Y BAN NHÂN DÂN
TNH P YÊN-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1338/2007/-UBND

Tuy a, ngày 30 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHOUBND HUYỆN TÂY HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Lut T chcHi đng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Ngh định s 71/2003/-CP, ngày 19 tháng 6 năm 2003 ca Chính ph vphân cp qun lý biên chếhành chính, s nghip nhànước;

Căn cứ Ngh quyết s 78/2007/NQ-HĐND, ngày 19 tháng 7 năm2007 ca Hi đồng nhân dân tỉnh khóa V, khp th 9vphê chuẩn b sung biên chế snghip giáo dục và đào to cáchuyện năm học2007-2008;

Theo đngh caGiám đốcSở Nội v,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. B sung cho UBND huyện Tây Hòa 51 ch tiêu biên chế s nghip giáo dục và đào to (trong đó có 05 biên chếTrung tâm Dy nghhuyn);

Như vy, tổng ch tiêu biên chế s nghip giáo dc và đào to được UBNDTnh giao cho UBND huyện Tây Hòalà 1.361 ch tiêu biên chế.

Điều 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ni v, Chtịch UBND huyện Tây Hòa, Th trưng các quan có liên quan chu tch nhim thi hành Quyết đnh này.

Quyết đnh này hiệu lc ktngày ./.

TM.Y BAN NHÂN N
CHỦ TCHPhm Ngọc Chi