THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1336/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÔNG VŨ TUẤN CẢNH, PHÓ TỔNGCỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NGHỈ HƯU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 1505/TTr-BNV ngày 28 tháng 5năm 2007;
Để thực hiện chính sách cán bộ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Vũ Tuấn Cảnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01 tháng 11 năm 2007.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ôngVũ Tuấn Cảnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ KTTH, TCCB; Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS (2), H 23

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG




Nguyễn Sinh Hùng