ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 134/2007/QĐ-UBND

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU CÔNGVIÊN LỊCH SỬ - VĂN HÓA DÂN TỘC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ.

Quyết định 134/2007/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý khu công viên lịch sử - văn hóa dân tộc trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hànhỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ vềphân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 298/TTg ngày 08 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủvề phê duyệt Dự án tiền khả thi Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc tại thànhphố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 1057/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chínhphủ về phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nướcthuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tại Văn bản số 871/TCT-TC ngày 03 tháng 11 năm 2006, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệptại Công văn số 563/ĐMDN ngày 27 tháng 11 năm 2006 và đề nghị của Giám đốc SởNội vụ tại Tờ trình số 679/TTr-SNV ngày 25 tháng 9 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay thành lập Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (gọitắt là Ban Quản lý COLIVAN) trên cơ sở tổ chức lại Công ty Công viên Lịch sử -Văn hóa Dân tộc được thành lập theo Quyết định số 5262/QĐ-UB-KT ngày 26 tháng 9năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc trựcthuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, đượccấp kinh phí hoạt động từ ngân sách, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước đểhoạt động theo quy định của luật pháp.

Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc thựchiện chức năng quản lý Nhà nước về đầu tư và xây dựng, quản lý và khai thácphát triển quần thể các công trình lịch sử - văn hóa dân tộc trong Khu Côngviên Lịch sử -Văn hóa dân tộc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyếtđịnh số 298/TTg ngày 08 tháng 5 năm 1997.

Điều 2. Ban Quản lý KhuCông viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc có nhiệm vụ

Tổ chức lập quy hoạch, quản lý việc thực hiện quy hoạchchung và quy hoạch chi tiết trong phạm vi Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dântộc đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Xây dựng các quy định về quản lý quy hoạch - kiến trúc, quảnlý đất đai, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và quản lý đầu tư - xây dựng của KhuCông viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phốphê duyệt; tổ chức hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định này.

Xây dựng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho chủ đầu tư cáccông trình hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng quan trọng, trình cấp cóthẩm quyền quyết định để triển khai thực hiện.

Xây dựng các phương án, tổ chức vận động thu hút vốn đầu tư;thực hiện liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đểđầu tư xây dựng, khai thác phát triển Khu Công viên theo quy định của phápluật.

Làm chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng trong KhuCông viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc sử dụng vốn đầu tư do ngân sách Nhà nướccấp.

Hướng dẫn, tiếp nhận và tổ chức thẩm định các dự án đầu tư,trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc cấp phép đầu tư theo quy định. Theodõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án đúng theo nội dung phê duyệtvà đúng theo quyđịnh của pháp luật.

Phối hợp với Chính quyền địa phương xây dựng chính sách bồithường, tái định cư theo quy định của Nhà nước và tổ chức thực hiện đúng theophương án được duyệt.

Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 9 và các cơ quancó liên quan để giải quyết các công việc liên quan đến yêu cầu thực hiện nhiệmvụ được giao.

Được thu và sử dụng một số loại phí, lệ phí theo quy địnhhiện hành.

Điều 3. Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc có Trưởng Ban Quảnlý điều hành theo chế độ thủ trưởng, có một số Phó Trưởng ban. Trưởng ban, PhóTrưởng ban, Kế toán trưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định bổnhiệm, miễn nhiệm.

Biên chế của Ban Quản lý được Ủy ban nhân dân thành phố giaohàng năm đảm bảo tinh gọn, hoạt động có hiệu quả.

Trưởng Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộccó trách nhiệm sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự của Ban tinh gọn, hiệu quả trêncơ sở tổ chức bộ máy, nhân sự của Công ty Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, đảmbảo ổn định mọi hoạt động của Khu Công viên; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạtđộng của Ban Quản lý trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 4. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, TrưởngBan Đổi mới quản lý doanh nghiệp, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanhnghiệp, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gònvà Trưởng Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc có trách nhiệm theodõi, hướng dẫn việc chuyển đổi, bàn giao tài sản, kinh phí, nhân sự và các hồsơ tài liệu có liên quan từ Công ty Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc sangBan Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc theo đúng quy định của phápluật.

Điều 5.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyếtđịnh số 5262/QĐ-UB-KT ngày 26 tháng 9 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố vềviệc thành lập Công ty Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc và các quy địnhtrước đây trái với Quyết định này.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốcSở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc SởXây dựng, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp, Chi cục trưởng Chi cục Tàichính doanh nghiệp, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 9, TổngGiám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Giám đốc Công ty Công viên Lịch sử - Vănhóa dân tộc, Thủ trưởng cơ quan có liên quan và Trưởng Ban Quản lý Khu Côngviên Lịch sử - Văn hóa dân tộc có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Kho bạc Nhà nước TP; Sở Tư pháp;
- Sở Giao thông-Công chính;
- Sở Nội vụ (02b); Công an TP (PC.13);
- VPHĐ-UB : Các PVP;
- Phòng VX, ĐT-MT, ĐT, TH-KH;
- TTCB ; Lưu: VT, (VX/Nh) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân