ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1336/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 28 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 47/2012/TT-BGD &ĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàĐào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường THCS, THPT và trường phổthông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục vàĐào tạo tại Công văn số 1002/SGD &ĐT-ĐKTCQG ngày 21 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 09 trườngtrung học phổ thông có tên trong danh sách kèm theo đạt chuẩn quốc gia.

Điều 2. Thời hạn công nhậntrường đạt chuẩn quốc gia là 5 năm, kể từ ngày ký quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố vàHiệu trưởng các trường trung học phổ thông có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết địnhthi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- TH, TKCT, CVP;
- Lưu VT, VX (2).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

DANH SÁCH

CÁCTRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
(kèm theo Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịchUBND tỉnh)

STT

Trường

Huyện

Ghi chú

1.

THPT Lạng Giang 2

Lạng Giang

Công nhận lại

2.

THPT Lục Ngạn 1

Lục Ngạn

Công nhận lại

3.

THPT Lạng Giang 1

Lạng Giang

Công nhận lại

4.

Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh

TP. Bắc Giang

Công nhận lại

5.

THPT Yên Dũng 1

Yên Dũng

Công nhận lại

6.

THPT Việt Yên 1

Việt Yên

Công nhận lại

7.

THPT Tân Yên 1

Tân Yên

Công nhận lại

8.

THPT Hiệp Hòa 1

Hiệp Hòa

Công nhận lại

9.

THPT Ngô Sỹ Liên

TP. Bắc Giang

Công nhận lại