xuất, pháttriển ngành nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn2006-2010 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 520/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

“Điều 5. Hóa đơn thanh toán

- Mua hàng hóa của các công ty, hoặc hộ kinh doanh thì bắtbuộc phải có hóa đơn theo quy định hiện hành.

- Trường hợp mua bán hàng hóa trong dân sản xuất (giữa cáchộ dân với nhau) thì phải có giấy biên nhận mua bán giữa các hộ, có xác nhậncủa trưởng thôn, buôn và Ủy ban nhân dân xã là đủ điều kiện thanh toán (do đặcđiểm nguồn vốn chỉ đảm bảo hỗ trợ một phần kinh phí về cây, con giống, vậttư,... phần còn lại nhân dân đóng góp nên việc mua bán thực hiện theo phươngthức hộ dân tự mua, nhưng phải đảm bảo nguồn gốc giống đủ tiêu chuẩn và sạchbệnh. Nên khuyến khích thực hiện theo hình thức này).”.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tàichính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban Dântộc; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơquan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự