ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1338/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 07 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN ĐIỂM DULỊCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông quangày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điềucủa Luật Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 19tháng 01 năm 2012 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch tỉnhPhú Yên giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch về việc đề nghị công nhận điểm du lịch địa phương tỉnh Phú Yên năm2013 (tại Tờ trình số 1307/TTr-SVHTTDL ngày 31 tháng 7 năm 2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các điểm du lịch địaphương sau:

1. Khu di tích Tháp Nhạn (Phường 1, thành phốTuy Hòa);

2. Khu di tích Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh (xã HòaTâm, huyện Đông Hòa);

3. Khu di tích Tàu Không số Vũng Rô (xã Hòa XuânNam, huyện Đông Hòa);

4. Khu di tích gành Đá Đĩa (xã An Ninh Đông,huyện Tuy An);

5. Khu di tích thành An Thổ (xã An Dân, huyệnTuy An);

Do Ban Quản lý di tích thuộc Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch quản lý theo Đề án phân cấp quản lý di tích - danh thắng đãđược xếp hạng trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày28/5/2013 của UBND tỉnh).

Điều 2. Quản lý điểm du lịch địa phương:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệmchủ trì, phối hợp với UBND các huyện Tuy An, Đông Hòa và thành phố Tuy Hòa, cáccơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc quản lý điểm du lịch địaphương đảm bảo các nội dung sau đây:

+ Bảo vệ, giữ gìn và phát triển tài nguyên dulịch; bảo đảm vệ sinh môi trường; tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến thamquan; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch; giữgìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm an toàn cho khách du lịch; tạođiều kiện thuận lợi cho việc tham gia giao thông của các phương tiện vận chuyểnkhách du lịch…;

+ Ban hành quy chế, nội quy quản lý và khai thácđiểm du lịch địa phương theo đúng quy định của Luật Du lịch, Luật Di sản và cácvăn bản có liên quan;

+ Xây dựng nội dung thuyết minh, các ấn phẩmquảng bá, giới thiệu về điểm du lịch địa phương nhằm phát huy giá trị di tích.

- Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môitrường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Công an tỉnh vàcác cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch thực hiện tốt các nội dung trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủtịch UBND các huyện, thị xã thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự