Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘTRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 134/2003/QĐ-BTC
NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2003 QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ,
QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ BẢO HIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụtrưởng Vụ Bảo hiểm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vụ Bảo hiểm là đơn vị thuộc bộmáy quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tài chínhthống nhất quản lý Nhà nước về kinh doanh bảo hiểm trong phạm vi cả nước.

Điều 2. Vụ Bảo hiểm có nhiệm vụ:

1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính chiến lược, quy hoạch và kếhoạch dài hạn, năm năm, hàng năm, các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luậtthuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; tham gia xây dựng chiến lược tài chính quốcgia.

2. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiệnchiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanhbảo hiểm sau khi được phê duyệt; phối hợp với Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ tổchức thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

3. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, phê chuẩn, xácnhận hoàn tất thủ tục đăng ký quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm; hướng dẫnthực hiện quy tắc, điều khoản, biểu phí, hoa hồng bảo hiểm.

4. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính các biện pháp cần thiết phảiáp dụng để doanh nghiệp bảo hiểm bảo đảm các yêu cầu về tài chính và thực hiệnnhững cam kết với nưgời tham gia bảo hiểm.

5. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ xin cấp, sửa đổi, bổ sung, thuhồi giấy phép thành lập và hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm, doanhnghiệp môi giới bảo hiểm; tổ chức xin ý kiến thẩm định của các đơn vị, tổ chứcthuộc Bộ có liên quan, trình Bộ trưởng quyết định theo đúng quy định của phápluật.

6. Thẩm tra, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp, sửa đổi, bổsung, thu hồi giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm nướcngoài và văn phòng đại diện của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tạiViệt Nam.

7. Kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm vàdoanh nghiệp môi giới bảo hiểm Việt Nam, Văn phòng đại diện của doanh nghiệpbảo hiểm nước ngoài, và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam theoquy định của pháp luật.

8. Nghiên cứu, đề xuất ý kiến để Bộ trưởng Bộ Tài chínhtrình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép các doanh nghiệp bảo hiểm, doanhnghiệp môi giới bảo hiểm Việt Nam hoạt động ở nước ngoài.

9. Đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về hợp tác quốctế và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo phân công củaBộ.

10. Giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ và quyềnđại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp bảo hiểm thuộcBộ Tài chính quản lý theo quy định của pháp luật.

11. Giúp Bộ quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hiệphội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

12. Tổ chức công tác thống kê, phân tích dự báo tình hìnhhoạt động của thị trường bảo hiểm Việt Nam; thực hiện chế độ thông tin, báo cáotheo quy định của Bộ.

13. Phối hợp với Thanh tra Bộ trong việc xây dựng kế hoạchvà thực hiện thanh tra hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm; giảiquyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanhbảo hiểm.

14. Tổ chức nghiên cứu khoa học hoặc hợp tác nghiên cứu khoahọc với các đơn vị trong và ngoài ngành theo kế hoạch và nội dung đề tài đượcBộ duyệt

15. Bộ trưởng Vụ Bảo hiểm có quyền:

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp các tàiliệu, văn bản cần thiết cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Được ký các văn bản hướng dẫn, các công văn giải thích,trả lời các vướng mắc trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật tronglĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; ký các văn bản ghi nhận đăng ký sản phẩm bảohiểm, phê chuẩn chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm, công bố sản phẩm bảohiểm.... do các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đề nghị theo phân công của Bộ.

- Được ký thông tri duyệt bổ sung vốn điều lệ cho các doanhnghiệp bảo hiểm trực thuộc Bộ theo kế hoạch được duyệt.

Điều 3. Vụ Bảo hiểm có Vụ trưởng và mộtsố Phó Vụ trưởng.

Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm có trách nhiệm quản lý toàn diện côngchức của Vụ theo quy định của Bộ; tổ chức học tập và bồi dưỡng nâng cao trìnhđộ cho công chức; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triểnkhai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Vụ trưởng Vụ bảo hiểm chịu trách nhiệm trước Vụ trưởngvề nhiệm vụ được phân công.

Vụ Bảo hiểm làm việc theo chế độ chuyên viên.

Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm có trách nhiệm tổ chức công việc, bốtrí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho từng công chức phù hợp với chức danh tiêuchuẩn, năng lực và chuyên môn được đào tạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Biên chế của Vụ Bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyếtđịnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thihành từ ngày ký

Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, ChánhVăn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.