ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1337/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 19 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC LỆ PHÍ CHI TRẢCHO ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ THỰC HIỆN CHI TRẢ TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒABÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chínhphủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của chính phủ về chính sáchtrợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Người cao tuổi, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyếttật;

Thực hiện Thông tư Liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH- BTCngày 18/8/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội – Bộ Tài Chính, hướngdẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 củaChính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượngbảo trợ xã hội

Căn cứ Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của Ủy bannhân dân tỉnh về việc thí điểm chi trả trợ cấp xã hội thường xuyên thông quađơn vị cung cấp dịch vụ Bưu điện, Bưu cục tại địa bàn thành phố Hòa Bình vàhuyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình,

Xét đề nghị của liên Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội -Tài chính tại Tờ trình số 65/TTr-LĐTBXH-TC ngày 05/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt mức phí thù lao chi trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ Bưu điện,Bưu cục áp dụng vào Điều 10, Thông tư số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH- BTC 18/8/2010của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài Chính, như sau:

- Mức phí dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đơnvị cung cấp dịch vụ Bưu điện, Bưu cục là 350. 000/tháng đối với những xã,phường, thị trấn có từ 35 đối tượng trở xuống; đối với những xã, phường, thịtrấn có trên 35 đối tượng trở lên, từ đối tượng thứ 36 trở lên được thanh toánthêm 5.000 đồng/đối tượng nhưng mức chi trả tối đa không quá 700.000đồng/tháng/một xã, phường, thị trấn.

- Kinh phí thực hiện: Bố trí trong dự toán thu, chi ngânsách hàng năm của các huyện, thành phố.

Điều 2. Thời gian thực hiện từ tháng 01 năm 2015

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Lao động -Thương binh và Xã hội, Tài chính, Bưu điện tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cửu